14 Ιουν 2016

Ταχυδρομικά δέματα: Νέος Κανονισμός της ΕΕ με στόχο τη μείωση των τιμών

Οι τιμές που χρεώνονται από φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διανομή ενός μικρού δέματος σε άλλο κράτος-μέλος, συχνά είναι έως και 5 φορές υψηλότερες σε σχέση με τις εγχώριες τιμές, χωρίς πάντοτε σαφή συσχέτιση με το πραγματικό κόστος. 
Σε μελέτη που έγινε για λογαριασμό ....
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η αποστολή δέματος από την Ολλανδία στην Ισπανία κόστισε περίπου 13 ευρώ, ενώ η αντίστροφη αποστολή του ίδιου δέματος με ανάλογους όρους κόστισε 32,74 ευρώ.

Για να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να μειώσει τις τιμές, ενισχύοντας παράλληλα το ηλεκτρονικό εμπόριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκπόνησε πρόταση Κανονισμού για τις διασυνοριακές παραδόσεις δεμάτων (COM (2016) 285 final).

Όπως αναφέρει η διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας, Αθηνά Κοντογιάννη, «πολλοί καταναλωτές εμποδίζονται να προμηθευθούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμούν και έχουν επιλέξει μέσα από διασυνοριακή έρευνα αγοράς εντός της Ε.Ε., λόγω του υψηλού κόστους μεταφοράς και παράδοσης, το οποίο, μάλιστα, συχνά ανακαλύπτουν κατά την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής παραγγελίας. Άλλοτε τα μεταφορικά κόστη δεν είναι σαφή, διαφανή και αιτιολογημένα».


Οι στόχοι του νέου κανονισμού της ΕΕΤο Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας ενημερώνει τόσο τους καταναλωτές όσο και τις επιχειρήσεις για τη νέα πρωτοβουλία της Κομισιόν, η οποία με τον νέο κανονισμό στοχεύει:


- Στην αύξηση της διαφάνειας των τιμών. Για τον σκοπό αυτόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύει κάθε χρόνο τιμολόγιο με τις βασικές ταχυδρομικές υπηρεσίες των φορέων παροχής καθολικής υπηρεσίας, με σκοπό να αυξήσει τον ανταγωνισμό μεταξύ ομόλογων φορέων και να διευκολύνει τη σύγκριση των τιμών με τις διασυνοριακές αποστολές.

- Στην ενίσχυση της κανονιστικής εποπτείας των υπηρεσιών ταχυδρομικής διασυνοριακής παράδοσης δεμάτων. Στο πλαίσιο αυτό θα παρέχεται στις εθνικές ταχυδρομικές ρυθμιστικές αρχές η δυνατότητα εκτίμησης των διαφορών των τιμών που προκύπτουν από σύγκριση των βασικών τιμών εθνικών και διασυνοριακών ταχυδρομικών αποστολών, ώστε να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό είναι οικονομικά προσιτές. Κριτήρια που λαμβάνονται ιδίως υπόψη, είναι το βάρος του δέματος, η απόσταση ανάμεσα στον τόπο αποστολής και τον τόπο παράδοσης, τέλη και ειδικά κόστη εμπορικά κόστη ή κόστη διαχείρισης διασυνοριακής μεταφοράς, το εθνικό τιμολόγιο για αντίστοιχες αποστολές δεμάτων. Τα συμπεράσματά τους θα δημοσιοποιούνται σε συγκεκριμένη ιστοσελίδα.

- Στη μη διάκριση των ευρωπαίων πολιτών, ιδίως ως προς το ύψος των επιβαλλόμενων διαχειριστικών τελών και δαπανών μεταφοράς από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες των εθνικών φορέων παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας με δίκτυα μεταφοράς.

Με τον προτεινόμενο Κανονισμό παρέχονται στις εθνικές ταχυδρομικές ρυθμιστικές αρχές τα δεδομένα που χρειάζονται για την παρακολούθηση των διασυνοριακών αγορών και τον έλεγχο της οικονομικής προσιτότητας και του προσανατολισμού των τιμών στο κόστος. Η υποχρέωση παροχής των δεδομένων αυτών στις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, βαρύνει εταιρείες οι οποίες απασχολούν άνω των 50 εργαζομένους ή έχουν δραστηριότητα σε πάνω από μια χώρες της Ε.Ε..

Με το νέο θεσμικό πλαίσιο αναμένεται ενίσχυση του ανταγωνισμού, στο μέτρο που καθιερώνονται υποχρεώσεις για τη διαφανή και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση τρίτων μερών στις διασυνοριακές υπηρεσίες παράδοσης δεμάτων και στις σχετικές υποδομές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρινίζει ότι δεν ορίζει ανώτατο όριο στις τιμές παράδοσης δεμάτων. Η ρύθμιση των τιμών αποτελεί έσχατο μέσο, στις περιπτώσεις εκείνες που ο ανταγωνισμός δεν φέρνει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Το 2019 η Επιτροπή θα προβεί σε απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε και θα εκτιμήσει εάν απαιτούνται περαιτέρω μέτρα. Η πρόταση Κανονισμού συμπληρώνει πρωτοβουλίες αυτορρύθμισης από φορείς παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη βελτίωση της ποιότητας και για τη διευκόλυνση των υπηρεσιών παράδοσης δεμάτων διασυνοριακά.


Οι θετικές συνέπειες


Με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι θα επέλθουν οι ακόλουθες θετικές συνέπειες:
- Μείωση τιμών για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που προμηθεύονται οι καταναλωτές διασυνοριακά.
- Περισσότερες ευκαιρίες για τους καταναλωτές.
- Αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου σε ποσοστό 4,3%.
- Αύξηση του ύψους της κατανάλωσης σε ποσοστό πάνω από 2 δισ. ευρώ.
- Αύξηση των εταιρειών που πουλούν ηλεκτρονικά και διασυνοριακά σε ποσοστό 6,2% και του όγκου των πωλήσεων μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου σε ποσοστό τουλάχιστον 5%.
- Αύξηση του τζίρου των φορέων παροχής καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, σε αντιστάθμισμα της μείωσης της αποστολής αλληλογραφίας.
- Διεύρυνση αγοράς για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Περισσότερα στοιχεία υπάρχουν στην ηλεκτρονική σελίδα: www.eccgreece.gr

Πηγή: enikonomia.gr