18 Ιουν 2017

Από τα ΕΛΤΑ η ταχυμεταφορά φαρμάκων υψηλού κόστους από τα Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ αποφάσισε ομόφωνα 
Α) Την έγκριση των αριθ. 4/19-05-2017 και 5/23-05-2017 Πρακτικών της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης των διαγωνισμών του ΕΟΠΥΥ, με τα οποία αξιολογήθηκαν τα ...
δικαιολογητικά κατακύρωσης της υποψήφιας αναδόχου εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΛΤΑ ΑΕ.

Β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού της με αριθ. 4/2017 διακήρυξης, με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς φαρμάκων υψηλού κόστους από Φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ προς υπηρεσίες της Επαρχίας και αντίστροφα» και την ανάθεση του στην εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ ΑΕ. 

Η χρονική διάρκεια των υπηρεσιών είναι για ένα (1) έτος από την ημερομηνία κοινοποίησης της Απόφασης Κατακύρωσης ή μέχρι εξαντλήσεως του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης. 

Το συμβατικό τίμημα των παρεχόμενων υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους ανέρχεται στο ποσό των 79.459,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ ή 98.529,41 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. Το συνολικό τίμημα των παρεχόμενων υπηρεσιών θα ανέλθει έως της εξάντλησης του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης . 

Δείτε την σχετική απόφαση  (εδώ)

Πηγή: http://taxydromeio.gr