16 Αυγ 2017

Στις 5 Σεπτεμβρίου η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΤΑ

Στις 5 Σεπτεμβρίου ορίστηκε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΤΑ. Θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
-Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων, για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου έως ...
31η Δεκεμβρίου 2016, με την έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και την έκθεση του Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.
-Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης, για τα πεπραγμένα και τη διαχείριση της λήξασας εταιρικής χρήσης από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016.
-Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για τη λήξασα εταιρική χρήση, από 1η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2016.
-Προέγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, για την εταιρική χρήση του 2017 και μέχρι τη σύγκληση της επόμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
-Επικύρωση εκλογής νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
-Εξέταση οποιουδήποτε άλλου θέματος αρμοδιότητας της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα προκύψει, ανακοινώσεις και γνωστοποιήσεις.
Πηγή: https://www.metaforespress.gr