17 Μαρ 2016

Σκληρό παζάρι στις Βρυξέλλες

Άλλη μια «κρίσιμη» Σύνοδος Κορυφής για το προσφυγικό ξεκινά σήμερα στις Βρυξέλ­λες με το ερώτημα αν θα υπάρξουν οριστικές αποφάσεις, και μάλιστα αποφάσεις που να ικανοποιούν την Αθήνα, να αιωρείται.
Ο ντόρος που προκλήθηκε από το «λεκτικό ολίσθη­μα» του υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής στη ....
συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ το βρά­δυ της Τρίτης (με συνέπεια κυβερνητι­κή κρίση) επισκίασε το υπόλοιπο περι­εχόμενο της συνέντευξής του: ο Μουζάλας ουσιαστικά εμφανίστηκε απαι­σιόδοξος για την έκβαση της Συνόδου κι εκτίμησε ότι «δεν θα έχουμε ουσια­στικές αλλαγές» ούτε θα λυθεί το πρό­βλημα. Ανέφερε ότι θα είναι ευχαριστημένος αν τεθούν κάποιες βάσεις, όπως η γρήγορη μετεγκατάσταση από την Ελλάδα στα άλλα κράτη - μέλη της Ε.Ε. καθώς και η απευθείας μετεγκα­τάσταση από την Τουρκία, αν και έδει­ξε να αμφιβάλλει πως, αν υπάρξει σχε­τική απόφαση, θα εφαρμοστεί.
Μετά το ντε φάκτο κλείσιμο του βαλκανικού διαδρόμου, το οποίο έδει­ξε να νομιμοποιεί η Σύνοδος των 28 στις 7 Μαρτίου, η κυβέρνηση κινείται με γνώμονα τη μείωση των ροών και την αύξηση των ρυθμών μετεγκατάστασης ή επιστροφών στην Τουρκία. Υπό αυτά τα δεδομένα, στο επίσημο πλαίσιο θέσεων δεν γίνεται πλέον ανα­φορά στην επιδίωξη καταδίκης των μο­νομερών ενεργειών. Ειδικότερα, η κυ­βέρνηση στη Σύνοδο θα επιδιώξει να ικανοποιήσει το εξής πλαίσιο θέσεων:
1. Μια αξιόπιστη συμφωνία Ε.Ε. - Τουρκίας, που θα εξασφαλίζει τη δραστική μείωση των προσφυγικών ροών από τις τουρκικές ακτές στα ελ­ληνικά νησιά.
2. Εξουδετέρωση των κυκλωμά­των παράνομης διακίνησης στο Αιγαίο, μέσα από την υλοποίηση της επανεγκατάστασης προσφύγων από την Τουρκία.
3. Αύξηση των ρυθμών μετεγκατά­στασης από την Ελλάδα προς τις χώρες της Ε.Ε.
4. Κατοχύρωση έκτακτης χρημα­τοδότησης προς τη χώρα μας για τις ανάγκες διαχείρισης της προσφυγι- κής κρίσης.
5. Ενίσχυση των υ πηρεσιών ασύλου με τη συνδρομή και προσωπικού των ευρωπαϊκών οργανισμών, όπως η ΡΚ.ΟΝΤΕΧ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕΑ50).
6. Άμεση εφαρμογή της συ μφωνίας επανεισδοχής, που υπογράφτηκε στην Σμύρνη, για επείγουσα επιστρο­φή παράτυπων μεταναστών καθώς και εφαρμογή της αντίστοιχης συμφωνίας Ε.Ε. - Τουρκίας, από 1.6.2016.
Το σχέδιο Α
Από το πρωθυπουργικό επιτελείο εμφανίζονται αισιόδοξοι ότι θα υπάρ­ξει κάποιο αποτέλεσμα υπέρ της Ελ­λάδας κι επισημαίνουν ότι όλοι ανα­γνωρίζουν ότι η Ελλάδα είναι αυτή που δέχεται τη μεγαλύτερη πίεση. Σε κάθε περίπτωση αποφεύγουν τις απαισιόδο­ξες προβλέψεις και διαβεβαιώνουν ότι η εικόνα που προκύπτει από τις επαφές σε διπλωματικό επίπεδο είναι ότι η Ε.Ε. εργάζεται για το σχέδιο Α, δηλαδή το σχέδιο που επί της αρχής συμφωνήθηκε στην έκτακτη Σύνοδο της 7ης Μαρτί­ου. Την πεποίθηση αυτή, ενισχύουν και οι δηλώσεις Μέρκελ μετά τις εκλογές σε τρία κρατίδια την Κυριακή, η οποία, παρά την ήττα που υπέστη σε δύο από αυτά, δεν έδειξε να κάνει στροφή στο προσφυγικό και ανέφερε ότι η Ε.Ε. δεν δίνει «λευκή επιταγή» στην Τουρκία. Χθες επανέλαβε τη θέση της ότι η Γερ­μανία θέλει συνολική ευρωπαϊκή λύση με στήριξη της Ελλάδας.
