27 Οκτ 2014

Εγκύκλιος του υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης για το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων

Με εγκύκλιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης περιγράφονται οι βασικές αλλαγές στο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο Δημόσιο, ενώ επισημαίνεται ότι το νέο σύστημα εισάγεται άμεσα από τη δημοσίευση των νέων οργανικών διατάξεων των φορέων....

Σύμφωνα με το νέο σύστημα:
1. Συγκροτούνται συλλογικά όργανα που είναι αποκλειστικά αρμόδια για την επιλογή προϊσταμένων και των τριών επιπέδων: Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος.

2. Θεσμοθετούνται για πρώτη φορά οριζόντιες θέσεις ευθύνης, για την πλήρωση των οποίων επιλαμβάνεται το Κεντρικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων και το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων. Οριζόντιες θέσεις ευθύνης αποτελούν οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι αρμοδιότητές τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα.

3. Για όλα τα επίπεδα θέσης ευθύνης προβλέπονται τρία στάδια επιλογής:
- Πρώτο στάδιο: πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων
- Δεύτερο στάδιο: γραπτή εξέταση
- Τρίτο στάδιο: συνέντευξη

4. Δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση θέσεων ευθύνης έχουν όλοι οι δημόσιοι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι των δημόσιων υπηρεσιών, ήτοι υπουργείων, γενικών και ειδικών γραμματειών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, αυτοτελών ή μη δημόσιων υπηρεσιών καθώς και ΝΠΔΔ, οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα.

Τέλος, επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή αυτού του συστήματος επιλογής προϊσταμένων κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 του ν. 4275/2014, δικαίωμα συμμετοχής για την πλήρωση των οριζόντιων Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ή και Πληροφορικής, δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ όλων των κλάδων που ανήκουν οργανικά στα υπουργεία.
Πηγή: http://www.newsbomb.gr