24 Σεπ 2017

Πτωτική η πορεία της εγχώριας ταχυδρομικής αγοράς το 2016. Οι στόχοι της ΕΕΤΤ για το 2017

Την πτωτική της πορεία συνέχισε, και το 2016, η εγχώρια αγορά ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών υπηρεσιών, με το δείκτη κύκλου εργασιών να είναι ελαφρώς χαμηλότερος (2016=73,2, με Δείκτη Βάσης το 2010), συγκριτικά με την προηγούμενη χρονιά (2015=75,3).
Όπως αναφέρει στην Έκθεση Πεπραγμένων, ...
η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), το 2016, στην ελληνική ταχυδρομική αγορά δραστηριοποιήθηκαν 509 επιχειρήσεις ταχυμεταφορών υπό το καθεστώς Γενικής Άδειας και 12 με Ειδική Άδεια, πέραν των ΕΛΤΑ, έναντι 444 και 12 επιχειρήσεων αντίστοιχα το 2015.
Επισημαίνεται ότι, τα ΕΛΤΑ, σύμφωνα με το Ν.4053/2012, θα δραστηριοποιούνται ως Φορέας Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας (ΦΠΚΥ) μέχρι το 2028.
Έλεγχος του κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ
Η ΕΕΤΤ, εντός του 2016, ολοκλήρωσε την αξιολόγηση του κοστολογικού συστήματος των ΕΛΤΑ, με απολογιστικά στοιχεία των ετών 2013-2014 έως τις 31-12-2016.
Συγκεκριμένα, με απόφασή της, η Επιτροπή ενέκρινε το υποβληθέν κοστολογικό σύστημα των ΕΛΤΑ, καλώντας ταυτόχρονα την εταιρεία να προβεί στην υλοποίηση των προβλεπόμενων στην απόφαση συστάσεων.
Το κοστολογικό σύστημα των ΕΛΤΑ συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς καθώς, μεταξύ άλλων, χρησιμοποιείται στον καθορισμό των τιμολογίων της Καθολικής Υπηρεσίας (ΚΥ), στον υπολογισμό του καθαρού κόστους της ΚΥ, στη διερεύνηση θεμάτων ανταγωνισμού, ενώ επίσης συμβάλλει στη βελτίωση της αποδοτικότητας του ΦΠΚΥ.

Στόχοι για το 2017
Αναφορικά με τους στόχους που έχει θέσει η Επιτροπή, για το έτος, αυτοί είναι οι εξής:
Ενίσχυση του ανταγωνισμού της ταχυδρομικής αγοράς
-Έγκριση τροποποιήσεων κοστολογικού συστήματος ΕΛΤΑ και επαλήθευση καθαρού κόστους ΚΥ.
-Συμμετοχή στην τελική διαμόρφωση του Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφάνεια στη διακίνηση δεμάτων του ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ευρώπη.
-Επικαιροποίηση του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕΤΤ, όπου κριθεί απαραίτητο, συλλογή στατιστικών στοιχείων της αγοράς.
-Διεξαγωγή ελέγχων σε ταχυδρομικές επιχειρήσεις.
Προστασία του καταναλωτή και έλεγχος ποιότητας υπηρεσιών
– Διενέργεια μετρήσεων ποιότητας ΚΥ, σύνταξη οδηγού καταναλωτή και λειτουργία του Παρατηρητηρίου τιμών.
Βελτιστοποίηση εσωτερικών λειτουργιών και αποτελεσματικότητας της ΕΕΤΤ
-Συμμετοχή στις ομάδες εργασίας του European Regulators Group for Postal Services (ERGP) και Postal Directive Committee (PDC) και σε επιμορφωτικές δράσεις.
-Διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της διαδικτυακής εφαρμογής μητρώου ταχυδρομικών επιχειρήσεων.
Πηγή: https://www.metaforespress.gr