25 Νοε 2015

Ποινολόγιο-χάδι για τη φοροδιαφυγή

Στόχος του νέου Κώδικα Ποινών είναι να φτάνουν στη Δικαιοσύνη μόνον οι οι «σοβαρές» -κατά τον νομοθέτη- παραβάσεις
«Δώρο» για τις επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν το νέο Ποινολόγιο της Εφορίας, το οποίο χαλαρώνει αντί να σφίγγει τον κλοιό των φορολογικών προστίμων.
Ο νέος Κώδικας Ποινών, που ισχύει από τις 17 Οκτωβρίου, καθίσταται φιλικότερος για τις επιχειρήσεις και ....
τους ελεύθερους επαγγελματίες που εντοπίζονται με φορολογικές παραβάσεις, ενώ χθες δόθηκαν στη δημοσιότητα αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή του.
Μετά τις αλλαγές που έγιναν, τα αυτοτελή πρόστιμα των 250 ευρώ (για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία) και 500 ευρώ (για τα διπλογραφικά βιβλία) που επιβάλλονταν για κάθε απόδειξη που δεν εκδιδόταν καταργούνται.
Επίσης, παρελθόν αποτελούν τα αυτοτελή πρόστιμα που επιβάλλονταν για έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων καθώς και για αποδοχή εικονικών τιμολογίων.
Από την άλλη πλευρά εκλογικεύονται τα πρόστιμα τα οποία επιβάλλονται σε περιπτώσεις υποβολής ανακριβών δηλώσεων και μη υποβολής δηλώσεων ενώ καθιερώνονται νέου τύπου «χρηματικές ποινές» για τη φοροδιαφυγή στον τομέα του ΦΠΑ.
Τα πρόστιμα τα οποία έφταναν έως 30.000 ευρώ ανάλογα με το πλήθος των αποδείξεων περιορίζονται πλέον σε ένα και μόνο πρόστιμο το οποίο είναι ίσο με το 50% του ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία των αποδείξεων που δεν εκδόθηκαν.
Με το νέο καθεστώς ευνοούνται οι επιχειρήσεις που δεν κόβουν αποδείξεις αλλά και οι επαγγελματίες που δεν υπάγονται σε καθεστώς ΦΠΑ, όπως είναι οι γιατροί και οι επιχειρήσεις παροχής ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δεν αντιμετωπίζουν πλέον την επιβολή κανενός προστίμου αν εντοπιστούν να μην κόβουν αποδείξεις.
Για τις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει συνεργασία του φορολογούμενου με τις ελεγκτικές αρχές, τότε θα επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ, ενώ στόχος είναι να φτάνουν στη Δικαιοσύνη μόνο οι «σοβαρές» κατά τον νομοθέτη παραβάσεις φοροδιαφυγής.
Τα πρόστιμα για έκδοση πλαστών τιμολογίων καταργούνται αλλά έρχονται αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις για κάθε απόκρυψη φορολογητέας ύλης με ΦΠΑ πάνω από 50.000 ευρώ ή 100.000 ευρώ για οποιονδήποτε άλλο φόρο.
Αναλυτικές οδηγίες για το νέο καθεστώς των προστίμων παρέχονται με εγκύκλιο του αναπληρωτή γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Ι. Μπάκα, σύμφωνα με την οποία:
1. Για εκπρόθεσμες δηλώσεις ή μη υποβολή δηλώσεων από τις οποίες προκύπτει φόρος για καταβολή καθώς και δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων επιβάλλονται τα εξής πρόστιμα:
● 100 ευρώ όταν ο φορολογούμενος δεν είναι υπόχρεος τήρησης βιβλίων,
● 250 ευρώ για απλογραφικά βιβλία,
● 500 ευρώ για διπλογραφικά.
Επιπρόσθετα προβλέπονται πρόστιμα ίσα με 10% έως και 50% του φόρου που αποφεύχθηκε να πληρωθεί λόγω ανακριβούς υποβολής ή μη υποβολής δήλωσης.
Δεν επιβάλλονται πρόστιμα σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή παρακρατούμενου φόρου εφόσον η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.
2. Παραβάσεις μη ανταπόκρισης φορολογουμένων σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων: 100, 250, 500 ευρώ ανάλογα με τον τύπο των τηρούμενων βιβλίων.
3. Εκπρόθεσμη υποβολή, ελλιπής υποβολή ή μη υποβολή δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου (γονικών παροχών, κληρονομιών, δωρεών, κερδών από τυχερά παιχνίδια, μεταβίβασης ακινήτων, ΕΝΦΙΑ φόρος offshore και δηλώσεις Ε9) και κερδών από τυχερά παιχνίδια: πρόστιμο 100 ευρώ.
4. Επανάληψη της ίδιας παράβασης εντός πενταετίας, ύστερα από νέο φορολογικό έλεγχο: διπλασιασμός του αρχικού προστίμου και σε περίπτωση νέας υποτροπής τετραπλασιασμός.
5. Παραβάσεις συμβολαιογράφων, φυλάκων μεταγραφών και προϊσταμένων κτηματολογικών γραφείων για παραβάσεις σχετικές με τον ΕΝΦΙΑ: πρόστιμο ένα τοις χιλίοις επί της αξίας του ακινήτου - δεν μπορεί να είναι χαμηλότερο από 300 ευρώ ή υψηλότερο από 1.000 ευρώ.
6. Αυτεπάγγελτες ποινικές διώξεις, όμως, για υποθέσεις μη έκδοσης αποδείξεων άνω των 10.000 ευρώ, για απόκρυψη φορολογητέας ύλης που οδηγεί σε φόρο πάνω από 100.000 ευρώ ή 50.000 ευρώ ειδικά για ΦΠΑ.
7. Καθιερώνεται νέο καθεστώς προστίμων για τη φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ. Συγκεκριμένα:
● Σε περίπτωση μη έκδοσης φορολογικού στοιχείου ή έκδοσης ή λήψης ανακριβούς στοιχείου για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο 50% επί του φόρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα. Εξαιρείται της επιβολής κυρώσεων ο λήπτης που τελούσε σε καλή πίστη κατά τη λήψη των στοιχείων.
● Σε κάθε περίπτωση όπου διαπιστώνεται, κατόπιν ελέγχου, η υποβολή ανακριβών δηλώσεων ή η μη υποβολή δηλώσεων, με συνέπεια τη μη απόδοση ή τη μειωμένη απόδοση ή την επιπλέον έκπτωση ή επιστροφή ΦΠΑ, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με 50% επί του ποσού του φόρου που θα προέκυπτε από τη μη υποβληθείσα δήλωση ή επί της διαφοράς, αντίστοιχα.
● Σε περίπτωση άσκησης οικονομικής δραστηριότητας, χωρίς να έχει υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών, παρά την ύπαρξη σχετικής υποχρέωσης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του ποσού του ΦΠΑ που θα έπρεπε να είχε αποδοθεί για όλη τη διάρκεια λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας.
● Σε κάθε πρόσωπο μη υπόχρεο σε υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ που εκδίδει φορολογικά στοιχεία με ΦΠΑ, χωρίς να έχει τέτοια υποχρέωση, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με ποσοστό 50% επί του αναγραφόμενου φόρου που δεν αποδόθηκε.

