24 Ιαν 2018

Προκήρυξη για θέσεις διανομέων στην Αττική 1/2018

Τα Ελληνικά Ταχυδροµεία, ανακοινώνουν ότι θα προσλάβουν προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) µηνών, πλήρους απασχόλησης, συνολικού αριθµού σαράντα δύο (42) ατόµων ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ για την ...
κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών σε Υπηρεσιακές Λειτουργίες Αθήνας –Πειραιά, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

• Ηλικία : Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως και 65 ετών.
• Απαιτούµενα προσόντα για την ειδικότητα ∆Ε ∆ΙΑΝΟΜΕΩΝ
• Κύρια προσόντα:
1. οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωµα ή απολυτήριο τίτλο δευτεροβάθµιας ή µεταδευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της ηµεδαπής, ή άλλο ισότιµο τίτλο της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας.
2. Άδεια οδήγησης µοτοσικλέτας τουλάχιστον κατηγορίας Α1, εκτός µοτοποδηλάτου, η οποία α είναι σε ισχύ.
Εφόσον οι θέσεις δεν καλυφθούν από υποψηφίους µε τα ανωτέρω προσόντα, θα καλυφθούν από υποψηφίους µε το ανωτέρω κύριο προσόν µε αριθµ. 1 και ερασιτεχνική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου, η οποία να είναι σε ισχύ.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ. 6 και να την υποβάλουν έως και 05-02-2018.
α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, σε απλό φάκελο µεγέθους Α4, η οποία θα απευθύνεται στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού, Τµήµα Προσλήψεων, Απελλού 1, Τ.Κ. 101 88 – ΑΘΗΝΑ (για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018) (τηλ. επικοινωνίας: 210 3353228 – 210 3353487 υπόψη κ. Ελένης ∆άλλα).
β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ Α.Ε., Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Ταχυδροµικών Λειτουργιών Αττικής, οδός Κουµουνδούρου 29 (όπισθεν Εθνικού Θεάτρου), 4ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, ώρες υποβολής 08.30 – 13.30 (τηλ. επικοινωνίας: 210 3353859, 3353698 κ. Παππάς και κ. Πετρέας).

Τα κριτήρια κατάταξης, τα λοιπά δικαιολογητικά που θα υποβάλουν οι ενδιαφερόµενοι, καθώς και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες αναφέρονται λεπτοµερώς στην 151/1160/311.31/ 29-12-2017 Ανακοίνωση, η οποία θα είναι αναρτηµένη στην ανωτέρω ∆ιεύθυνση (ΕΛΤΑ, Κεντρική Υπηρεσία, Απελλού 1, 101 88 ΑΘΗΝΑ), καθώς και στον δικτυακό τόπο του ΕΛΤΑ www/elta.gr µέσω της διαδροµής : Κεντρική σελίδα – Η Εταιρεία – Συνεργαστείτε µαζί µας – θέσεις εργασίας .

Αναπόσπαστο τµήµα της εν λόγω ανακοίνωσης αποτελεί και το “Παράρτηµα ανακοινώσεων Συµβάσεων Εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)” µε σήµανση έκδοσης “30-03-2017” το οποίο περιλαµβάνει επισηµάνσεις για τα προσόντα, τα βαθµολογούµενα κριτήρια, τα δικαιολογητικά και την κατάταξη των υποψηφίων.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να έχουν πρόσβαση στο Παράρτηµα αυτό, µέσω του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριµένα µέσω της ίδιας διαδροµής που ακολουθείται για την αναζήτηση του εντύπου της αίτησης δηλαδή: Κεντρική σελίδα – Πολίτες-Έντυπα, ∆ιαδικασίες – ∆ιαγωνισµών φορέων – Ορ.Χρόνου ΣΟΧ. 
Για να δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση πατήστε εδώ 
Πηγή : (διαύγεια)
Πηγή: http://taxydromeio.gr