9 Ιουν 2016

«Εάν χρειαστεί να πολεμήσει η Πατρίδα τον κομμουνισμό, εσύ τί θα κάνεις;» - TVXS NTOKOYMENTA (4)

Η νομιμοφροσύνη επί χούντας δεν ήταν απλή υπόθεση. Προϋπέθετε ιδεολογική καθαρότητα πολλαπλώς και εμπράκτως τεκμηριωμένη, έγγραφη κατάθεση «αυτοβιογραφικού σημειώματος» και  έγγραφη αποκήρυξη κάθε κομμουνιστικού και αριστερού μικροβίου. Η δε τεκμηρίωση της εν λόγω νομιμοφροσύνης και καθαρότητας έπρεπε να καλύπτει βαθύ μήκος χρόνου, χωρίς παρεκκλίσεις όχι μόνον από το ίδιο το ελεγχόμενο άτομο αλλά από σύσσωμο το οικογενειακό και φιλικό του περιβάλλον μέχρι τουλάχιστον παππούδων και τρίτων εξαδέλφων.
Ως εκ τούτου, εάν - φερ' ειπείν - ο ίδιος ο πατέρας σου είχε ζητωκραυγάσει εντός του... καφενείου του υπέρ υποψηφίων της ΕΔΑ, έχριζες διαρκούς παρακολούθησης, ακόμη κι εάν είχες αναγκαστεί, με τις όποιες μεθόδους, να αποκηρύξεις τον κομμουνισμό και ....
σύμπασες τις παραφυάδες αυτού.
«Εζητοκραύγαζε και εχειροκρότει την ΕΔΑ»
Αυτό συνέβη στον Ν.Χ., ο οποίος υπηρετούσε στον στρατό εν έτει 1971 κι 1972 και διέθετε πατέρα «αποχαρακτηρισθέντα» μεν κομμουνιστή που, όμως, επέμενε να υποστηρίζει δημοσίως την ΕΔΑ  - «εζητοκραύγαζε και εχειροκρότη», για την ακρίβεια, «τας ομιλίας των υποψηφίων της ΕΔΑ εντός του καφενείου του», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ένα από τα «Δελτία Ποιού» του εν λόγω φαντάρου.

Το συγκεκριμένο ατόπημα ήταν αρκετό για να χαρίσει στον Ν. Χ. έναν ογκωδέστατο φάκελο - αν και η μετέπειτα, σταθερά καλή διαγωγή του και η έγγραφη αποκήρυξη του κομμουνισμού, του χάρισε μια μάλλον ευνοϊκή ειδικότητα γραφέα. Έστω και υπό διαρκή παρακολούθηση και με την επισήμανση ότι «δεν κρίνεται κατάλληλος να γίνει αξιωματικός ή υπαξιωματικός»...

«Ο κομμουνισμός είναι το χειρότερο καθεστώς...»
Για να αποτινάξει το στίγμα του... πατρός που «εζητοκραύγαζε» υπέρ της ΕΔΑ, ο εν λόγω στρατιώτης χρειάστηκε να αποκηρύξει... εις διπλούν τον κομμουνισμό στο «Αυτοβιογραφικό Σημείωμά» του - ένα έντυπο 18 τυποποιημένων ερωτήσεων και χειρόγραφων απαντήσεων που συμπεριλαμβανόταν στα «Δελτία Νομιμοφροσύνης» όταν οι στρατεύσιμοι δέχονταν να δώσουν προσωπικές διαβεβαιώσεις για τα «υγιή» πολιτικά τους φρονήματα.
Οι πλέον ενδεικτικές είναι οι ερωτήσεις 9 και 10, που στον συγκεκριμένο φάκελο καταγράφονται και απαντώνται ως εξής:
* ΕΡΩΤΗΣΗ 9: Τί γνώμη έχεις διά τον κομμουνισμόν; Τί ζημίες προξένησε εις την Χώραν κατά το παρελθόν; Ποίαι νομίζεις ότι είναι αι σημεριναί επιδιώξει του; Εκπροσωπείται σήμερον εις την Ελλάδα και από ποίους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ο κομμουνισμός πιστεύω ότι είναι το χειρότερο καθεστώς που έχει καθιερωθεί εις ολόκληρον τον κόσμον βασιζόμενον εις την βίαν και το έγκλημα. Η γνώμη μου δε διά αυτόν είναι η χειρότερη.
Ο κομμουνισμός επροξένησεν τεράστιες ζημίας εις την χώραν μας. Τόσας όσους δεν επροξένησαν όλαι οι άλλες μαζί διά την Ελλάδα χώρας. Η επιδιώξεις του νομίζω ότι είναι η εξαφάνισις της ελληνικής φυλής από το πρόσωπο της γης.

