19 Φεβ 2017

Κατακύρωση του διαγωνισμού για ταχυμεταφορά εγγράφων και μικροδεμάτων του ΕΟΠΥΥ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ στη συνεδρίαση 345/15-02-2017 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΝΕΙ Α) Την αποδοχή του αριθ. 16/09-02-2017 Πρακτικού της αρμόδιας επιτροπής Διενέργειας Πρόχειρων Διαγωνισμών του ΕΟΠΥΥ με το οποίο έγινε αποδεκτός ο φάκελος των δικαιολογητικών κατακύρωσης της εταιρείας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε, ...
για την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς εγγράφων και μικροδεμάτων προς κάλυψη αναγκών του ΕΟΠΥΥ». Β) Την κατακύρωση του αποτελέσματος του συνοπτικού διαγωνισμού της με αριθ. 18/2016 διακήρυξης με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς εγγράφων και μικροδεμάτων προς κάλυψη αναγκών του ΕΟΠΥΥ» και την ανάθεση του στην εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. Αναλυτικά: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο του έργου είναι η παροχή υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς εγγράφων και μικροδεμάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΟΠΥΥ στο εσωτερικό. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια του έργου είναι ενός (1) έτους από την ημερομηνία γνωστοποίησης της απόφασης κατακύρωσης στον Ανάδοχο, ή έως την εξάντληση του ποσού της προϋπολογισθείσας δαπάνης. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ H προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 59.500,00 € πλέον του ισχύοντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τις πιστώσεις του ΚΑΕ 0831 του προϋπολογισμού των ετών 2016 και 2017 
Πηγή: http://taxydromeio.gr