Με βάση την εικόνα που έχει δια­μορφωθεί μέχρι στιγμής, μοιάζει δύ­σκολο να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της Τουρκίας προκειμένου να συμφω­νήσει στον όρο της επανεισδοχής προ­σφύγων στη λογική «ένας προς έναν» που η ίδια πρότεινε στην προηγούμενη Σύνοδο πριν από 10 μέρες, σε συνεννό­ηση με τη Μέρκελ. Υπενθυμίζεται ότι η Τουρκία ζητά την κατάργηση της βίζας από 1ης Ιουνίου (και όχι τον Οκτώβριο, όπως είχε αποφασιστεί τον Νοέμβριο του 2015) για 75 εκατομμύρια Τούρ­κους πολίτες, το άνοιγμα πέντε κεφα­λαίων της ενταξιακής διαδικασίας στην Ε.Ε. και χρηματοδότηση διπλάσια από εκείνη που είχε συμφωνηθεί τον περα­σμένο Νοέμβριο, δηλαδή 3 δισ. άμεσα συν 3 δισ. στη συνέχεια.
Όμως:
Η Κύπρος, την οποία η Ελλάδα στη­ρίζει, δεν συναινεί στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων, με τον Πρόεδρο της Κυ­πριακής Δημοκρατίας να έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να υποκύψει στις πι­έσεις, διαφορετικά δεν θα μπορεί να επιστρέψει στην Κύπρο.
Η Ελλάδα δεν συναινεί στο ξεπάγω­μα του κεφαλαίου για την εξωτερική πολιτική και Κοινή Πολιτική Ασφάλει­ας και Άμυνας - ο Τσίπρας έχει θέσει ως όρο την άρση του casus belli και την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας.
Η Γαλλία, η Αυστρία και άλλες χώ­ ρες δεν συναινούν στην κατάργηση της βίζας.
Οι χώρες του Βίσεγκραντ (Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Πολωνία), οι οποίες μαζί με την Αυστρία πρωτοστά­τησαν στο κλείσιμο του βαλκανικού διαδρόμου, αντιδρούν στο σκέλος της συμφωνίας που προβλέπει την επανεγκατάσταση προσφύγων από την Τουρκία απευθείας σε χώρες της Ε.Ε. Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βί- κτορ Όρμπαν έχει ήδη απειλήσει με βέτο από την προηγούμενη Σύνοδο.
Επιφυλάξεις
Την ίδια ώρα η Ιταλία εμφανίστηκε αρχικώς να αντιδρά και στη χρηματο­δότηση, ενώ στο εσωτερικό της Ιταλί­ας, της Γαλλίας και της Γερμανίας εγεί­ρεται θέμα για τις ατομικές ελευθερί­ες και την ελευθερία του Τύπου στην Τουρκία.
Με βάση τα παραπάνω, Τουσκ και Σουλτς εξέφρασαν επιφύλαξη για την έκβαση της Συνόδου - ο δεύτερος μά­λιστα σημείωσε πως δεν βλέπει τελι­κές αποφάσεις.
Στο Σχέδιο Πρότασης που παρου­σίασε χθες η Κομισιόν δίνεται έμφαση στις διαδικασίες μετεγκατάστασης - επανεγκατάστασης, με το Κολέγιο των Επιτρόπων να θέτει έναν ενδιάμεσο στόχο για 20.000 μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα στις χώρες της Ε.Ε. ώς τον Μάιο (σε σχέση με τη δέσμευση για 160.000 μετεγκαταστάσεις). Στο θέμα της βίζας η Κομισιόν πετάει το μπαλάκι στην Τουρκία καθώς ζητά να επιτευχθούν τα υπολειπόμενα από τα 72 προαπαιτούμενα (37 τον αριθμό) ώς το τέλος Ιουνίου, ενώ δηλώνεται η πρόθεση της Κομισιόν για την επιτά­χυνση των ενταξιακών διαπραγματεύ­σεων με το βάρος της ευθύνης για το μάλλον προεξοφλημένο μπλοκάρισμα του ξεπαγώματος να επιρρίπτεται στην Κύπρο. Σε ό,τι αφορά τη Συρία, η Κο­μισιόν εμφανίζεται να στηρίζει καταρ- χήν τις τουρκικές θέσεις για μια ζώνη ασφαλείας στα σύνορα με την Τουρ­κία.
Τα παραπάνω αντανακλούν μια προ­σπάθεια να βρεθεί μια συνισταμένη στο παζάρι που διεξάγεται και θα κο- ρυφωθεί το διήμερο της Συνόδου, με αρκετή «δημιουργική ασάφεια» ωστό­σο, η οποία επιτρέπει να εξαχθεί η ει­κόνα ότι η Ευρώπη προσπάθησε, αλλά οι επιμέρους εταίροι δεν τα βρίσκουν.

Πηγή: topontiki.gr