11 Μαρ 2017

ΕΣΠΑ: Από τις 23 Μαρτίου οι αιτήσεις για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»

"Βασικός στόχος της δράσης είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές".
Στα τέλη Μαρτίου ξεκινάει η ...
ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τη χρηματοδότηση των ερευνητικών έργων στη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ». Ειδικότερα, για τον Α’ κύκλο η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Πέμπτη 23 Μαρτίου 2017 και ώρα 15.00, με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.
Για τους επόμενους κύκλους, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί με σχετική απόφαση. Βασικός στόχος της Ενιαίας Δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ», όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ του υπουργείου Οικονομίας, είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης μπορούν να υποβάλλονται είτε από μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς και θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις:
- Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις
- Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς
- Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Βασικός στόχος της παρέμβασης «Έρευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» είναι η υποστήριξη της έρευνας, η προώθηση της καινοτομίας και η ενίσχυση της δικτύωσης σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Eπιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:
1.Δαπάνες προσωπικού.
2.Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.
3.Δαπάνες για κτίρια και γήπεδα.
4.Δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσει, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, που αγοράστηκαν ή ελήφθησαν με άδεια εκμετάλλευσης από εξωτερικές πηγές με τήρηση της αρχής των ίσων αποστάσεων, καθώς και δαπάνες για συμβουλευτικές και ισοδύναμες υποστηρικτικές υπηρεσίες χρησιμοποιούμενες αποκλειστικά για το έργο.
5.Πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου
6.Δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας
7.Δαπάνες καινοτομίας
8.Δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις
Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός πρότασης ανά παρέμβαση:
- Έρευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις 200.000 ευρώ εάν συμμετέχει μία επιχείρηση, 350.000 ευρώ εάν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις, 450.000 ευρώ εάν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις και 500.000 ευρώ εάν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις
- Συμπράξεις επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς 1.000.000 ευρώ
- Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 2.000.000 ευρώ.
Ο προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης ανέρχεται σε 280.000.000 ευρώ και θα υλοποιηθεί μέσω τριών κύκλων. Ο προϋπολογισμός (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων του Α' κύκλου ανέρχεται σε 126.000.000 ευρώ.
Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης, στην Δράση ήτοι έως και την Παρασκευή 12 Μαΐου 2017 και ώρα 16:00.
Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από:
- την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Α', Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ:
κ. Πούλου Σταυρούλα, τηλ.: +30 213 1300 082
κ. Κουτσοπούλου Μαρία, τηλ: +30 213 1300 145
Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν υπόδειγμα ερωτήσεων και να το αποστέλλουν προς την ηλεκτρονική διεύθυνση unitA.eyde@gsrt.gr.
- το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα, τηλεφωνική ενημέρωση στο 801 11 36 300 από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
- τις ιστοσελίδες: ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ http://www.eyde-etak.gr, ΓΓΕΤ http://www.gsrt.gr και ΕΣΠΑ http://www.espa.gr
Πηγή: https://left.gr