8 Οκτ 2013

Στα δικαστήρια «ξηλώνονται» οι διαθεσιμότητες

* Με αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών επιστρέφουν οι εν δυνάμει απολυμένοι στις θέσεις τους

Του Νά­σου Χατ­ζη­τσά­κου
Oσο κι αν τα με­γά­λα, συ­στη­μι­κά μέ­σα ε­νη­μέ­ρω­σης ε­πι­χεί­ρη­σαν να πε­ρά­σουν την εί­δη­ση - «βόμ­βα» στα ψι­λά, γε­γο­νός α­πο­τε­λεί ό­τι το μνη­μο­νια­κό μέ­τρο της δια­θε­σι­μό­τη­τας θεω­ρεί­ται, πριν κα­λά κα­λά ε­φαρ­μο­στεί πλή­ρως, ά­κυ­ρο. Με την κυ­βέρ­νη­ση, ό­μως, να εμ­μέ­νει .... κα­τ’ ε­ντο­λή της τρόι­κας στην προώ­θη­ση των πα­ρά­νο­μων, σύμ­φω­να με τους εκ­προ­σώ­πους της Θέ­μι­δας, δια­θε­σι­μο­τή­των, οι πε­ρισ­σό­τε­ροι α­πό ό­σους ε­ντάσ­σο­νται στις «μαύ­ρες» λί­στες με τους «δια­θέ­σι­μους» ερ­γα­ζο­μέ­νους προς α­πό­λυ­ση, θα πρέ­πει να κι­νη­θούν μέ­σω της δι­κα­στι­κής ο­δού δα­πα­νώ­ντας υ­περ­πο­λύ­τι­μο χρή­μα και χρό­νο, ώ­στε στο ά­με­σο μέλ­λον να δι­καιω­θούν και να ε­πι­στρέ­ψουν στις θέ­σεις α­πα­σχό­λη­σής τους.
Η αρ­χή του «ξη­λώ­μα­τος» της δια­θε­σι­μό­τη­τας έ­γι­νε με α­πό­φα­ση της Ολο­μέ­λειας του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τείου Αθη­νών, στις 11 Σε­πτεμ­βρίου. Έκτο­τε α­κο­λού­θη­σαν δύο α­κό­μη α­πο­φά­σεις κα­τά των δια­θε­σι­μο­τή­των, με α­πο­τέ­λε­σμα νο­μι­κοί κύ­κλοι να ε­κτι­μούν με­τά βε­βαιό­τη­τας ό­τι σύ­ντο­μα το μέ­τρο αυ­τό θα εκ­πέ­σει ο­ρι­στι­κά και οι πο­λι­τι­κοί και νο­μι­κοί πα­ρά­γο­ντες του κυ­βερ­νη­τι­κού ε­πι­τε­λείου, οι ο­ποίοι το δια­μόρ­φω­σαν α­πό κοι­νού με τους α­ξιω­μα­τού­χους της τρόι­κας, θα βρε­θούν για μια α­κό­μη φο­ρά έκ­θε­τοι α­πέ­να­ντι στην κοι­νή γνώ­μη.
Με βά­ση το σκε­πτι­κό του δι­κα­στη­ρίου, ε­κτός νό­μου εί­ναι οι δια­θε­σι­μό­τη­τες ε­πει­δή έ­γι­ναν ο­ρι­ζό­ντια και χω­ρίς να α­ξιο­λο­γη­θεί(!) το προ­σω­πι­κό α­νά­λο­γα με τα διοι­κη­τι­κά και τε­χνι­κά προ­σό­ντα του. Δη­λα­δή, η πο­λι­τι­κή η­γε­σία του υ­πουρ­γείου Παι­δείας, με τον αρ­μό­διο υ­πουρ­γό Κων. Αρβα­νι­τό­που­λο ή­δη να εί­ναι έκ­θε­τος α­πέ­να­ντι στην εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα, δεν α­ξιο­λό­γη­σε τα προ­σό­ντα ό­σων ε­ντά­χθη­καν στις λί­στες των δια­θε­σι­μο­τή­των. Στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα «τσου­βά­λια­σε» ο­ρι­ζό­ντια ο­λό­κλη­ρες ο­μά­δες κα­θη­γη­τών και τους ε­νέ­τα­ξε, α­κό­μη κι αν ή­ταν μό­νι­μο και τα­κτι­κό προ­σω­πι­κό με δι­δα­κτο­ρι­κούς τίτ­λους, στο μέ­τρο της δια­θε­σι­μό­τη­τας δη­μιουρ­γώ­ντας σω­ρεία πρω­το­φα­νών για τη σύγ­χρο­νη ελ­λη­νι­κή ι­στο­ρία α­νω­μα­λιών και α­δι­κιών.

