22 Οκτ 2020

Τρίμηνη παράταση της Κοινής Συμφωνίας ΕΛΤΑ-ΠΟΣΤ

Συνεδρίασαν εκτάκτως σήμερα τα Διοικητικά Συμβούλια της ΠΟΣΤ και του ΕΛΤΑ με θέμα την λήξη της μετενέργειας της τριετούς κοινής συμφωνίας ΕΛΤΑ - ΠΟΣΤ, 8/2017-8/2020.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΣΤ, που συνεδρίασε νωρίτερα το μεσημέρι, αποφάσισε ομόφωνα και ....

εξουσιοδότησε το προεδρείο της Εκτελεστικής Επιτροπής να ζητήσει από την Διοίκηση να συνυπογράψουν τρίμηνη παράταση, της τριετούς Κοινής Συμφωνίας, που έληξε πρόσφατα και κατ’ επέκταση τον σεβασμό του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2020, ημερομηνία κατά την οποία θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαπαραγματεύσεις και θα έχει υπογραφεί νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας..

Στη συνέχεια συνεδρίασε το ΔΣ του ΕΛΤΑ και αποδέχτηκε το αίτημα της ΠΟΣΤ και πριν από λίγο υπογράφτηκε η νέα τρίμηνη Κοινή Συμφωνία, κατευνάζοντας προς το παρόν την αναταραχή που είχε δημιουργηθεί στους εργαζόμενους.

Η υπογραφή είναι απλά μια προσωρινή λύση που αν δεν εκμεταλλευτούμε χρονικά τους δύο ουσιαστικά μήνες που απομένουν, θα βρεθούμε πάλι στο ίδιο σημείο στις αρχές του νέου έτους.

Επισυνάπτεται το κείμενο της Κοινής Συμφωνίας:

                                   ΚΟΙΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στην Αθήνα, σήμερα 22/10/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στην  έδρα της Διοίκησης των ΕΛΤΑ, οδός Απελλού 1, οι κάτωθι υπογραφόμενοι: α. Πολυχρόνης Γριβέας, Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΤΑ, και Γεώργιος Κωνσταντόπουλος,  Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΤΑ, δυνάμει Απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου,  ενεργώντας ως εκπρόσωποι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία  «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και β. Ηλίας Μπακέλλας Πρόεδρος και Βάνια Ανδρέου Γενικός Γραμματέας της  Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων  Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ) με έδρα την Αθήνα,  συνομολόγησαν, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν μετά από σχετικές  διαπραγματεύσεις τα παρακάτω:  

1. Στις 20.10.2020 έληξε η κανονιστική ισχύς της από 20.07.2017 Κοινής  Συμφωνίας-Πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης και της ex legeτρίμηνης  παράτασης αυτής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Π.Υ.Σ. 6/28.2.2012, και  συνακόλουθα έπαυσε και η ισχύς των κανονιστικών όρων του ΓΚΠ-ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ  και όλων των τροποποιήσεων αυτού. Λόγω της λήξεως της συμβατικής και  τρίμηνης υποχρεωτικής ισχύος της άνω Σ.Σ.Ε. και ελλείψει νεότερης  Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., που να καθορίζει τους μισθολογικούς και θεσμικούς  όρους εργασίας του προσωπικού, η ΕΛΤΑ Α.Ε., θα πρέπει να αναπροσαρμόσει  τους μισθούς των υπαλλήλων σύμφωνα με τον όρο 7 της από 20.07.2017  Κοινής Συμφωνίας-Πλαισίου, καθώς και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη  του άρθρου 2 παρ. 4 της 6/28.2.2012 Π.Υ.Σ., γεγονός που συνεπάγεται την  περικοπή όλων των παροχών (μισθολογικών και μη μισθολογικών) που δεν  αναφέρονται στην άνω διάταξη. 

2. Στις 31.08.2020, ενόψει της τότε επικείμενης λήξεως της ισχύος της άνω  Σ.Σ.Ε. η ΕΛΤΑ Α.Ε. κοινοποίησε στην ΠΟΣΤ, ως την αρμόδια συνδικαλιστική  οργάνωση για την σύναψη νέας Σ.Σ.Ε., την από 31.08.2020 εξώδικη δήλωση – πρόσκλησή της σε διαβουλεύσεις για την κατάρτιση νέας Σ.Σ.Ε. και Κανονισμού  Εργασίας, με την οποία όρισε εκπροσώπους για τις διαπραγματεύσεις και πρότεινε  αφενός την πλήρη αναμόρφωση του ισχύοντος ΓΚΠ-ΕΣΣΕ, με βάση σχέδιο νέου  Κανονισμού, το οποίο επισύναψε στην άνω εξώδικη πρόσκληση και αφενός  οριζόντια μείωση σε ποσοστό 9,10% των βασικών μισθών, όπως αυτοί είχαν διαμορφωθεί στις 20.07.2017, δυνάμει της από 20.07.2017 ήδη λήξασας Κοινής  Συμφωνίας. Σε απάντηση των ανωτέρω, η ΠΟΣΤ κοινοποίησε στην ΕΛΤΑ Α.Ε. την  από 9.10.2020 εξώδικη δήλωση-απάντησή της στην άνω εξώδικη πρόσκληση της  εταιρείας, δηλώνοντας ότι η εργατική πλευρά δεν αποδέχεται τις άνω προτάσεις της  εργοδοτικής πλευράς και προέβη σε δική της αντίθετη πρόταση για σύναψη  Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., αξιώνοντας να παραταθεί η ισχύς του υφιστάμενου ΓΚΠ 

ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ. Πρότεινε, δε, τη σύσταση 8μελούς τεχνικής επιτροπής η οποία θα  επαναδιατυπώσει, εναρμονίσει ή και θα προτείνει την κατάργηση υφιστάμενων  όρων του άνω Γενικού Κανονισμού Προσωπικού. 

