31 Μαρ 2016

Δημόσιο: Αυτό είναι το νέο σύστημα για προαγωγές – Πως θα κατατάσσονται οι δημόσιοι υπάλληλοι

Το νέο σύστημα βαθμολογικής διάρθρωσης θέσεων και προαγωγών στο Δημόσιο θέτει σε εφαρμογή το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι παραμένουν στον εισαγωγικό βαθμό δύο χρόνια. Η διετία θα είναι δοκιμαστική υπηρεσία, εκτός από τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ...
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
Με εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Χριστόφορου Βερναρδάκη, καλούνται υπουργεία, γενικές και ειδικές γραμματείες υπουργείων, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, περιφέρειες και ανεξάρτητες αρχές να κατατάξουν άμεσα τους υπαλλήλους τους στους νέους βαθμούς σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4369/2016 («Διαφάνεια, αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης»), δεδομένου ότι στο τέλος Απριλίου θα πρέπει να καταρτιστούν από τα Υπηρεσιακά Συμβούλια οι πίνακες προακτέων.
Όπως ενημερώνει η εγκύκλιος, κατά την 1η/1/2016 όλοι οι υπάλληλοι κατατάσσονται κατ΄ αρχάς στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο εισαγωγικό βαθμό και κατόπιν υπολογισμού του συνολικού αναγνωρισμένου χρόνου πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και του χρόνου που προκύπτει από τα πρόσθετα τυπικά προσόντα που τυχόν κατέχουν οι υπάλληλοι έως και την 31η/12/2015, κατατάσσονται βάσει του συνολικού χρόνου κατάταξής τους στον κατά περίπτωση προβλεπόμενο βαθμό.

Εισαγωγικός βαθμός των υπαλλήλων εκπαιδευτικής κατηγορίας ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) και ΔΕ (Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) είναι ο Δ΄ και καταληκτικός ο Α΄, ενώ οι υπάλληλοι κατηγορίες ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) εισάγονται στην υπηρεσία με βαθμό Ε΄ και αποχωρούν με βαθμό Β’.
Για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού εισάγονται στον Γ΄, ενώ για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ) εισαγωγικός βαθμός είναι ο Β΄, με πλεονάζοντα στο βαθμό αυτό το χρόνο φοίτησης στην ΕΣΔΔΑ και επιπλέον ένα χρόνο εφόσον είναι αριστούχοι.
Όλοι ανεξαιρέτως οι υπάλληλοι παραμένουν στον εισαγωγικό βαθμό δύο χρόνια, ανεξαρτήτως αν στο διάστημα αυτό αποκτήσουν πρόσθετα τυπικά προσόντα (μεταπτυχιακό, διδακτορικό ή αποφοιτήριο δημοσίου ΙΕΚ). Η διετία αυτή αποτελεί και δοκιμαστική υπηρεσία για όλους τους υπαλλήλους εκτός από τους αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ.
Μετά τη διετία, ο απαιτούμενος χρόνος για την προαγωγή από βαθμό σε βαθμό ανά κατηγορία είναι ο εξής:
ΠΕ: από τον Γ΄ στον Β΄ μετά από 5 έτη, από τον Β΄ στον Α΄ 6 έτη και 13 έτη παραμονή στον καταληκτικό βαθμό Α΄.
ΤΕ: από τον Γ΄ στον Β΄ και από τον Β΄ στον Α΄ μετά από 6 έτη και 14 έτη παραμονή στον βαθμό Α΄.
ΔΕ: από τον Γ΄ στον Β΄ μετά από 8 έτη, από τον Β΄ στον Α΄ μετά από 6 έτη και 16 έτη παραμονή στον βαθμό Α΄.
ΥΕ: από τον Δ΄ στον Γ΄ μετά από 10 έτη, από τον Γ΄ στον Β΄ μετά από άλλα 10 έτη και 22 χρόνια στον καταληκτικό βαθμό Β΄.
Ο χρόνος που απαιτείται για τη βαθμολογική εξέλιξη μειώνεται κατά έξι χρόνια για τους κατόχους διδακτορικού και κατά δύο χρόνια για τους κατόχους μεταπτυχιακού, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, ενώ όσοι υπάλληλοι διαθέτουν και τα δύο λαμβάνεται υπόψη μόνο το διδακτορικό. Όσοι διαθέτουν πάνω από ένα μεταπτυχιακό, η βαθμολογική εξέλιξή τους μειώνεται κατά ένα επιπλέον έτος για κάθε τίτλο πέραν του ενός.
Επίσης, μειώνεται ο χρόνος για προαγωγή κατά ένα έτος σε περίπτωση που υπάλληλος στην αξιολόγηση αριστεύσει (με βαθμό από 90 και πάνω) για δύο συνεχείς χρονιές. Για την βαθμολογική κατάταξη και προαγωγή των υπαλλήλων δεν απαιτείται πλέον η προηγούμενη αναγνώριση συνάφειας του μεταπτυχιακού ή του διδακτορικού, αλλά αρκεί και απαιτείται η κατάθεση των σχετικών τίτλων ή διπλωμάτων, στην Υπηρεσία με αίτηση του υπαλλήλου.
Διευκρινίζεται ότι εκτός από τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου, η προαγωγή στο επόμενο βαθμό διενεργείται και εφόσον οι υπάλληλοι έχουν σε υψηλό επίπεδο τα ουσιαστικά προσόντα που αναφέρονται στις εκθέσεις αξιολόγησής τους.
Οι υπάλληλοι, που έχουν πριν από το διορισμό τους χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας (στο Δημόσιο, σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ του Δημοσίου ή σε ΟΤΑ, με σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ορισμένου ή αορίστου χρόνου), εντάσσονται μετά τη μονιμοποίησή τους μέχρι και τον αμέσως προηγούμενο του καταληκτικού βαθμό, με συνυπολογισμό πλεονάζοντος χρόνου στο βαθμό αυτό, ύστερα από κρίση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Για την ένταξη λαμβάνεται υπόψη μόνο η προϋπηρεσία που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό στην κατηγορία, στην οποία ανήκει ο υπάλληλος κατά το χρόνο της ένταξης. Προϋπηρεσία σε συναφές αντικείμενο έως επτά έτη που έχει διανυθεί πριν από το διορισμό, εκτός του δημόσιου τομέα, λαμβάνεται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται.
Ως χρόνος πραγματικής προϋπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος της διαθεσιμότητας, στο καθεστώς της οποίας τέθηκαν υπάλληλοι με βάση διατάξεις συγκεκριμένων νόμων από το 2012 έως το 2014 (δημοτικοί αστυνομικοί, εκπαιδευτικοί κ.λπ.) και ως εκ τούτου λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξή τους.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Πηγή:http://www.newsit.gr