Επέ­στρε­ψαν στις θέ­σεις τους ό­σοι δι­καιώ­θη­κα­ν
Στη βά­ση αυ­τών των δε­δο­μέ­νων, η Ολο­μέ­λεια του Διοι­κη­τι­κού Εφε­τείου Αθη­νών α­πο­φά­σι­σε για τους ερ­γα­ζο­μέ­νους, οι ο­ποίοι εί­χαν προ­σφύ­γει δι­κα­στι­κά κα­τά του μέ­τρου, την προ­σω­ρι­νή α­να­στο­λή της δια­θε­σι­μό­τη­τας σε βά­ρος τους.
Όσο, λοι­πόν, κι αν η κυ­βέρ­νη­ση ε­πι­χει­ρεί να δια­τη­ρή­σει σε «χα­μη­λή ε­πι­κοι­νω­νια­κή πτή­ση» το ζή­τη­μα, ώ­στε να προ­σφύ­γουν στα δι­κα­στή­ρια οι λι­γό­τε­ροι κα­τά το δυ­να­τόν ερ­γα­ζό­με­νοι α­πό αυ­τούς που θί­γο­νται μέ­χρι στιγ­μής α­πό τις δια­θε­σι­μό­τη­τες (ή­δη έ­χουν «ε­γκρι­θεί» πε­ρί­που 13.000 και μέ­χρι το τέ­λος του έ­τους στις λί­στες των εν δυ­νά­μει α­πο­λυ­μέ­νων θα πρέ­πει να ε­ντα­χθούν συ­νο­λι­κά 25.000 ά­το­μα, χω­ρίς να υ­πο­λο­γί­ζο­νται οι α­παι­τή­σεις της τρόι­κας για πε­ραι­τέ­ρω εκ­διώ­ξεις μέ­σα στο 2014 και στο 2015), α­πο­τε­λεί πραγ­μα­τι­κό­τη­τα ό­τι οι εκ­παι­δευ­τι­κοί οι ο­ποίοι εί­χαν τε­θεί σε δια­θε­σι­μό­τη­τα και κέρ­δι­σαν την προ­σω­ρι­νή α­να­στο­λή της α­πό­φα­σης, ή­δη ε­πέ­στρε­ψαν στις θέ­σεις τους.
«Το μέ­τρο της δια­θε­σι­μό­τη­τας, ό­σον α­φο­ρά στην ε­φαρ­μο­γή του ε­ντός του χώ­ρου της δη­μό­σιας Παι­δείας (αλ­λά και ό­χι μό­νο) φαί­νε­ται α­πό τις α­πο­φά­σεις των δι­κα­στι­κών λει­τουρ­γών ό­τι, σύ­ντο­μα, θα α­κυ­ρω­θεί ο­λο­κλη­ρω­τι­κά» α­να­φέ­ρει η δι­κη­γό­ρος των εκ­παι­δευ­τι­κών οι ο­ποίοι προ­σέ­φυ­γαν στο Διοι­κη­τι­κό Εφε­τείο, Κων­στα­ντί­να Φου­ντέα. Η κυ­ρία Φου­ντέα δη­λώ­νει στην «Επο­χή» ό­τι ο υ­πουρ­γός Παι­δείας Κων. Αρβα­νι­τό­που­λος και, φυ­σι­κά, οι σύμ­βου­λοι του εί­ναι έκ­θε­τοι α­πέ­να­ντι στην κοι­νω­νία α­φού έ­να, έ­τσι και αλ­λιώς, ά­δι­κο μέ­τρο, «το ε­φαρ­μό­ζουν μέ­χρι στιγ­μής με α­κό­μη πιο α­δέ­ξιους και ε­πι­κίν­δυ­νους για την εκ­παι­δευ­τι­κή κοι­νό­τη­τα χει­ρι­σμούς, χω­ρίς να συ­νυ­πο­λο­γί­ζουν στο “ποιοι μέ­νου­ν” και “ποιοι φεύ­γου­ν” ού­τε την κα­το­χή δι­δα­κτο­ρι­κών τίτ­λων».
Στο ί­διο συ­μπέ­ρα­σμα κα­τα­λή­γει και ο πρώην υ­πουρ­γός Διοι­κη­τι­κής Με­ταρ­ρύθ­μι­σης και Ηλεκ­τρο­νι­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης Αντώ­νης Μα­νι­τά­κης. Συ­γκε­κρι­μέ­να, ο κ. Μα­νι­τά­κης, πριν δύο η­μέ­ρες, σε πα­ρέμ­βα­ση του σε πρωι­νή ε­νη­με­ρω­τι­κή εκ­πο­μπή της ΕΡΤ των α­πο­λυ­μέ­νων, στην ο­ποία η κυ­βέρ­νη­ση ε­πι­χεί­ρη­σε να βά­λει «μαύ­ρο» πριν λί­γους μή­νες, α­νέ­φε­ρε ό­τι η δια­θε­σι­μό­τη­τα δεν θα μπο­ρέ­σει να «στα­θεί» α­πέ­να­ντι στους εκ­προ­σώ­πους της Θέ­μι­δας, α­φού πολ­λά α­πό ό­σα προ­βλέ­πο­νταν για την ο­μα­λή, νο­μι­κά, ε­φαρ­μο­γή της, δεν τη­ρή­θη­καν α­πό αυ­τούς οι ο­ποίοι έ­χουν τις πο­λι­τι­κές ευ­θύ­νες σή­με­ρα.