Νέο ρεκόρ στα ληξιπρόθεσμα

Νέο ρεκόρ κατέγραψαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των πολιτών στην Εφορία φτάνοντας στα 82,3 δισ. ευρώ στο τέλος Οκτωβρίου.
Τα «φρέσκα» χρέη, αυτά δηλαδή που δημιουργήθηκαν από την αρχή του έτους, διαμορφώθηκαν στα 10,380 δισ. ευρώ. Σχεδόν κάθε μήνα τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις λόγω οικονομικής αδυναμίας και έλλειψης ρευστότητας αφήνουν απλήρωτους φόρους σχεδόν 1 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, τον Οκτώβριο, ο ρυθμός αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών παρουσίασε επιβράδυνση καθώς αυξήθηκαν κατά 832 εκατ. ευρώ, ενώ τον Σεπτέμβριο οι απλήρωτοι φόροι στην Εφορία είχαν εκτιναχθεί στο 1,5 δισ. ευρώ.
Εξάλλου χθες, αναρτήθηκαν στο Taxis νέα ειδοποιητήρια για 25.000 επιχειρήσεις οι οποίες καλούνται να πληρώσουν 300 εκατ. ευρώ πρόσθετων φόρων εξαιτίας της αναδρομικής αύξησης των προκαταβολών φόρου για τα εισοδήματα του 2014, από το 80% στο 100%.
Οι υπόχρεοι σε αυξημένη προκαταβολή θα ενημερωθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και οι έξτρα φόροι θα πρέπει να πληρωθούν σε δύο δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων έως το τέλος Νοεμβρίου και η δεύτερη έως το τέλος Δεκεμβρίου.
Σήμερα, άλλωστε, ή το αργότερο αύριο, αναμένεται να αναρτηθούν στο Τaxis και τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας (έως τις 31 Δεκεμβρίου) για πάνω από 6 εκατ. ιδιοκτήτες οχημάτων.

Πηγή: efsyn.gr