13 Ιουλ 2021

Υπό διαβούλευση από τον ERGP το Πρόγραμμα εργασίας του 2022 και οι συμβάσεις χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών

Τo Σώμα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) διεξάγει δύο δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με το σχέδιο του Προγράμματος Εργασίας του ERGP για το έτος 2022 και την Έκθεση για τις συμβάσεις των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών, αντίστοιχα....


Το σχέδιο του Προγράμματος Εργασίας του ERGP για το 2022, περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση και πιθανή αναθεώρηση της υφιστάμενης Ταχυδρομικής Οδηγίας, την επίδραση των διαδικτυακών πλατφορμών και των νέων επιχειρηματικών μοντέλων στον ανταγωνισμό στον ταχυδρομικό τομέα, θέματα προστασίας καταναλωτών και πρόσβασης στα ταχυδρομικά δίκτυα, την εφαρμογή του Κανονισμού για τη διασυνοριακή παράδοση δεμάτων, τον αντίκτυπο των αλλαγών σε  ΦΠΑ/τελωνειακούς δασμούς και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Η Έκθεση για τις συμβάσεις των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών επικεντρώνεται στα δικαιώματα των καταναλωτών, όπως αυτά απορρέουν από το εθνικό νομικό πλαίσιο κάθε χώρας, αξιολογεί την ανάγκη για περαιτέρω εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και διερευνά τρόπους ενίσχυσης των προστασίας των καταναλωτών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους:

  • Για το σχέδιο Προγράμματος Εργασίας του ERGP 2022 έως την 1η Οκτωβρίου 2021 στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις GROW-ERGP@ec.europa.eu και ergp2022@cnmc.es
  • Για την Έκθεση σχετικά με τις συμβάσεις των χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών, έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση GROW-ERGP@ec.europa.eu.

Τα κείμενα των δημοσίων διαβουλεύσεων είναι διαθέσιμα στους παρακάτω συνδέσμους:

Σχέδιο Προγράμματος Εργασίας 2022 & Έκθεση για τις συμβάσεις χρηστών ταχυδρομικών υπηρεσιών

Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.ec.europa.eu/ergp

Πηγή: https://www.metaforespress.gr