9 Απρ 2017

Έτσι θα γίνεται η συνέντευξη για την επιλογή προϊσταμένων Δημοσίου – Τι περιλαμβάνει το ειδικό εγχειρίδιο

Οδηγίες, παραδείγματα και η συγκεκριμένη μεθοδολογία που θα πρέπει να ακολουθηθεί στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, η οποία βάσει του νέου νόμου αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι για την επιλογή προϊσταμένων στο Δημόσιο, περιέχονται σε ειδικό εγχειρίδιο που συνέταξαν ...
η Γενική Διεύθυνση Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, το ΕΚΔΔΑ και η Expertise France. Το εγχειρίδιο, το οποίο παρουσιάζει κατ’ αποκλειστικότητα η «Καθημερινή», αριθμεί 20 σελίδες και αναμένεται να αποσταλεί τη Δευτέρα στα Συμβούλια Επιλογής Προσωπικού αλλά και στις υπηρεσίες προκειμένου να ενημερωθούν οι υποψήφιοι, ενόψει της προκήρυξης εντός της εβδομάδος των πρώτων –με το νέο σύστημα– θέσεων γενικών διευθυντών στο Δημόσιο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που εκδίδεται τέτοιος οδηγός ο οποίος ορίζει «βήμα βήμα» τη διαδικασία της συνέντευξης και στοχεύει στην παρουσίαση ορθών πρακτικών και της ακολουθούμενης μεθοδολογίας σε συνδυασμό με ανάλογες τεχνικές και παραδείγματα, ώστε να βοηθηθούν τόσο τα μέλη των Συμβουλίων για την πραγματοποίηση της συνέντευξης όσο και οι συνεντευξιαζόμενοι.
Ο οδηγός αναμένεται να αποτελέσει «πιλότο» και για τη συνέντευξη που προβλέπεται στη διαδικασία επιλογής ειδικών γραμματέων μέσω του Μητρώου Επιτελικών Στελεχών του Δημοσίου.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτόν, μετά την προκήρυξη των θέσεων προϊσταμένων, θα πρέπει να αποσταλούν στο Συμβούλιο Επιλογής το οργανόγραμμα του φορέα και το έντυπο περιγράμματος της προκηρυσσόμενης θέσης. Ζητούμενο είναι το Συμβούλιο να ξέρει τι ακριβώς απαιτείται για κάθε θέση προκειμένου να επιλεγεί ο κατάλληλος. Οπως επισημαίνεται στο εγχειρίδιο, τα μέλη των Συμβουλίων θα πρέπει να διαμορφώσουν εκ των προτέρων σχεδιάγραμμα ερωτήσεων για τους υποψηφίους με κλίμακα βαθμολόγησης και τα βασικά σημεία των αποδεκτών απαντήσεων. Η συνέντευξη θα έχει δύο σκέλη και κάθε σκέλος θα μοριοδοτείται κατ’ ανώτατο με 500 μόρια.
Το πρώτο σκέλος αφορά δομημένη συζήτηση σχετικά με το αντικείμενο του φορέα και της προκηρυσσόμενης θέσης και το δεύτερο την ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου προκειμένου να αξιολογηθούν κυρίως οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου.
Στο πρώτο σκέλος της συνέντευξης οι ερωτήσεις μπορούν να είναι «ανοιχτές» (χωρίς προκαθορισμένη απάντηση, ο υποψήφιος εκφράζεται ελεύθερα), «κλειστές» (οι απαντήσεις είναι δομημένες και ο ερωτώμενος καλείται να επιλέξει μεταξύ δύο ή περισσότερων απαντήσεων) και «ημικλειστές» (προβλέπονται οι κυριότερες πιθανές απαντήσεις αλλά ο ερωτώμενος μπορεί να προσθέσει και κάποια άλλη). Στις «κλειστές» ερωτήσεις οι απαντήσεις μπορεί να δίνονται ως multiple choice, Σωστό-Λάθος, Συμφωνώ-Διαφωνώ.
Ως προς την ανάπτυξη υποθετικού σεναρίου, στο εγχειρίδιο περιλαμβάνεται παράδειγμα το οποίο βεβαίως θα διαφοροποιείται ανάλογα με τις απαιτήσεις της θέσης. Και σε αυτό το σκέλος θα πρέπει να έχουν προαποφασιστεί οι γενικά αποδεκτές απαντήσεις.
Η συνέντευξη για θέσεις γενικών διευθυντών θα πρέπει να διαρκεί μέχρι μία ώρα, για θέσεις διευθυντών μέχρι 45 λεπτά και για θέσεις τμηματαρχών μέχρι μισή ώρα.
Συγκεκριμένες οδηγίες περιέχονται και για τη διαμόρφωση του χώρου της συνέντευξης αλλά και τη συμπεριφορά των μελών του Συμβουλίου έναντι των υποψηφίων. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι ο χώρος αναμονής θα πρέπει να είναι ευπρεπής και να υπάρχει ένας υπεύθυνος για την υποδοχή, ενημέρωση και συνοδεία των υποψηφίων. Υποψήφιοι και «κριτές» θα κάθονται εκατέρωθεν σε ένα τραπέζι, ενώ το κλίμα της συνέντευξης θα πρέπει να είναι «άνετο και φιλικό, με όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις (π.χ. νερό), αλλά και όσο τυπικό χρειάζεται για τη διαφύλαξη του κύρους της διαδικασίας». Επίσης, για λόγους διαφάνειας, θα τηρούνται πρακτικά τα οποία θα είναι προσβάσιμα στον υποψήφιο. Στο εγχειρίδιο περιγράφονται αναλυτικά ο ρόλος και οι αρμοδιότητες του προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, ενώ δίνονται οδηγίες και για τον τρόπο βαθμολόγησης.
Πηγή:Καθημερινή
Πηγή: http://www.enikos.gr