30 Σεπ 2013

Έρχονται αλλαγές στις κατατακτήριες εξετάσεις

Ο νόμος για το νέο λύκειο φέρνει αλλαγές στις κατατακτήριες εξετάσεις με τη σημαντικότερη να αφορά στο ποσοστό που παρέχεται σε πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ. Πιο αναλυτικά το άρθρο 57 του ν.4186/2013 έρχεται να βάλει νέους κανόνες στις κατατακτήριες.... Πλέον όπως αναφέρεται στο σχετικό χωρίο, το ποσοστό των κατατάξεων πτυχιούχων πανεπιστημίου, ΤΕΙ η ισότιμων προς αυτά, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ορίζεται σε ποσοστό 10% επί του αριθμού των εισακτέων σε κάθε τμήμα πανεπιστημίου.

Πέραν του ανωτέρω ποσοστού, κατατάξεις πτυχιούχων Τμημάτων Οδοντιατρικής σε Τμήματα Ιατρικής και πτυχιούχων Τμημάτων Ιατρικής σε Τμήματα Οδοντιατρικής πραγματοποιούνται σε ξεχωριστό ποσοστό 3% του αριθμού των εισακτέων στο τμήμα υποδοχής. Αν ο αριθμός που προκύπτει έχει δεκαδικά ψηφία, στρογγυλοποιείται προς τα πάνω ή προς τα κάτω προς την αμέσως πλησιέστερη ακέραιη μονάδα. Αν τα δεκαδικά ψηφία είναι ακριβώς το μισό της μονάδας, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω προς την αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα. Επιμερισμός του παραπάνω ποσοστού ανάλογα με την προέλευση των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων ή ανακατανομή τυχόν εναπομένοντος ποσοστού σε άλλες κατηγορίες μετεγγραφών ή κατατάξεων δεν επιτρέπεται.

Αν λοιπόν για παράδειγμα ένα τμήμα των ΑΕΙ έχει 180 εισαχθέντες φοιτητές οι θέσεις που καλυφθούν μέσω των κατατακτηρίων εξετάσεων θα είναι 18 (10% του 180). Αυτές αφορούν όλους τους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ ενώ κατά το παρελθόν προβλεπόταν διαφορετικά ποσοστά άρα και θέσεις για πτυχιούχους ΑΕΙ (2%) και ΤΕΙ (5%). Επίσης στο άρθρο 57 εδάφιο γ', καθορίζεται και ο τρόπος επιλογής των νέων φοιτητών. Όπως αναφέρεται η επιλογή θα γίνεται με εξετάσεις σε 3 μαθήματα.

Συγκεκριμένα ορίζεται σχετικά με τη διαδικασία επιλογής ότι η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης σε τρία μαθήματα. Στην επιλογή των υποψηφίων με εξετάσεις πρέπει να διασφαλίζεται η διαφάνεια και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Η σειρά επιτυχίας των υποψηφίων καθορίζεται από το άθροισμα, της βαθμολογίας όλων των εξεταζόμενων μαθημάτων. Στη σειρά αυτή περιλαμβάνονται όσοι έχουν συγκεντρώσει συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 30 μονάδες και με την προϋπόθεση ότι έχουν συγκεντρώσει, 10 μονάδες τουλάχιστον σε καθένα από τα 3 μαθήματα. Η κατάταξη γίνεται κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας μέχρι να καλυφθεί το προβλεπόμενο ποσοστό. Αν υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι με την ίδια συνολική βαθμολογία, για την αποφυγή της υπέρβασης λαμβάνεται υπόψη η κατοχή πτυχίου τμήματος με συναφή μαθήματα με το τμήμα κατάταξης, όπως αυτά ορίζονται από τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών.

Αν και ο αριθμός των συναφών μαθημάτων είναι ίδιος μεταξύ των ισοβαθμούντων υποψηφίων, γίνεται κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων υποψηφίων. Δεν επιτρέπεται επιλογή υποψηφίων που ισοβαθμούν με τον τελευταίο κατατασσόμενο στο τμήμα υποδοχής ως υπεράριθμων. Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να προβλέπεται η καταβολή παραβόλου για τη συμμετοχή των υποψήφιων για κατάταξη πτυχιούχων στη διαδικασία επιλογής με εξετάσεις.

Επίσης ορίζεται ότι το εξάμηνο κατάταξης πτυχιούχων σε τμήμα ορίζεται από τα αρμόδια όργανα της σχολής και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο του 7ου εξαμήνου για τμήματα σχολών εξαετούς φοίτησης ή του 5ου εξαμήνου για πενταετή ή τετραετή φοίτηση.

Με απόφαση της γενικής συνέλευσης του τμήματος του πανεπιστημίου ή της γενικής συνέλευσης του τμήματος του ΤΕΙ ή Α.Σ.ΠΑΙΤ.Ε. κατά περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση μαθημάτων ή ασκήσεων του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής που διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο τμήμα ή τη σχολή προέλευσης. Με την ίδια απόφαση, οι κατατασσόμενοι υποχρεώνονται να εξεταστούν σε μαθήματα ή ασκήσεις, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών κρίνεται ότι δεν διδάχθηκαν πλήρως ή επαρκώς στο τμήμα ή τη σχολή προέλευσης. Σε κάθε περίπτωση οι κατατασσόμενοι απαλλάσσονται από την εξέταση των μαθημάτων στα οποία εξετάστηκαν για την κατάταξή τους, εφόσον τα μαθήματα αυτά αντιστοιχούν σε μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής.