16 Μαρ 2015

ΑΣΕΠ: Προκήρυξη για 110 θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ

Εκδόθηκε από το ΑΣΕΠ προκήρυξη που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 110 θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στη ΔΕΗ....

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται και ηλεκτρονικά με την διαδικασία να αρχίζει στις 15 Απριλίου και να λήγει στις 29 Απριλίου 2015. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην προκήρυξη.
Σημειώνεται ότι το ΦΕΚ της προκήρυξης έχει καταχωριστεί και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο και από το Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6).
Η υπογεγραμμένη εκτυπωμένη μορφή της ηλεκτρονικής αίτησης με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:
ΑΣΕΠ
Αίτηση για την Προκήρυξη 1Κ/2015
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αναγράψουν στο φάκελο την αντίστοιχη κατηγορία εκπαίδευσης (ΠΕ ή ΤΕ) θέσης την οποία διεκδικούν.