29 Δεκ 2016

Μέτρα για την άρση των αποκλεισμών των ΑμεΑ προωθεί η κυβέρνηση

Εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για την Αναπηρία 
Μέτρα για την άρση των διακρίσεων, της περιθωριοποίησης και των αποκλεισμών των ανθρώπων με αναπηρία, από τους τομείς της εκπαίδευσης, της εργασίας, των κοινωνικών υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών υγείας, του πολιτισμού και από την εν γένει πρόσβαση και συμμετοχή τους στην ...
καθημερινότητα της ζωής, προωθεί η κυβέρνηση.
Προσανατολίζεται, συγκεκριμένα, στη θέσπιση νομοθετικών ρυθμίσεων που στοχεύουν στην αναμόρφωση της νομοθεσίας για την Αναπηρία, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.
Καλεί μάλιστα τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς να συμμετάσχουν σε δημόσια ηλεκτρονική προδιαβούλευση στη διεύθυνση: opengov.diavgeia.gov.gr με παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις πριν την έναρξη της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας, προκειμένου ο νομοθέτης να έχει πληρέστερη εικόνα των αναγκών, αλλά και των πιθανών ειδικών προβλημάτων τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τον υπό κατάρτιση νόμο.
Το εισαγωγικό κείμενο της προδιαβούλευσης θυμίζει απόσπασμα από τον χαιρετισμό του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στην εκδήλωση στη Βουλή, προς τιμήν της ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, τον περασμένο Οκτώβριο, σύμφωνα με τον οποίο «η ποιότητα και το ήθος μιας χώρας αποτυπώνεται πρωτίστως στον τρόπο που αντιμετωπίζει τους πιο αδύναμους, για να τους κάνει κι αυτούς δυνατούς».
Τα πεδία της προνομοθετικής δημόσιας διαβούλευσης διαρθρώνονται σε τέσσερις ενότητες:
  1. Στην πρώτη, οι συμμετέχοντες καλούνται να αποτυπώσουν εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία, σε τομείς της καθημερινής ζωής, όπως ενδεικτικά η πρόσβαση στην Υγεία, στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στη Δικαιοσύνη, στην κοινωνική προστασία, στην πληροφόρηση και ενημέρωση, στο περιβάλλον, στην άσκηση πολιτικών δικαιωμάτων κα. Όπως εξηγείται, «η καταγραφή αποσκοπεί στη νομοθέτηση παρεμβάσεων που θα καθιερώσουν το κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας, όπως αυτό αναλύθηκε στο γενικό μέρος, θα άρουν τα εμπόδια πρόσβασης και θα διευκολύνουν την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή».
  2. Στη δεύτερη, ζητείται να κατατεθούν προτάσεις για την περαιτέρω εξειδίκευση των γενικών αρχών της Σύμβασης προς το σκοπό της εμπέδωσης της αντίληψης, ότι τα άτομα με αναπηρία διαθέτουν ίδια δικαιώματα με το σύνολο του πληθυσμού, ότι αναγνωρίζονται ως ισότιμα, ανεξάρτητα από το γεγονός της αναπηρίας, ότι απαγορεύεται κάθε διάκριση στη βάση της αναπηρίας, καθώς και ότι τα άτομα αυτά έχουν δυνατότητα να λαμβάνουν αποφάσεις που αφορούν τη ζωή τους. Ιδιαίτερη έμφαση μπορεί να δοθεί στην άρση εμποδίων για την απόλαυση του συνόλου των δικαιωμάτων.
  3. Στην τρίτη, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προτείνουν, μεταξύ άλλων, μέτρα που προάγουν θετικά την άσκηση δικαιωμάτων εκ μέρους των ατόμων με αναπηρία, αλλά και αντιστρόφως, μέτρα, ενέργειες, πρακτικές ή συμπεριφορές που ενδέχεται να θίγουν άμεσα ή έμμεσα την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών και από τις οποίες οφείλουν να απέχουν διοικητικά όργανα, αρχές, επιχειρήσεις και ιδιώτες.
  4. Στην τέταρτη ενότητα εντάσσονται όσες παρατηρήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται στις θεματικές των προηγούμενων ενοτήτων και αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετων πληροφοριών για ειδικά προβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζουν τα ΑμεΑ. Ακόμη, οι συμμετέχοντες μπορούν να παραθέσουν νομοθετικές, κοινωνικές και πολιτικές πρωτοβουλίες, καθώς και πρακτικές που εφαρμόστηκαν διεθνώς και σχετίζονται με την ανεμπόδιστη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε αγαθά και υπηρεσίες και την υπό καθεστώς ίσης μεταχείρισης απόλαυση δικαιωμάτων.
Η προνομοθετική δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 20 Ιανουαρίου και πριν την κατάθεση στο Κοινοβούλιο, το νομοσχέδιο θα τεθεί σε ανοικτή δημόσια διαβούλευση στον δικτυακό τόπο Opengov.gr όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία.
Πηγή: http://www.newsbeast.gr