4 Δεκ 2022

Ανακοίνωση Π.Ο.Σ.Τ.: Υπογραφή νέας ΣΣΕ για τις αναρρωτικές άδειες Νοέμβριος 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Υπογραφή νέας ΣΣΕ για τις αναρρωτικές άδειες

Συνάδελφοι,

Σήμερα, είναι η ακροτελεύτια ημέρα ενός σκληρού αγώνα που διήρκησε σχεδόν δύο χρόνια. Είναι η ημέρα που αποκαθίσταται στο σύνολο του το κανονιστικό πλαίσιο που αρμόζει στα ΕΛΤΑ και τους εργαζομένους τους. Μετά το σύστημα μεταθετότητας (που ακόμα αρνείται η Διοίκηση να εφαρμόσει) και τη διαδικασία στελέχωσης, αποκαθίσταται με τον καλύτερο τρόπο και το σύστημα χορήγησης αναρρωτικών αδειών. Μια δέσμευση που έγινε πραγματικότητα....


Με τη νέα διαδικασία σταματά η οικονομική αφαίμαξη των συναδέλφων που ασθενούν και απλοποιείται μια πολύπλοκη διαδικασία που ταλαιπωρούσε τους πάντες και το κυριότερο διέκοπτε, έστω και προσωρινά, τη μισθοδοσία εργαζομένων που αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η συμφωνία που υπογράφτηκε δε λύνει απλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζαμε τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά διαμορφώνει ένα πιο ορθολογικό και φιλικό πλαίσιο χορήγησης αδειών ασθένειας, ακόμα και σε σχέση με παλαιότερα.

Με πραγματική συνδικαλιστική δράση και αποτελεσματική διεκδίκηση φτάσαμε στο ζητούμενο. Δε σταματάμε εδώ. Με την υπογραφή της συμφωνίας επικεντρωνόμαστε στις σημαντικές, ρεαλιστικές και δίκαιες διεκδικήσεις μας στα μισθολογικά ζητήματα, που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το τελικό αποτέλεσμα τοποθετεί αδιαμφισβήτητα τα ΕΛΤΑ στην κορυφή των εταιρειών σχετικά με την πρόνοια και την φροντίδα των ανθρώπων τους και το Συνδικάτο μας στις πιο παρεμβατικές και αποτελεσματικές εργατικές οργανώσεις.

Παρά το θετικό αποτέλεσμα επιβάλλεται να στηλιτεύσουμε τους ελάχιστους, περαστικούς και ξένους με τα ΕΛΤΑ, που επιδίωξαν να καλύψουν τη γενικότερη αδράνεια και ανυπαρξία τους με τα εμπόδια που έβαζαν καθ’ όλη την διάρκεια της προσπάθειας μας.

Κυρίως, όμως, θέλουμε να τονίσουμε την πλήρη απουσία για μια ακόμα φορά της συνδικαλιστικής παράταξης της ΔΑΚΕ ΕΛΤΑ, αφού ήταν η μόνη που απείχε συνολικά της διαδικασίας και δεν έδωσε εξουσιοδότηση στην Π.Ο.Σ.Τ. για την υπογραφή της ΣΣΕ.

Σας παραθέτουμε ολόκληρο το κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης που συμφωνήθηκε:

Αντικατάσταση της παρ. 12.3 του άρθρου  12  του Κεφαλαίου Ε, του ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΤΑ / ΕΣΣΕ

Η παρ.12.3 του άρθρου 12 του Κεφαλαίου Ε του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας ΕΛΤΑ / ΕΣΣΕ αντικαθίσταται ως εξής:

 «12.3 Αναρρωτικές Άδειες

1.                  Προσωπικό το οποίο αδυνατεί να εκτελέσει την υπηρεσία του λόγω ασθένειας, που πιστοποιείται αρμοδίως, δικαιούται αναρρωτική άδεια με αποδοχές κατόπιν αίτησής του.

