25 Αυγ 2011

Εισάγονται στη Σχολή δοκίμων, οι διασώστες επιβατών του «Σάμαινα» το 2000!

Αναδρομική απόδοση δικαιοσύνης ! Ψηφίστηκε νόμος για την εισαγωγή στη Σχολή δοκίμων Λιμενικού Σώματος – Ακτοφυλακής, των...
ατόμων που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των επιβατών του Ε/Γ-Ο/Γ «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» το Σεπτέμβρη του 2000.
Ειδικότερα , σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστου Παπουτσή, με τη  ρύθμιση καθίσταται εφαρμοστέα και εκτελεστή η ευεργετική διάταξη που αφορά στην εισαγωγή στη Σχολή δοκίμων Λ/Φ, ατόμων που συμμετείχαν ενεργά στην επιχείρηση διάσωσης των επιβατών του Ε/Γ-Ο/Γ «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ» το Σεπτέμβρη του 2000.

Ως προς τούτο, έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες προς τη Λιμενική Αρχή Πάρου και τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος -Ελληνικής Ακτοφυλακής προς συμπλήρωση των όρων της εν εξελίξει προκήρυξης του διαγωνισμού των δοκίμων Λ/Φ έτους 2011, ώστε να συμμετάσχουν σε αυτό οι ιδιώτες - διασώστες που δικαιούνται να κάνουν χρήση της ευεργετικής αυτής διάταξης.


Συγκεκριμένα, η Λιμενική Αρχή Πάρου προβαίνει σε επικαιροποίηση υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής μετά την ενημέρωση ενδιαφερομένων (19 άτομα με θετικά πορίσματα Ε.Δ.Ε. που είχαν υποβληθεί στην ανωτέρω Υπηρεσία έως και 04/04/2009) και εφόσον αυτοί εξακολουθούν να επιθυμούν την κατάταξή τους στη Σχολή δοκίμων Λ/Φ ότι θα πρέπει ως υποψήφιοι:

i. Να μην έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους κατά το έτος διενέργειας του τρέχοντος διαγωνισμού.
ii. Να υποβληθούν σε ψυχοτεχνική δοκιμασία και υγειονομικές εξετάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 133/02 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Ειδικότερα επισημαίνεται ότι ο δείκτης μάζας σώματός τους για μεν τους άνδρες πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων «19-27», για δε τις γυναίκες, εντός των ορίων «18-25».
iii. Να έχουν γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: Ι) Επεξεργασία κειμένων, ΙΙ) Υπολογιστικά φύλλα, ΙΙΙ) Υπηρεσίες διαδικτύου καθώς και τουλάχιστον καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας, αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής ή ισπανικής.
iv. Να υποβάλουν επιπροσθέτως και σχετική υπεύθυνη δήλωση τους ότι έλαβαν γνώση επί όλων των ανωτέρω ορών - προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο διαγωνισμό τους οποίους και αποδέχονται καθώς και ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποβληθείσα κατά το έτος 2009 αίτησή τους.

Επιπλέον ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι από τη Λιμενική Αρχή Πάρου ότι σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

i. Δεν απαιτείται να διαθέτουν τα ελάχιστα όρια αναστήματος και βαθμού απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ορίζονται στην οικεία προκήρυξη.
ii. Δεν υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες.
iii. Εισάγονται άνευ εξετάσεων ήτοι στην προκειμένη περίπτωση εξαιρούνται της διαδικασίας επιλογής με μόρια πλην όμως σε περίπτωση όπου ο αριθμός των υποψηφίων στην εν λόγω κατηγορία είναι μεγαλύτερος του αριθμού των προκηρυσσομένων θέσεων τότε για την επιλογή λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός του απολυτηρίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και σε περίπτωση ισοβαθμίας διενεργείται κλήρωση.
Πηγή: http://www.eklogika.gr/