15 Απρ 2016

Από σήμερα η μάχη των αδειών

O διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 
Ο κύβος ερρίφθη και αν δεν υπάρξουν εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής, σήμερα η περιβόητη προκήρυξη για τις άδειες περιεχομένου τηλεοπτικών σταθμών εθνικής εμβέλειας αναμένεται να αναρτηθεί στο opengov.gr για διαβούλευση επτά ημερών.
Και θα αφορά τέσσερις άδειες ....
και τέλος για κανάλια ενημερωτικού προγράμματος, γενικού περιεχομένου και για μετάδοση σε υψηλή ευκρίνεια (High Definition). Κάτι που σημαίνει οριστικά ότι προσεχώς τουλάχιστον τέσσερα από τα σημερινά κανάλια εθνικής εμβέλειας θα μείνουν εκτός...
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο χρονοδιάγραμμα της προκήρυξης προβλέπεται ότι ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου.
Οι ενδιαφερόμενοι, εκτός από τα 3.000.000 ευρώ, που είναι η τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας και για την οποία θα πρέπει να καταθέσουν πριν από την έναρξη της διαδικασίας ισόποση εγγυητική επιστολή, θα καλούνται να καταβάλουν και παράβολο 30.000 ευρώ για τη συμμετοχή στον διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό. Πρόκειται δηλαδή για το 1% επί της τιμής εκκίνησης.
Στην προκήρυξη προβλέπεται ότι οι υπερθεματιστές που θα αναδειχθούν θα έχουν 15 μέρες προθεσμία από την ημέρα της ανάδειξής τους για να καταβάλουν το συνολικό τίμημα με το οποίο πλειοδότησαν, διαφορετικά θα καταπίπτει η εγγυητική συμμετοχής τους των 3.000.000 ευρώ.
Οπως ήδη έχουμε γράψει, μετά τη διαβούλευση θα γίνουν οι αναγκαίες προσθαφαιρέσεις και η προκήρυξη θα δημοσιευτεί στα ελληνικά και στα αγγλικά στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) και στην επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
O διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από τη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας μέσω Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού η οποία θα συγκροτηθεί από ειδικούς επιστήμονες και στελέχη του δημόσιου τομέα.

Οροι και προϋποθέσεις

Στο σχέδιο της προκήρυξης μέσα σε 10 κεφάλαια περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διεξαγωγής του διαγωνισμού: Εισαγωγή - Γενικές πληροφορίες, Στάδια διαδικασίας – Χρονοδιάγραμμα, Κανόνες διεξαγωγής της δημοπρασίας, Υποβολή φακέλου αίτησης συμμετοχής, Εγγραφα φακέλου – Τεύχη Προκήρυξης, Προεπιλογή υποψηφίων, Διεξαγωγή δημοπρασίας – Ανακοίνωση υπερθεματιστών, Οριστική κατακύρωση - Καταβολή τιμήματος, Δικαστική προστασία υποψηφίων – Προθεσμίες και Οροι χορηγούμενων άδειων – Λόγοι ανάκλησης.
Στη δημοπρασία μπορούν να συμμετάσχουν εταιρείες ή κοινοπραξίες εντός ή εκτός συνόρων και θα πρέπει πρώτα να περάσουν το στάδιο της προεπιλογής, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να πληρούν τις βασικές προϋποθέσεις ως προς τη νομική μορφή τους, το μετοχικό κεφάλαιο και τη μετοχική τους σύνθεση.
Καθώς και να μη συντρέχουν οι ασυμβίβαστες ιδιότητες ως προς τους μετόχους και τα μέλη της διοίκησης (συμμετοχή σε εταιρείες δημοσκοπήσεων ή διαφημιστικές, αμετάκλητη καταδίκη για κακούργημα ή άλλα αδικήματα, όπως συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καταδίκη για διαφθορά στο πλαίσιο σύναψης δημόσιων συμβάσεων κ.ά.).
Πρέπει σε κάθε περίπτωση να δικαιολογείται η προέλευση των οικονομικών πόρων που έχει διαθέσει κάθε μέτοχος για τη συμμετοχή του.
Οι υποψήφιοι όμως θα είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν μεταξύ άλλων πρόσφατες φορολογικές, ασφαλιστικές, αλλά και τραπεζικές ενημερότητες, όπως και σχετικά πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τη σύννομη λειτουργία τους. Κατά την προεπιλογή θα ελεγχθούν οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων (όπως γράψαμε πρόκειται για 120 δημοσιογράφους, ισάριθμους διοικητικούς και 160 τεχνικούς ανά κανάλι, με βάση την πρόσφατη ΚΥΑ των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αλλά και Επικρατείας).
Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τον ελάχιστο τεχνολογικό εξοπλισμό και την κτιριακή υποδομή, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η άρτια και ποιοτική μετάδοση του εκπεμπόμενου προγράμματος σε υψηλή ευκρίνεια (HD), καθώς και τα ποιοτικά και ποσοτικά (ανά κατηγορία) χαρακτηριστικά του προγράμματος που θα εκπέμπεται.
Την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού θα βοηθήσει στον έλεγχο των φακέλων και των δικαιολογητικών των συμμετεχόντων εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία, όπως γράψαμε, θα επιλεγεί μετά από διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού που έχει προγραμματιστεί για τις 19/4 στη ΓΓΕΕ.
Μετά την προεπιλογή θα δοθεί χρονικό διάστημα για να καταθέσουν πιθανές ενστάσεις όσοι αποκλειστούν κι έπειτα θα οριστικοποιηθεί ο κατάλογος με όσους θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον πλειοδοτικό διαγωνισμό, οι οποίοι και θα κληθούν με ατομικά δελτία συμμετοχής.
Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η δημοπρασία έχει σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά χαρακτηριστικά των αδειών περιεχομένου που θα δημοπρατηθούν αλλά και με σκοπό τη μεγιστοποίηση του δημοσιονομικού οφέλους. Γι’ αυτό κι έχει αποφασιστεί να πραγματοποιηθεί σε ακολουθία, δηλαδή η μια άδεια μετά την άλλη, και βέβαια όλη η διαδικασία να ολοκληρωθεί εντός της ίδιας ημέρας.
Η υποβολή των προσφορών για κάθε άδεια θα γίνεται ηλεκτρονικά με βάση την αύξηση ανά γύρο που θα καθορίσει η Επιτροπή Διαγωνισμού, ενώ στο τέλος θα γίνουν δύο γύροι με σφραγισμένες προσφορές. Η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια θα προχωρήσει σε έλεγχο των πόθεν έσχες των προσωρινών πλειοδοτών και μετά θα ανακηρυχθούν οι δικαιούχοι των δημοπρατούμενων αδειών.

Πηγή: efsyn.gr