2.                  Ο υπάλληλος που δεν μπορεί λόγω ασθένειας να προσέλθει στην εργασία του, οφείλει να ενεργήσει ως εξής : (α) ειδοποιεί σε εύλογο χρονικό διάστημα και με τον πιο πρόσφορο διαθέσιμο τρόπο τον άμεσο προϊστάμενό του, ή το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού, σχετικά με την αδυναμία του αυτή, για τα αίτια και την πιθανή διάρκεια απουσίας του και (β) μετά την επάνοδο στην εργασία του, οφείλει να προσκομίσει το αργότερο εντός τριών (3) εργασίμων ημερών στην αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την ασθένειά του. Επίσης, για τις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί γνωμάτευση Α.Υ.Ε. οφείλει να την προσκομίσει σε πρωτότυπη μορφή εφόσον του έχει επιδοθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, η απουσία του θεωρείται αυθαίρετη και αδικαιολόγητη και εφαρμόζονται οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Εργασίας ΕΛΤΑ / ΕΣΣΕ, όπως ισχύουν.

Λεπτομέρειες  ως προς  την εφαρμογή των ανωτέρω θα δοθούν αναλυτικά σε εγκύκλιο εφαρμογής σύμφωνα και με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Τα ΕΛΤΑ μπορούν να προβαίνουν σε κάθε νόμιμο σχετικό έλεγχο.

3.                  Η διάρκεια των αδειών ασθενείας αναφέρεται σε συνεχή χρόνο συμπεριλαμβανομένου του Σαββάτου και της Κυριακής ή άλλων ημερών αργίας, που εμπίπτουν εντός αυτής.

Η συνολική διάρκεια των αδειών ασθενείας με αποδοχές, που μπορεί το Προσωπικό να λάβει ορίζεται κατά ανώτατο όριο σε τόσους μήνες όσα είναι τα χρόνια υπηρεσίας του στην ΕΛΤΑ Α.Ε. από την ημερομηνία πρόσληψής του. Το προσωπικό που δεν έχει συμπληρώσει τρία χρόνια υπηρεσίας στα ΕΛΤΑ δικαιούται συνολική άδεια ασθένειας με αποδοχές, διάρκειας μέχρι τρεις (3) μήνες. Απαραίτητη προϋπόθεση, ο εργαζόμενος να έχει δέκα (10) ημέρες συνεχούς εργασίας. Πριν τη συμπλήρωση δέκα (10) ημερών πραγματικής εργασίας δεν δικαιούται άδεια ασθένειας με αποδοχές.

Με την συμπλήρωση των έξι (6) μηνών του νέου εργασιακού του έτους, ο υπάλληλος δικαιούται επιπλέον άδεια τριάντα (30) ημερών με αποδοχές.

4.                  Στα όρια αυτά δεν περιλαμβάνονται οι άδειες ασθενείας που χορηγούνται λόγω εργατικού ατυχήματος κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.

5.                   Με την εξάντληση των δικαιούμενων αδειών ασθενείας με αποδοχές, ο υπάλληλος θα μπορεί να απευθύνεται στον ασφαλιστικό του φορέα και σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία να λαμβάνει επίδομα ασθενείας. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγησή του καθορίζονται από τις οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού φορέα. 

6.                  Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω διατάξεων, οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν αναρρωτικές άδειες εξαιτίας σοβαρής νόσου (χρόνιας ή πρόσκαιρης), η οποία πιστοποιείται από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, δικαιούνται επιπλέον άδεια ασθενείας με αποδοχές, η χρονική διάρκεια της οποίας ορίζεται από την Απόφαση της Υγειονομικής Επιτροπής που πιστοποιεί τη νόσο και χορηγείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

7.                  Για τις άδειες ασθενείας με αποδοχές παύει να ισχύει η περικοπή από τα ΕΛΤΑ του μισού των αποδοχών (50%) των εργαζομένων για χρονικό διάστημα από μία (1) έως τρείς (3) ημέρες καθώς και για τις τρείς πρώτες ημέρες της πρώτης ασθένειας εντός του ημερολογιακού έτους, η διάρκεια της οποίας είναι πάνω από τρείς (3) ημέρες.»


ΓΙΑ ΤΗΝ Π.Ο.Σ.Τ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


 

ΒΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΟΥ                                                         ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΩΡΟΣ


Πηγή:https://www.postnet.gr