9 Νοε 2014

«Βόμβα» του ΣτΕ στη φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας

Δικαιώνει τους κατοίκους της Νέας Μάκρης το Συμβούλιο της Επικρατείας, στέλνοντας σαφές μήνυμα στο υπουργείο Οικονομικών να αλλάξει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο καθορίζεται ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) φυσικών προσώπων στα ακίνητα που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος...
υπολογισμού των αξιών. Η απόφαση της 7μελούς σύνθεσης του Β Τμήματος του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, εκτιμάται ,ότι ξεπερνά τα όρια της Νέας Μάκρης καθώς ενδεχομένως να χρησιμοποιηθεί ως "πιλότος" και για άλλες περιοχές όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα αξιών.
Με την απόφασή του το ΣτΕ έκρινε θα πρέπει να συνεκτιμάται και φορολογητέα αξία των ακινήτων που βρίσκονται στις γειτονικές περιοχές όπου αντίθετα υπάρχει αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού του ΦΑΠ για λόγους φορολογικής ισότητας. Σύμφωνα με τον δικηγόρο Νικόλαο Καραμέτο, που χειρίστηκε την υπόθεση, μετά από αυτήν την απόφαση του ΣτΕ, άνοιξε ο δρόμος για τον επαναπροσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των οικοπέδων εκτός αντικειμενικού συστήματος για τον υπολογισμό του ΦΑΠ και για άλλες περιοχές της χώρας μας.

Οι κατοικοι της Νέας Μάκρης πέτυχαν να εκδώσει το ΣτΕ αποφαση αλλαγής της απόφασης του ΥΠ.ΟΙΚ στις 5.6.2013με την οποία προσδιόρισε για τα έτη 2011, 2012 και 2013 στα 620 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο τον ΦΑΠ φυσικών προσώπων στο Δήμο Νέας Μάκρης, όπου δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του ΦΠΑ.

Οι κάτοικοι αντέτειναν πως με την επίμαχη υπουργική απόφαση είχε καθοριστεί η τιμή των οικοπέδων σε 620 € ανά τετραγωνικό μέτρο, ενώ οι αντικειμενικές αξίες των όμορων περιοχών κυμαίνονται από 180 έως 250,00 €/τ.μ.

Το ΣτΕ στην υπ΄ αριθμ. 3833/2014 απόφασή του έκρινε ότι έκρινε ότι ο υπουργός των Οικονομικών οφείλει μεν να λαμβάνει υπόψη κατά νόμο την «κατώτερη τιμή» ανά τετραγωνικό μέτρο, «δεν μπορεί όμως να μην συνεκτιμά και τις φορολογητέες αξίες των ακινήτων όμορων περιοχών στις οποίες εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα, τις οποίες (αξίες) ο ίδιος έχει προηγουμένως κανονιστικά καθορίσει, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 41 του νόμου 1249/1982. Αυτό γίνεται για λόγους φορολογικής ισότητας, ώστε να αποφεύγονται περιπτώσεις ευρείας απόκλισης μεταξύ των πραγματικών αγοραίων αξιών ακινήτων που βρίσκονται στον ίδιο ευρύτερο χώρο εξαιτίας της παράλληλης εφαρμογής των δύο ανωτέρω διαφορετικών συστημάτων που, αμφότερα, απολήγουν στον κανονιστικό προσδιορισμό των φορολογητέων αξιών των ακινήτων εκ μέρους του ίδιου υπουργού».

Ως προς τα ακίνητα της Νέας Μάκρης, η απόφαση του ΣτΕ, διαπίστωσε ότι «μεταξύ των αξιών που καθόρισε ο υπουργός Οικονομικών βάσει των δύο διαφορετικών συστημάτων παρουσιάζεται μια ευρεία απόκλιση, χωρίς, ούτε από την προσβαλλόμενη απόφαση, ούτε από άλλα στοιχεία του φακέλου, να προκύπτει ότι ο νεότερος διοικητικός καθορισμός στο πιο πάνω ύψος της τιμής των οικοπέδων ανά τετραγωνικό μέτρο στις περιπτώσεις του πρώην Δήμου Νέας Μάκρης, στις οποίες δεν εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα, έγινε μετά από συνεκτίμηση και των προκυπτουσών κατ’ εφαρμογήν του αντικειμενικού συστήματος φορολογητέων / αγοραίων αξιών των ακινήτων που βρίσκονται στις λοιπές όμορες περιοχές του αυτού Δήμου, στις οποίες εφαρμόζεται το τελευταίο αυτό σύστημα, είτε εν πάση περιπτώσει, ότι , παρά την κατά τα ανωτέρω ευρεία απόκλιση, ελήφθησαν εν τέλει υπόψη και συναξιολογήθηκαν και άλλα στοιχεί από τα οποία να προκύπτει ότι συντρέχουν πράγματι αποχρώντες λόγοι που την δικαιολογούν, καθώς και τα δύο πιο πάνω διαφορετικά συστήματα προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων οφείλουν να αποβλέπουν στην πραγματική αγοραία τους αξία».

Ο δικηγόρος κ. Καραμέτσος, επισημαίνει μάλιστα πως μετά την απόφαση του ΣτΕ «ανοίγει ο δρόμος για τον επαναπροσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των οικοπέδων εκτός αντικειμενικού συστήματος για τον υπολογισμό του ΦΑΠ 2011, 2012 και 2013 και για άλλες περιοχές της Ελλάδας με αντίστοιχες δυσαναλογίες, στις οποίες δεν εφαρμόζεται το αντικειμενικό σύστημα αξιών και οι οποίες περιλαμβάνονται στην με αριθμό ΠΟΛ. 1131/5.6.2013 απόφαση του υπουργού Οικονομικών».

Πηγή:http://www.zougla.gr