24 Ιαν 2017

Τα 7 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τις νέες ασφαλιστικές εισφορές

Τον νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους, καθώς και για τους δικαιούχους μειωμένων εισφορών, προσδιορίζει η πρώτη εγκύκλιος που εξέδωσε η διοίκηση του νεοσύστατου Ενιαίου Φορέα Κοινωνικών ...
Ασφαλίσεων (ΕΦΚΑ).
Δείτε τα 7 πράγματα που πρέπει να ξέρετε για τις νέες ασφαλιστικές εισφορές:
1. Από πότε ισχύουν οι νέες διατάξεις;
Ημερομηνία έναρξης ισχύος των νέων διατάξεων είναι η 01/01/2017. Από την ημερομηνία αυτή, και για κάθε επόμενο έτος, ως βάση υπολογισμού των εισφορών καθορίζεται το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
2. Ποιοί υπάγονται στο νέο σύστημα εισφορών;
Οι αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 είχαν υποχρέωση ασφάλισης στον ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, και ΤΑΝΤΠ.
Οι υγειονομικοί που αμείβονται κατά πράξη και περίπτωση καθώς και οι δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας.
Μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής εταιρειών που μέχρι σήμερα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Ειδικότερα:
  α) τα μέλη ΔΣ ΑΕ σε όλη την επικράτεια με ποσοστό συμμετοχής 3% τουλάχιστον
   β) οι μέτοχοι των ΑΕ με σκοπό τη μεταφορά προσώπων/πραγμάτων με αυτοκίνητα δημοσίας χρήσης εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών.
γ) Διαχειριστές ΙΚΕ που έχουν οριστεί με καταστατικό η απόφαση εταίρων.
δ) Ο μοναδικός εταίρος μονοπρόσωπης ΙΚΕ
ε) Οι ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων.
*** Ειδικά για τους δικηγόρους, στην εγκύκλιο τονίζεται ότι θα καταβάλλουν το 20% επί της ελάχιστης αμοιβής που προβλέπεται στα γραμμάτια προείσπραξης, ως ασφαλιστική εισφορά. Ακόμα και δικηγόροι που βρίσκονται σε αναστολή άσκησης δραστηριότητας θα πρέπει να καταβάλλουν μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές, στη βάση των κατώτατων ορίων που έχουν θεσπιστεί.
3. Για ποιές κατηγορίες προβλέπονται μειωμένες εισφορές;
Για ασφαλισμένους ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ κάτω της πενταετίας, ισχύουν ειδικές διατάξεις που ορίζουν ότι η εισφορά για τα πρώτα δύο έτη είναι 14% για τον κλάδο σύνταξης και για τα επόμενα τρία έτη είναι 17%. Η εισφορά θα καταβάλλεται στο 70% των κατώτατων αποδοχών. Από το πέμπτο έτος και μετά, η εισφορά γίνεται 20%, όπως ισχύει και για όλους τους άλλους ασφαλισμένους. Όμως η έκπτωση αυτή είναι προσωρινή αφού ο ασφαλισμένος πρέπει μέχρι το 15ο έτος ασφάλισής του να επιστρέψει τα ποσά που δεν κατέβαλλε. Η επιστροφή θα γίνεται κατά το 1/5 του ποσού ανά έτος που το προηγούμενο ξεπέρασε τα 18.000 ευρώ, ως ετήσιο εισόδημα.
Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές κατά 40% θα μπορούν να καταβάλλουν και όσοι είναι άνω των 40 ετών, με την προϋπόθεση ότι θα παραιτούνται από το δικαίωμα της όποιας προσαύξησης της σύνταξης, με τη λήξη του εργασιακού τους βίο.
Για μητέρες, προβλέπονται μειωμένες εισφορές κατά 50%, τους πρώτους 12 μήνες μετά τον τοκετό.
Αυτοαπασχολούμενοι – ασφαλισμένοι του ΕΤΑΑ, για κλάδο σύνταξης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, επικούρισης και εφάπαξ, θα έχουν μειωμένες εισφορές κατά 50%, εάν το εισόδημά τους είναι από 7.000 έως 13.000 ευρώ. Για κάθε επιπλέον 1.000 ευρώ ετήσιου εισοδήματος, η έκπτωση μειώνεται κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Δηλαδή για παράδειγμα για εισόδημα 14.000 ευρώ, η έκπτωση είναι 49%, για εισόδημα 15.000 ευρώ η έκπτωση θα είναι 48% κοκ. Οι συγκεκριμένες εκπτώσεις θα ισχύουν έως το 2020.
4.  Με ποια βάση υπολογίζονται οι εισφορές;
Για το 2017 λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα από το πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος (2015).
Θα ακολουθήσει εκκαθαριστική διαδικασία και οριστικοποίηση των ετησίων ασφαλιστικών εισφορών όταν καταστεί ευχερής η χρήση των εισοδημάτων του έτους 2016 (Β΄ εξάμηνο 2017).
5. Ποιά είναι τα εισοδηματικά όρια υπολογισμού των εισφορών;
Ως κατώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 586,08 ευρώ (Ετήσιο 586,08*12 = 7.032,96 €). Σε συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων η κατώτατη βάση λαμβάνεται μειωμένη και ορίζεται ως ποσοστό 70% της κατώτατης βάσης: 586,08 *70% =410,26 € (Ετήσιο 410,26*12 = 4923,12 € ).
Ως ανώτατη μηνιαία βάση καθορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο δεκαπλάσιο του κατώτατου βασικού μισθού άνω των 25 ετών όπως ισχύει κάθε φορά. Το ποσό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 5.860,80 € (Ετήσιο 5860,80*12=70.329,60€). Η μηνιαία βάση υπολογισμού εισφορών καθορίζεται ως μηνιαίο εισόδημα που προκύπτει από την διαίρεση του ετήσιου ΚΦΑ δια του δώδεκα (12).
6. Πως γίνεται η κατανομή των εισφορών;
Για τον κλάδο σύνταξης το ποσοστό της εισφοράς είναι 20% επί του εισοδήματος και για τον κλάδο ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 6,95%.
7. Πως θα πληρώνονται οι εισφορές;
Η πληρωμή των ασφαλιστικών εισφορών, θα γίνεται μέσω του Διατραπεζικού Συστήματος (ΔΙΑΣ), με εντολές πληρωμής ή με άμεση χρέωση λογαριασμού.
Παράδειγμα:

Πηγή: http://tvxs.gr