3 Απρ 2022

Επιστολή – Ενημέρωση της ΠΑΚ-ΕΛΤΑ προς την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών ΕΛΤΑ (Π.Ο.Σ.Τ.)

 ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΗΣ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΛΤΑ

(Π.Ο.Σ.Τ.)

 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Μώρου Ιωάννη, με την ιδιότητά μου ως γραμματέα της ΠΑΚ-ΕΛΤΑ.

 

**********************************

Αξιότιμοι κύριοι,

εκτιμώντας το κύρος και την αντικειμενικότητα της Ομοσπονδίας μας, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας το εξής ζήτημα, προκειμένου να προβούμε στις δέουσες ενέργειες, εφόσον και εσείς κρίνετε ότι εν προκειμένω υφίσταται παράνομη ενέργεια / απόφαση του Δ.Σ. των ΕΛΤΑ....

 

Ι.Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την, με α.π. 1.1.2/73, εισήγηση  του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛ.ΤΑ, ζητήθηκε από το ΔΣ να εγκρίνει, όπως και έγινε, τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδ. δικαίου με συγκεκριμένο εξωτερικό συνεργάτη (ήτοι με την κ. Ζ.Σ του Ιωάννη), υπό την ιδιότητα του Συμβούλου – Ειδικού Συνεργάτη, προκειμένου να καλύψει τη θέση του Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την επισημείωση ότι σε περίπτωση μεταβολήςτης οικείας δομής, να δύναται να εξουσιοδοτηθεί ο ίδιος ο εισηγητής  στην τοποθέτηση της ως άνω σε θέση ευθύνης στάθμης Περιφερειακής Διεύθυνσης της Γεν. Διεύθυνσης Επιχειρησιακών Λειτουργιών.

Σύμφωνα, όμως, με τον ισχύοντα Κανονισμό Προσωπικού των ΕΛ.ΤΑ., αλλά ακόμα και κατά τις ειδικές – κατ’ εξαίρεση διατάξεις του άρθρου 42 Ν. 4758/2020, για κάλυψη τέτοιας φύσεως θέσεων απαιτείται ειδική προκήρυξη, ακολουθουμένης της (ειδικής και καθολικής) διαδικασίας που εκείθεν περιγράφεται, ενώ από πουθενά δεν προκύπτει η διαδικασία απευθείας, με απλή Εισήγηση του Διευθύνοντος Συμβούλου και Έγκρισης του ΔΣ της εταιρείας, ανάθεσης σε Ειδικό Συνεργάτη καθηκόντων Διευθυντή κλπ.

 

ΙΙ.Κατόπιν τούτων, με τον θεσμικό ρόλο της Ομοσπονδίας και την αντικειμενικότητα – εξειδίκευση που χαρακτηρίζει την γνώμη της επί τοιαύτης φύσεως ζητημάτων, ΠΑΡΑΚΑΛΩ όπως ελέγξετε:

(α) τη νομιμότητα της ως άνω διαδικασίας,

(β) τη νομιμότητα ως προς την τοποθέτηση της ως άνω Ειδ. Συνεργάτιδος (κ. Ζ.Σ του Ιωάννη) στην προρρηθείσα θέση,

(γ) την υποχρεωτικώς ακολουθούμενη διαδικασία πλήρωσης θέσεων Διευθυντών κλπ, και κατά πόσον χωρεί νομίμως απευθείας τοποθέτηση σε τέτοιου είδους θέσεως κάποιου «Ειδικού Συνεργάτη», χωρίς προκήρυξη, συνέντευξη, διαγωνισμό ή, έστω, επίσημη δημοσιοποίηση πρόσκλησης της εταιρείας σε εκδήλωση ενδιαφέροντος του οποιουδήποτε (υπαλλήλου της εταιρείας, ή ενδιαφερόμενου ιδιώτη), με μόνη την σχετική Εισήγηση του Διευθ. Συμβούλου στο ΔΣ της εταιρείας και έγκρισης αυτής, και

(δ) κατά πόσον τα ανωτέρω εκτός από παράνομα, ενέχουν και ψήγμα ποινικώς κολάσιμων, ή σε αυτό το επίπεδο ελέγξιμων, πράξεων εκ μέρους όσων έλαβαν, ή ενέκριναν, ή εισηγήθηκαν, τις σχετικές αποφάσεις.

 

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2022