ΕΡΩΤΗΣΗ 10: Εάν χρειαστεί να πολεμήσει η Πατρίδα μας εναντίον του κομμουνισμού (Εσωτερικού ή Εξωτερικού) εσύ τί θα κάνης; (Διέγραψε όσες απαντήσεις δεν τι βρίσκεις σωστές και γράψε την γνώμην σου με λίγα λόγια κάτω από την σωστή για σένα απάντησιν).
α) Θα πολεμήσω εναντίον του Κομ/μου μόνον εάν με επιστρατεύσεις το Κράτος διότι...
β) Θα προσφερθώ εθελοντικά να πολεμήσω εναντίον του κομ/σμου διότι...
γ) Θα μείνω ουδέτερος διότι...
δ)Θα ταχθώ με το μέρος του κομ/σμού και θα πολεμήσω στο πλευρό του διότι...
ε) Δεν θα ταχθώ με το μέρος του κομ/σμού, αλλά θα προσπαθήσω να τον βοηθήσω όπως αλλιώς μπορώ διότι...
ζ) Αι θρησκευτικαί μου πεποιθήσεις δεν μου επιτρέπουν να χρησιμοποιήσω όπλο διότι...
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΕΛΕΓΗ:
β) Θα προσφερθώ εθελοντικά να πολεμήσω εναντίον του κομ/σμού διότι:
Πιστεύω ότι εάν καμμιά φορά αι κομμουνισταί κατορθώσουν να κυριαρχήσουν εις την χώραν μας αυτό θα σημάνει το τέλος της Ελληνικής φυλής επομένος και το δικό μου  της οικογένειάς μου και της δικής μου πατρίδος.
Προς περαιτέρω ενίσχυση, δε, αυτών των έγγραφων διαβεβαιώσεων ο νεαρός στρατιώτης επιδεικνύει και ιδιαίτερο ζήλο «στας εορταστικάς εκδηλώσεις» της μονάδας του, όπως αναφέρουν στις ανά τρίμηνο αναφορές τους οι ανώτεροί του:
«Είναι πρόθυμος και συμμετέχει ενεργώς εις τας εκδηλώσεις της μονάδος (ΘΥΡ, ορχήστρα μονάδος, κλπ.)», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε μία από τις συγκεκριμένες αναφορές.

«Εξεδήλοντο υπέρ της κομμουνιστικής παρατάξεως»
Ο λόγος που ο νεαρός Ν. Χ. αναγκάζεται να επιδείξει τέτοιον ζήλο στην αποκήρυξη του κομμουνισμού είναι το αριστερό παρελθόν της οικογένειάς του - ένα παρελθόν, που αποτυπώνεται με κάθε λεπτομέρεια στα αλλεπάλληλα «Δελτία Ποιού» που υπάρχουν στον φάκελό του.
Σε ένα από αυτά τα Δελτία αναγράφεται χαρακτηριστικά: 
«Ο πρόσθεν κατά το από τους έτους 1966 μέχρι σήμερον χρονικό διάστημα της ενταύθα διαμονής του δεν ανεμείχθη εις κομμουνιστικάς οργανώσεις και διάγει νομιμοφροσύνη.
Ο πατήρ και η μήτηρ του δεν βαρύνονται με συγκεκριμένες...... εις την κομμουνιστικήν.... Πλην όμως από της εγκαταστάσεώς τους ενταύθα και μέχρι της 21 - 4 - 67 εις τας συζητήσεις τους εξεδήλοντο υπέρ της κομμουνιστικής παρατάξεως.
Τα λοιπά μέλη της οικογένειάς του δεν μας απασχόλησαν από κομμ. πλευράς και διάγουν νομιμοφρόνως.»
«Εξεδηλώθη αναφανδόν υπέρ της ΕΔΑ»
Σε έτερο «Δελτίο Ποιού» του φακέλου του επισημαίνονται δύο μελανά σημεία, ένα που αφορά τον ίδιο και ένα τον πατέρα του:
Για τον ίδιο αναφέρει: «Κατά τα έτη 1965 και 1966 αν και μικρής ηλικίας εξεδηλώθη υπέρ της Δ.Ν. Λαμπράκη».
Γι' τον δε πατέρα του, τα στοιχεία λένε: «Ο πατήρ του τυγχάνει αποκατασταθείς Κομ/στής από το έτος 1956. Μετά την αποκατάστασίν του εχήφισε την ΕΔΑ εις τας εκλογάς, πλην του έτους 1961 ότε δεν εξεδηλώθη.  Κατά την προεκλογικήν περίοδον των ετών 1965 και 64 εξεδηλώθη αναφανδόν υπέρ της ΕΔΑ. Εδέχετο εις το Καφενείον του εν Δ...... τους υποψηφίους της εζητοκραύγαζε και εχειροκρότη τα ομιλίας των».
Κατόπιν αυτών, στο ίδιο «Δελτίο Ποιού» διαπιστώνεται κατηγορηματικά ότι περί ου ο λόγος «δεν κρίνεται κατάλληλος να γίνη αξιωματικός ή υπαξιωματικός».

* Πατήστε πάνω στα έγγραφα για μεγέθυνση
Αύριο, στη μεγάλη έρευνα του tvxs.gr: Κι όμως, η Ασφάλεια μας φακέλωνε και το 1982

Πηγή: tvxs.gr