17 Σεπ 2020

Σε κέρδη πέρασαν τα ΕΛΤΑ, λόγω της μείωσης στον αριθμό και τις δαπάνες / αποζημίωση των εργαζομένων. Στα 169,1 εκατ. οι απαιτήσεις για την ΚΥ

Κέρδη παρουσίασαν πέρσι τα ΕΛΤΑ, παρά τη πτώση του κύκλου εργασιών. Η επίτευξη κερδοφορίας οφείλεται, κυρίως, στους… εργαζομένους, λόγω της σημαντικής μείωσης που επήλθε στην αποζημίωση τους και την πρόβλεψη στο σχετικό κονδύλι.

Επιμέλεια: Φώτης Φωτεινός  

Σύμφωνα με τον επίσημο δημοσιευμένο ...

ισολογισμό του 2019, ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 355,64 εκατ., έναντι 363,26 εκατ. το 2018, παρουσιάζοντας μείωση 2,1%.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε στα 313,48 εκατ. ευρώ, έναντι 324,87 εκατ. το 2018, μειωμένος κατά 3,5%.

Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν σε κέρδη, ύψους 5,381 εκατ., έναντι ζημιών 20,192 εκατ. το 2018 και της εταιρείας σε κέρδη, ύψους 7,784 εκατ., έναντι ζημιών 15,017 εκατ. το 2018.

Τέλος, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν για τον όμιλο στα 20,52 εκατ. και για την εταιρεία στα 22,9 εκατ. έναντι ζημιών 16,8 εκατ. και 11,4 εκατ. αντίστοιχα.

Η βασική αιτία επίτευξης κερδοφορίας

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές, στη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2019 συνετέλεσε, κυρίως, η μείωση του αριθμού και των δαπανών προσωπικού, η οποία εντοπίζεται σε δυο σκέλη.

-Πέρσι εξοικονομήθηκαν περί τα 20 εκατ., σε σχέση με το 2018 στις δαπάνες προσωπικού. Οι δαπάνες προσωπικού του ομίλου έφτασαν τα 179 εκατ., από 199 εκατ. το 2018.

Μάλιστα, στη χρήση του 2019, η μητρική εταιρεία κατέβαλε στους αποχωρήσαντες υπαλλήλους ως αποζημίωση ποσό 6,6 εκατ. ευρώ, έναντι 10,6 εκατ. το 2018.

Συνολικά, ο όμιλος των ΕΛΤΑ απασχολούσε πέρσι 5.615 εργαζόμενους, έναντι 6.081 το 2018.

-Αυξήθηκε το κονδύλι «Έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις» στα 54,094 εκατ. το 2019, έναντι 1,43 εκατ. το 2018.

Συγκεκριμένα, όπως υπογραμμίζεται στον ισολογισμό, τα έσοδα από αχρησιμοποίητες προβλέψεις σχετίζονται με την απόφαση της εταιρείας, εντός της χρήσης 2019, να προχωρήσει στην υποχρεωτική τήρηση, ως επιχείρηση κοινής ωφέλειας, του ορίου των 15 χιλ. ευρώ κατ’ ανώτατο όριο, της αποζημίωσης απόλυσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης.

Στα ύψη οι απαιτήσεις της Καθολικής Υπηρεσίας

Το εντονότερο πρόβλημα της επιχείρησης, όπως υπογραμμίζεται στον ισολογισμό, αποτελεί η στενότητα ταμειακών διαθεσίμων.

Η είσπραξη μέρους της αποζημίωσης του καθαρού κόστους της Καθολικής Υπηρεσίας της περιόδου 2013 – 2020, συνολικού ύψους 120 εκατ. εξομάλυνε μόνο μερικώς τα προβλήματα ρευστότητας.

Συνολικά, η απαίτηση των ΕΛΤΑ για αποζημίωση από το ελληνικό δημόσιο για το κόστος παροχής Καθολικών Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, για τα έτη 2013 έως και 2019, αναφέρεται σε 169,1 εκατ.

Επίσης, οι απαιτήσεις των ΕΛΤΑ, εκτός της Καθολικής Υπηρεσίας, από το ελληνικό δημόσιο για παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών ανέρχονταν, στις 31/12/2019, σε 25 εκατ.

Αρνητικά ίδια κεφάλαια

Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας καταγράφεται αρνητικό στο ποσό των 47,425 εκατ. Στη μείωση των ιδίων κεφαλαίων των ΕΛΤΑ τα τελευταία χρόνια συνετέλεσαν πολλοί παράγοντες.

Η μεγάλη μείωση έχει προέλθει κατά τα προηγούμενα έτη κυρίως από την αναγνώριση της απομείωσης ποσού 211,734 εκατ. της συμμετοχής στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε., καθώς και από την αναγνώριση της ζημίας, ποσού 9 εκατ. που προκλήθηκε στις επενδύσεις της εταιρείας από το πρόγραμμα PSI, Buyback που εφαρμόστηκε στα διακρατούμενα προς πώληση κρατικά ομόλογα το 2012.

Η απομείωση της αξίας των ενσώματων παγίων (οικοπέδων και κτιρίων) της εταιρείας τα έτη 2017 και 2018 κατά 50 εκατ., καθώς και των επενδυτικών ακινήτων της κατά 246 χιλ. συνετέλεσε στην επιπλέον μείωση των ιδίων κεφαλαίων.

Επιπρόσθετα, τα ίδια κεφάλαια μειώθηκαν ως αποτέλεσμα της απομείωσης των απαιτήσεων της Καθολικής Υπηρεσίας, συνολικού ύψους 47,9 εκατ. τo 2017.

https://www.metaforespress.gr