26 Οκτ 2014

Συνταγματική και νόμιμη η παρακράτηση σε εισοδήματα καθηγητών

Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν αποτελεί φόρο η παρακράτηση που γίνεται επί των εισοδημάτων των ελευθερίων επαγγελμάτων και των ερευνητικών προγραμμάτων των καθηγητών των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ.... Η Ολομέλεια είπε «ναι» στην εν λόγω παρακράτηση κρίνοντας ότι είναι συνταγματική νόμιμη και σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο με την απόφαση του (3299/2014) απέρριψε προσφυγή 59 καθηγητών ΑΕΙ και ΤΕΙ οι οποίοι ζητούσαν να ακυρωθεί η από 19.2.2002 υπουργική απόφαση που προβλέπει ότι επί των ακαθάριστων αμοιβών των μελών των ΑΕΙ από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος ή από ερευνητικά προγράμματα ή ερευνητικά ινστιτούτα θα υπάρχει παρακράτηση από 10% έως 15% υπέρ ειδικού λογαριασμού των ΑΕΙ και ΤΕΙ (Ειδικός Λογαριασμός για την Αξιοποίηση Κονδυλίων του Ιδρύματος).

Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι η επίμαχη παρακράτηση δεν έχει φορολογικό χαρακτήρα καθώς τα ποσά που παρακρατούνται διατίθενται υπέρ των Ιδρυμάτων για την κάλυψη δαπανών απαραίτητων για τις ανάγκες έργων (εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, κ.λπ.) και την παροχή υπηρεσιών (επιστημονικών, κ.λπ.).

Επίσης, οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι η επίμαχη παρακράτηση δεν είναι αντίθετη σε καμία συνταγματική διάταξη και δεν προσκρούει στις Ευρωπαϊκές οδηγίες που αφορούν το φόρο προστιθέμενης αξίας, κ.λπ.