10 Δεκ 2016

Προσλήψεις στα ΕΛΤΑ Ευβοίας

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. και η Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος ανακοινώνουν την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόµων ∆Ε ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης ηµερήσιας ...
απασχόλησης, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) µηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων Ταχυδροµικού Έργου των Ελληνικών Ταχυδροµείων ΑΕ, που εδρεύουν στο Νοµό Εύβοιας. 

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν: 

α) είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. – Περιφερειακή ∆ιεύθυνση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ. 71/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410- 237381).

 β) είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον ηεξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, σε µία από τις ακόλουθες Μονάδες Ταχυδροµικού Έργου: 

1.Μονάδα ∆ιανοµής Χαλκίδας, Καραµουρτζούνη 11, Τ.Κ. 340 00 ΧΑΛΚΙ∆Α. Τηλ. 22210-82111. Υπεύθυνος : κ. Χονδρός Νικόλαος.

2. Κατάστηµα Λίµνης, Αγίας Τριάδος 7, 340 05 ΛΙΜΝΗ ΕΥΒΟΙΑΣ. Τηλ. 22270-31216 
Υπέύθυνος: κ. Ανδρέου Ιωάννης

3.Κατάστηµα Μαντουδίου, Αθανασίου ∆ιάκου 9, 340 04 ΜΑΝΤΟΥ∆Ι. Τηλ. 22270-22434 Υπεύθυνος: κ. Λάµπρου Μιχαήλ

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδροµικώς το εµπρόθεσµο των αιτήσεων κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. 

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση (εδώ)