2 Ιουν 2020

Ρυθμίσεις για το μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των ΕΛΤΑ: Παράταση συμβάσεων, μεταφορά εργαζομένων, άδειες ειδικού σκοπού

Άρθρο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στα ΕΛΤΑ και τις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ να παρατείνουν τη διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού τους, να μεταφέρουν προσωπικό με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τη μια επιχείρηση του ομίλου στην άλλη και να ορίζουν προσωπικό ασφαλείας περιέχεται στο ....

νομοσχέδιο «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» του υπουργείου Υγείας που ψηφίστηκε την περασμένη Παρασκευή.

Επιμέλεια: Βάσω Βεγιάζη 
Επίσης, το ίδιο άρθρο επεκτείνει και στο προσωπικό των ανωτέρων εταιρειών την εφαρμογή του μέτρου της άδειας ειδικού σκοπού.

Το άρθρο 40 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ και Ταχυμεταφορών ΕΛΤΑ»

Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους έξι µήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα εκτελεστικά όργανα διοίκησης των ως άνω εταιρειών δύνανται να:
α) αποφασίζουν την παράταση των συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για το σύνολο των συµβασιούχων ή µέρος αυτού και για χρονικό διάστηµα έως έξι µήνες κατ’ ανώτατο όριο.
Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συµβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καµία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζηµίωση. Μετατροπή των συµβάσεων αυτών σε συµβάσεις αορίστου χρόνου είναι άκυρη,
β) αποφασίζουν, κατόπιν σχετικής συµφωνίας, τη µεταφορά προσωπικού µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τη µια επιχείρηση του οµίλου «ΕΛΤΑ ΑΕ» στην άλλη επιχείρηση για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και για χρονικό διάστηµα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι µήνες.
Ο αριθµός του προσωπικού που εντάσσεται στην ανωτέρω περίπτωση, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο διαρκούν η µεταφορά και η απασχόληση στην άλλη εταιρεία του οµίλου, συµπεριλαµβάνονται στις αποφάσεις των αρµόδιων εκτελεστικών οργάνων των εταιρειών και αποτελούν µέρος της µεταξύ τους συµφωνίας.
Για την επιλογή του ως άνω προσωπικού λαµβάνονται υπόψη ενδεικτικά η ειδικότητα, η υπηρεσιακή αρχαιότητα και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο κατά την κρίση της επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση που εφαρµόζει την ανωτέρω ρύθµιση υποχρεούται να δηλώνει τη µεταφορά στο πληροφοριακό σύστηµα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
γ) ορίζουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας των επιχειρήσεων τους, κατά τα προβλεπόµενα στο ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83). 2. Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 14.3.2020 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 64), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), εφαρµόζεται και στους εργαζοµένους στις εταιρείες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.».

Πηγή: metaforespress.gr