24 Νοε 2016

Διαδικασίες «εξπρές» για τη λειτουργία επιχειρήσεων θέλει το υπ. Οικονομίας

Δείτε τι προβλέπει το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή 
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις», ενώ αύριο το πρωί θα κατατεθεί από το υπουργείο ακόμα ένα σχέδιο νόμου, που θα αφορά μεταξύ άλλων, στην απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων ...
και στην άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό.
Στόχος του νέου θεσμικού πλαισίου για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων, είναι η απλοποίηση της διαδικασίας - και ο νέος νόμος, σύμφωνα με τη στόχευση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Οικονομίας, είναι να αποτελέσει τον οδηγό αδειοδότησης όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων.
Στο πεδίο εφαρμογής του σχεδίου νόμου, καταρχήν υπάγονται οι μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και η λειτουργία των τουριστικών καταλυμάτων, ενώ η πλειοψηφία των οικονομικών δραστηριοτήτων θα ενταχθεί σταδιακά στο νέο καθεστώς «γνωστοποίησης» μέχρι το 2018.
Σημειώνεται ότι ο χρόνος για χορήγηση άδειας και έναρξη λειτουργίας στο παλαιό καθεστώς ήταν τουλάχιστον 30 ημέρες. Στο νέο καθεστώς, η λειτουργία μίας δραστηριότητας γίνεται αμέσως μετά τη γνωστοποίησή της.

Σύστημα Αδειοδότησης

Για την αδειοδότηση, με βάση το νέο νομοσχέδιο απαιτείται η «γνωστοποίηση» για την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας. Έλεγχος γίνεται εκ των υστέρων, με βάση κριτήρια ρίσκου και των ειδικών χαρακτηριστικών του κάθε κλάδου. Επίσης, το σύστημα είναι πιο απλό, καθώς έχουν εξαλειφθεί οι περιττές ενέργειες και ο χρόνος για την έναρξη έχει συντμηθεί.

Εργαλεία Αδειοδότησης

Τα εργαλεία αδειοδότησης είναι ευέλικτα, με στόχευση σε κριτήρια κινδύνου για το δημόσιο συμφέρον. Προβλέπεται η αυτοματοποίηση των διαδικασιών κάτω από την ομπρέλα ολοκληρωμένης στρατηγικής σε όλη την αλυσίδα αδειοδότησης (γνωστοποίηση/έγκριση, διαχείριση εγκρίσεων, ελέγχων), καθώς και η δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος για έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Η εισαγωγή του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος έχει στόχο τη μείωση του διοικητικού βάρους, τον αποτελεσματικότερο έλεγχο και την ελαχιστοποίηση της διακριτικής εξωγενούς παρέμβασης.
Η εκ των υστέρων εποπτεία, προβλέπεται να γίνεται με βάση την επιτόπια αυτοψία, τις συστάσεις και την παροχή κατευθυντήριων γραμμών συμμόρφωσης. Οι έλεγχοι θα είναι δειγματοληπτικοί, με βάση την εκτίμηση ρίσκου της οικονομικής δραστηριότητας.
Ειδικότερα, καταργούνται όλες οι περιττές αδειοδοτικές προϋποθέσεις. Η έναρξη λειτουργίας ανακοινώνεται στις αρμόδιες αρχές χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών. Κατά τη διαδικασία της γνωστοποίησης απαιτούνται τα ελάχιστα κρίσιμα στοιχεία: το όνομα, η διεύθυνση του τόπου άσκησης της δραστηριότητας, το είδος της οικονομικής δραστηριότητας ή των οικονομικών δραστηριοτήτων που πρόκειται να ασκηθούν - και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τηρούνται στο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές.

Τι προβλέπεται για τους κλάδους

Τρόφιμα και ποτά
- Αντικατάσταση των περισσότερων αδειών λειτουργίας με «γνωστοποίηση».
- Κατάργηση της βεβαίωσης καταλληλότητας και σύμφωνης γνώμης υγειονομικής καταλληλότητας για τις δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων μη ζωικής προέλευσης.
- Κατάργηση της άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας από την κτηνιατρική αρχή για μεταποίηση τροφίμων ζωικής προέλευσης και αντικατάστασή της από απλουστευμένη διαδικασία έγκρισης.
-Εκ των προτέρων έλεγχοι καταργούνται, εκτός από τις περιπτώσεις μεταποίησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και παραγωγής - εμφιάλωσης νερού.

Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)
- Αντικατάσταση της διαδικασίας προέγκρισης, με βεβαίωση από αρμόδια δημοτική υπηρεσία.
- Αντικατάσταση της άδειας λειτουργίας με «γνωστοποίηση» χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών, τα οποία τηρούνται στην εγκατάσταση της επιχείρησης.

-Κατάργηση της άδειας μουσικής και αντικατάστασή της από γνωστοποίηση.
-Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης.
Τουριστικά Καταλύματα
-Μέχρι τις 30/09/2017, χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας εντός 28 ημερών. Από 01/10/2017 υπαγωγή στο καθεστώς «γνωστοποίησης».
-Υπαγωγή της «άδειας» λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών στο καθεστώς της «γνωστοποίησης» (μόνο ηλεκτρονικά).
-Μείωση δικαιολογητικών. Καταργούνται η υποχρέωση υποβολής των αρχιτεκτονικών σχεδίων, Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.), προσκόμισης βεβαίωσης σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο - αντικατάσταση με αποδεικτικό.
-Πιστοποιητικό πυρασφάλειας για καταλύματα άνω των 51 κλινών.
-Η διαδικασία κατάταξης σε κλειδιά γίνεται προαιρετική.

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 'Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων.

Προβλέπεται ακόμη, η λειτουργία του «Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ), στο οποίο θα τηρούνται όλα τα απαραίτητα έγγραφα γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων. Το σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει τη διαδικασία από την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση της έγκρισης σε ηλεκτρονική μορφή και θα επιτρέπει την αυτοματοποίηση του σχεδιασμού των ελέγχων, βάσει ανάλυσης κινδύνου δημοσίου συμφέροντος και της καταγραφής των αποτελεσμάτων κάθε ελέγχου. Η συνολική διαχείριση και εποπτεία του ΟΠΣ-ΑΔΕ, ανατίθεται στη γενική γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.
Ακόμη, το ΟΠΣ-ΑΔΕ είναι προσβάσιμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές, καθώς προβλέπεται η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του ΟΠΣ-ΑΔΕ και του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), καθώς και των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Διοικητικής Υποστήριξης του υπουργείου Οικονομικών. Επιπλέον προβλέπεται η διαλειτουργικότητα και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων με τις υφιστάμενες βάσεις δεδομένων, καθώς και με κάθε άλλο υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα, βάσει του πλαισίου παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Παράβολο

Στο σχέδιο νόμου προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων, με την εξαίρεση όσων ασκούνται απολύτως ελεύθερα. Η καταβολή ενός τέτοιου παραβόλου προβλέπεται άπαξ ανά εγκατάσταση και σκοπός ενός τέτοιου εσόδου είναι η διασφάλιση ενός ελάχιστου πόρου για τη λειτουργία, ανάπτυξη και συντήρηση του πληροφοριακού συστήματος του νόμου, καθώς και τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων και εγκρίσεων, τη διαχείριση των πληροφοριών, και τέλος, τη διενέργεια των απαιτούμενων ελέγχων από την εκάστοτε αρμόδια αρχή, όπως αυτή ορίζεται για κάθε τομέα οικονομικής δραστηριότητας.
Επιλέχθηκε η άπαξ καταβολή παραβόλου, καθώς η πρόβλεψη για την ετήσια καταβολή παραβόλου που υπήρχε στο μέχρι σήμερα πλαίσιο για την απλούστευση, χωρίς καμία διαβάθμιση, κρίθηκε προβληματική και συνεπαγόμενη μεγάλη και ίσως αδικαιολόγητη επιβάρυνση της επιχείρησης.
Ορίζεται ρητά ότι, το ύψος του παράβολου, θα πρέπει να καθορίζεται στο ελάχιστο δυνατό, και να μην ξεπερνά το κόστος που είναι απολύτως αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους αποδίδεται, να είναι ανάλογο του μεγέθους και του είδους της δραστηριότητας, και εύλογο ώστε να μην αποτρέπει την έναρξη της οικονομικής δραστηριότητας. Εάν προβλέπεται ήδη παράβολο από άλλη διάταξη της κείμενης νομοθεσίας για την άσκηση συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας, αυτή δεν θα επιβαρύνεται με την υποχρέωση καταβολής επιπλέον παραβόλου.
Πηγή: http://www.newsbeast.gr