Με­τά τους εκ­παι­δευ­τι­κούς και οι Πα­νε­πι­στη­μια­κοί
Οι ε­ξε­λί­ξεις αυ­τές έ­χουν προ­κα­λέ­σει αι­σιο­δο­ξία, με τους πα­νε­πι­στη­μια­κούς να παίρ­νουν τα η­νία και να ο­δη­γού­νται με τη σει­ρά τους στις δι­κα­στι­κές αί­θου­σες για να α­κυ­ρώ­σουν το μέ­τρο. Μό­λις πριν α­πό λί­γες η­μέ­ρες, οι πρυ­τα­νι­κές αρ­χές 8 πα­νε­πι­στη­μια­κών ι­δρυ­μά­των της χώ­ρας προ­σέ­φυ­γαν στο ΣτΕ κα­τα­θέ­το­ντας αι­τή­σεις α­κύ­ρω­σης και α­να­στο­λής της ε­φαρ­μο­γής της σχε­τι­κής Κοι­νής Υπουρ­γι­κής Από­φα­σης που πλήτ­τει, με­τα­ξύ άλ­λων, και το διοι­κη­τι­κό προ­σω­πι­κό των Α­ΕΙ.
Συ­γκε­κρι­μέ­να, σε αυ­τή την ε­νέρ­γεια προ­χώ­ρη­σαν οι ε­πι­κε­φα­λής του Εθνι­κού και Κα­πο­δι­στρια­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών, του Εθνι­κού Με­τσό­βιου Πο­λυ­τε­χνείου, του Αρι­στο­τε­λείου Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λο­νί­κης, του Πα­νε­πι­στη­μίου Πα­τρών, της Κρή­της, του Πα­νε­πι­στη­μίου Ιωαν­νί­νων, του Πα­νε­πι­στη­μίου Θεσ­σα­λίας και του Οι­κο­νο­μι­κού Πα­νε­πι­στη­μίου Αθη­νών. Στις αι­τή­σεις α­κύ­ρω­σης και α­να­στο­λής του μέ­τρου οι πρυ­τα­νι­κές αρ­χές ε­πι­κα­λού­νται α­πο­στέ­ρη­ση α­να­γκαίων για τη λει­τουρ­γία των πα­νε­πι­στη­μίων πό­ρων και πα­ρα­βία­ση του, συ­νταγ­μα­τι­κώς κα­το­χυ­ρω­μέ­νου, αυ­το­διοί­κη­του των πα­νε­πι­στη­μίων.

Πηγή: nez.gr