12 Δεκ 2016

ΕΛΤΑ: 2 θέσεις εργασίας στην Λαμία

Τα ΕΛΤΑ ανακοινώνουν την πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων [ενός (1) ΔΕ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ, 7ωρης ημερήσιας απασχόλησης και ενός (1) ΔΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, 6ωρης ημερήσιας απασχόλησης] , ...
χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Μονάδας Διανομής-Διαμετακομιστικού Σταθμού Λαμίας, των Ελληνικών Ταχυδρομείων ΑΕ, που εδρεύει στο Νομό Φθιώτιδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.4 και να την υποβάλουν: 

α) είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΛΤΑ Α. Ε. -Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδος, Παπαναστασίου 62, Τ.Κ. 411 10 ΛΑΡΙΣΑ, για την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 72/2016, (Τηλ. Επικοινωνίας: 2410-237381). 

β) είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Μονάδα Διανομής-Διαμετακομιστικός Σταθμός Λαμίας, Παπαποστόλου 61, 350 00 ΛΑΜΙΑ Τηλ. 22310-22217 
Υπεύθυνη: κ. Μαυροειδή Ηλιάνα.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας των ΕΛΤΑ, στην Ταχ/κή Μονάδα της Υπηρεσιακής Λειτουργίας, στην οποία θα γίνουν οι ανωτέρω προσλήψεις και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Λαμιέων, στον οποίο εδρεύει η ανωτέρω Ταχ/κή Μονάδα, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Προσοχή: Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι ενιαία για όλες τις κατά τόπους Υπηρεσίες του φορέα και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης ή ανάρτησης της παρούσας στον τύπο ή στα οικεία καταστήματα που αυτή θα δημοσιευθεί ή αναρτηθεί τελευταία, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 Δείτε την προκήρυξη (εδώ)