24 Οκτ 2016

Υπέρβαση του στόχου κατά 3,5 δισ. ευρώ στο πρωτογενές πλεόνασμα του εννιάμηνου

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,440 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός το εννεάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2016 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 3,072 δισ. ευρώ, την ίδια περίοδο το 2015 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,907 δισ. ευρώ. Παράλληλα, μεγάλη ...
υπέρβαση ύψους 1,483 δισ. ευρώ από το στόχο σημειώνουν το εννεάμηνο τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οποία το εννεάμηνο παρουσιάζεται πλεόνασμα στη γενική κυβέρνηση ύψους 592 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,904 δισ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2015 και στόχου του προϋπολογισμού 2016 για έλλειμμα 3,023 δισ. ευρώ.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία:
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 37,824 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 514 εκατ. ευρώ ή 1,4% έναντι του στόχου.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 35,248 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1,483 δισ. ευρώ ή 4,4% έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2016, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες κατηγορίες εσόδων:
α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 0,5%.
β) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 346 εκατ. ευρώ ή 18,4%.
γ) Άμεσοι Φόροι Παρελθόντων Οικονομικών Ετών κατά 191 εκατ. ευρώ ή 16,0%.
δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 100 εκατ. ευρώ ή 4,8%.
ε) ΦΠΑ καπνού κατά 36 εκατ. ευρώ ή 7,3%.
στ) ΦΠΑ λοιπών κατά 435 εκατ. ευρώ ή 4,9%.
ζ) Φόρος ασφαλίστρων κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,9%.
η) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 48 εκατ. ευρώ ή 59,8%.
θ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού κλπ) κατά 106 εκατ. ευρώ ή 5,0%.
ι) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 16,4%.
ια) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 303 εκατ. ευρώ ή 92,4%.
ιβ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 179 εκατ. ευρώ ή 128,4%.
ιγ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 608 εκατ. ευρώ ή 23,5%.
ιδ) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 32 εκατ. ευρώ.
Μειωμένα έναντι του στόχου, την ίδια περίοδο, ήταν τα έσοδα στις ακόλουθες βασικές κατηγορίες:
α) Φόρος εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 83 εκατ. ευρώ ή 8,4%.
β) Φόροι στην περιουσία κατά 109 εκατ. ευρώ ή 4,7%.
γ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 154 εκατ. ευρώ ή 11,8%.
δ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 0,5%.
ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 168 εκατ. ευρώ ή 44,3%.
στ) Λοιποί έμμεσοι φόροι κατά 32 εκατ. ευρώ ή 11,1%.
ζ) Τα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, κατά 117 εκατ. ευρώ ή 58,5%.
η) Τα έσοδα από ANFAs & SMPs κατά 225 εκατ. ευρώ ή 37,5%.
θ) Τα έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 73 εκατ. ευρώ ή 50,9%.
Οι επιστροφές εσόδων, εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών, ανήλθαν σε 2,149 δισ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 18 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋπολογισμού 2016.
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 2,576 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 969 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Σεπτέμβριο 2016, το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5,879 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 1,103 δισ. ευρώ σε σχέση με το μηνιαίο στόχο.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού, τον Σεπτέμβριο, ανήλθαν στα 5,371 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 1,025 δισ. ευρώ.
Η αύξηση των εσόδων Σεπτεμβρίου 2016 οφείλεται, κυρίως, στις κατηγορίες:
α) του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 50 εκατ. ευρώ,
β) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 139 εκατ. ευρώ,
γ) των φόρων στην περιουσία κατά 515 εκατ. ευρώ,
δ) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 33 εκατ. ευρώ,
ε) του ΦΠΑ λοιπών κατά 48 εκατ. ευρώ,
στ) των λοιπών φόρων συναλλαγών κατά 15 εκατ. ευρώ,
ζ) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 30 εκατ. ευρώ,
η) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 203 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα:
α) στο φόρο εισοδήματος ειδικών κατηγοριών κατά 20 εκατ. ευρώ,
β) στο ΦΠΑ καπνού κατά 22 εκατ. ευρώ,
γ) στους λοιπούς Ε.Φ.Κ. (καπνού κλπ) κατά 64 εκατ. ευρώ,
δ) στους λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 37 εκατ. ευρώ,
ε) στα έσοδα του προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας, λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης, κατά 23 εκατ. ευρώ.
Πηγή: http://tvxs.gr