21 Οκτ 2020

Μερική τροποποίηση της απόφασης για τον τρόπο απόδοσης της Καθολικής Υπηρεσίας

Στη μερική τροποποίηση της υπ΄ αρ. 2029/Η/31.10.2018 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός του χρόνου και του τρόπου απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας το οποίο δε δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος, των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε ....αναγκαίας λεπτομέρειας» (Β΄ 4899) προχώρησαν τα υπουργεία Οικονομικών και Επικρατείας.

Συγκεκριμένα, η παράγραφος Β’ αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η καταβολή του επαληθευμένου καθαρού κόστους της καθολικής υπηρεσίας στα ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. ως Φ.Π.Κ.Υ., γίνεται μετά την επαλήθευση του κόστους από την Ε.Ε.Τ.Τ., μέσω της εκταμίευσης των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού από τον Ειδικό Φορέα 1053/201/0000000 της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα από τον ΑΛΕ 2510989002 «Δαπάνη παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας (άρθρο 8 του ν. 4053/2012)», μετά την έκδοση των σχετικών, ανά έτος, τιμολογίων του Φ.Π.Κ.Υ.

2.Για το έτος 2021 το ανωτέρω ποσό ή μέρος αυτού μπορεί να κατατεθεί και εντός του έτους 2020 στο Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας, κατόπιν αιτήματός του προς τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, πριν από την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ., εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών οικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του χρονικού διαστήματος Ιανουαρίου Ιουλίου 2020, σε συνδυασμό με το ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2018, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί για το έτος 2021 το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.

Εάν, ωστόσο, το αίτημα υποβληθεί πριν την παρέλευση του πρώτου τριμήνου του έτους 2021, τότε η Ε.Ε.Τ.Τ. λαμβάνει υπόψη της για την πρόβλεψη τα κοστολογικά οικονομικά στοιχεία παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του προηγούμενου έτους.

Το ποσό αποδίδεται απευθείας στον δικαιούχο Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (Φ.Π.Κ.Υ.), μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων της παρ. Α, περ. 1, 2, 3, 4, 5, 9, της παρούσας και μετά την υποβολή σχετικής εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ.».

Κατά τα λοιπά ισχύει η υπό στοιχεία 2029/Η/31.10.2018 (Β’ 4899) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου και του τρόπου απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας το οποίο δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος, των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως ισχύει.


Πηγή: metaforespress.gr