3. Ήδη σήμερα, αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν τη συνέχιση των  μεταξύ τους διαπραγματεύσεων, που ξεκίνησαν με την από 31/08/2020 Εξώδικη  Δήλωση – Πρόσκληση των ΕΛΤΑ ΑΕ, για τη σύναψη νέου Κανονισμού Εργασίας,  και δηλώνουν ότι θα γίνει αληθής και ουσιαστική προσπάθεια να συγκεραστούν οι  αντίθετες απόψεις εργατικής και εργοδοτικής πλευράς και να γίνουν οι απαραίτητες  προσθήκες και βελτιώσεις ώστε να αποτελέσει ο νέος Κανονισμός τη βάση για τον  εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων στην εταιρεία.  

4. Προς το σκοπό αυτό, η ΠΟΣΤ δηλώνει ότι θα προσέλθει στη συνέχιση των  διαπραγματεύσεων, επιφυλασσόμενη να προβεί σε νέες προτάσεις επί του  συνολικού περιεχομένου της από 31/08/2020 Εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησης  των ΕΛΤΑ ΑΕ, χωρίς να εμμένει στην ολοκληρωτική άρνηση διαπραγμάτευσης των  όρων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. 

5. Κατόπιν των ανωτέρω, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την διατήρηση της  εργασιακής ειρήνης και την αποφυγή βίαιης και αιφνίδιας ανατροπής στις  υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων της ΕΛΤΑ Α.Ε., αμφότερα τα  συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν την αναστολή εφαρμογής της διάταξης του  άρθρου 2 της 6/28.02.2012 Π.Υ.Σ. για χρονικό διάστημα έως και την 31.12.2020,  ώστε να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος για την διεξαγωγή των μεταξύ τους  διαπραγματεύσεων για την επίλυση της άνω συλλογικής διαφοράς. Υπό το ανωτέρω  πλαίσιο, η μεν εταιρεία δηλώνει ότι δεν θα προβεί σε περικοπές των επιδομάτων και  λοιπών παροχών που προβλέπονται στο ΓΚΠ και τις Ε.Σ.Σ.Ε. που έχουν υπογραφεί  κατά καιρούς μεταξύ των μερών, η δε ΠΟΣΤ δηλώνει ότι δεν θα αξιωθεί εκ μέρους  των εργαζομένων η επαναφορά των βασικών μισθών τους στα προ της μείωσης  επίπεδα και συμφωνεί όπως παραμείνουν οι μισθοί των εργαζομένων ως έχουν  σήμερα.

6. Με την παρέλευση της ημερομηνίας της 31.12.2020, οπότε και λήγει η  προθεσμία την οποία έθεσαν τα μέρη ως χρόνο αναστολής εφαρμογής των περί  μετενέργειας της λήξασας Επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε., δεν έχουν ολοκληρωθεί οι  διαπραγματεύσεις και δεν έχει υπογραφεί νέα Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε., η ΕΛΤΑ Α.Ε.  δύναται άμεσα να εφαρμόσει τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 της 6/28.02.2012  Π.Υ.Σ. και να προβεί στις δέουσες περικοπές επιδομάτων και παροχών,  λαμβάνοντας υπόψη και τον όρο 7 της από 20.07.2017 Κοινής Συμφωνίας 

Πλαισίου. 

7. Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια των διαπραγματεύσεων, η ΠΟΣΤ  δηλώνει ότι θα επανέλθει στην επόμενη συνάντηση, η οποία θα λάβει χώρα στις  23. Οκτωβρίου 2020, με νέες παρατηρήσεις και προτάσεις επί του συνολικού  περιεχομένου της από 31/08/2020 Εξώδικης Δήλωσης – Πρόσκλησης των ΕΛΤΑ  ΑΕ. 

Το παρόν συμφωνητικό συντάσσεται σε δύο (2) αντίγραφα, τα οποία αφού  διαβάστηκαν από τα συμβαλλόμενα μέρη, υπεγράφησαν και κάθε μέρος έλαβε από ένα αντίγραφο. 

            Τα συμβαλλόμενα μέρη 

Για την ΕΛΤΑ Α.Ε.                                       Για την ΠΟΣΤ 

  Πολυχρόνης Γριβέας                                          Ηλίας Μπακέλλας                              Πρόεδρος   Δ.Σ. ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.                         Πρόεδρος ΠΟΣΤ 

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος                                Βάνια Ανδρέου                               Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε.               Γενικός Γραμματέας ΠΟΣΤ