10 Οκτ 2017

Πρόσκληση για μετάταξη/μεταφορά 50 υπαλλήλων της Εγνατίας Οδού στον ΟΣΕΘ και την ΑΣΥΘ

Πρόσκληση – εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων στον Οργανισμό Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και την εταιρεία “Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης” (ΑΣΥΘ Α.Ε.) δημοσίευσε το υπουργείο Μεταφορών.
Ειδικότερα, το υπουργείο Υποδομών ...
και Μεταφορών, προκειμένου να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες σε προσωπικό στις ανώνυμες εταιρείες που εποπτεύει με την επωνυμία «Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ Α.Ε.)» και «Αστικές Συγκοινωνίες Θεσσαλονίκης (ΑΣΥΘ Α.Ε.)», προτίθεται να ενισχύσει τους ανωτέρω φορείς με μετάταξη/μεταφορά υπαλλήλων από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 του ν.4482/2017 (Α΄ 102), σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις συναφούς ή παρεμφερούς κλάδου/ειδικότητας, της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, υπό την προϋπόθεση ότι οι υπάλληλοι κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου/της ειδικότητας στην οποία μετατάσσονται/μεταφέρονται και οι οποίες καταργούνται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων.
Η μετάταξη/μεταφορά δεν καταλύει την υπηρεσιακή σχέση των υπαλλήλων, ούτε μεταβάλλει τη νομική φύση της σχέσης αυτής ή τη σχέση ασφάλισης, με την οποία υπηρετούσαν οι υπάλληλοι στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.».
Οι μετατασσόμενοι/μεταφερόμενοι υπάλληλοι κατατάσσονται σε βαθμό, ανάλογα με το χρόνο υπηρεσίας τους, ο οποίος έχει διανυθεί στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.», με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία μετατάσσονται/μεταφέρονται, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξή τους.
Οι μετατάξεις/μεταφορές θα πραγματοποιηθούν ύστερα από γνώμη της Ενδοϋπουργικής Επιτροπής Κινητικότητας, κατόπιν συνεκτίμησης των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, της προϋπηρεσίας, της εμπειρίας κ.λ.π..
Δικαίωμα υποβολής έχουν όλοι οι τακτικοί υπάλληλοι στην «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.». Ο αριθμός των προς κάλυψη θέσεων ανέρχεται σε πενήντα.
Πηγή: https://www.metaforespress.gr