27 Μαρ 2013

Ποιες ελληνικές επιχειρήσεις θα "κουρευτούν" στην Κύπρο

Να γνωστοποιήσουν τις καταθέσεις τους στις τράπεζες της Κύπρου, τις τυχόν επενδύσεις τους σε ομολόγα των Τράπεζα Κύπρου και Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου, αλλά και στοιχεία για τον κύκλο εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής τους θέσης στην Κύπρο ζήτησε η Επιτροπή...
Κεφαλαιαγοράς από τις εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών επιχειρήσεις. Στόχος είναι η προστασία του επενδυτικού κοινού από κινδύνους που άπτονται γεγονότων που θα επηρέαζαν δραματικά τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Από τις ανακοινώσεις των εταιρειών προκύπτει πως δεν γλυτώνουν το κούρεμα οι Jumbo (58 εκατ. ευρώ), ΟΠΑΠ (3,1 εκατ. ευρώ), ΟΤΕ (3 εκατ. ευρώ), η Αλουμύλ 867 χιλ. ευρώ και η Ελλάκτωρ 600 χιλ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι ανακοινώσεις των εισηγμένων :

Ο Όμιλος Jumbo ανακοίνωσε πως διαθέτει στην Τράπεζα Κύπρου καταθέσεις και κεφάλαιο κίνησης περίπου  58 εκατ. ευρώ και δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των τραπεζών Κύπρου και CPB. Ο Όμιλος Jumbo διαθέτει υγιή χρηματοοικονομική διάθρωση και κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρήσης διέθετε ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περίπου  233 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης έφτασαν τα  295,39 εκατ. ευρώ Οι πωλήσεις των καταστημάτων στην Κύπρου ανέρχονταν σε  32 εκατ. ευρώ και αποτελούσαν το 11% περίπου των πωλήσεων του Ομίλου. Η θυγατρική εταιρεία στην Κύπρο συνεχίζει τη λειτουργία της κανονικά, ωστόσο προ-εκτιμάται ότι ο κύκλος εργασιών της θα επηρεαστεί αρνητικά κατά 20%-25% για το τετράμηνο, που απομένει μέχρι το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Ο ΟΤΕ ανακοίνωσε πως οι καταθέσεις του Ομίλου στα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου, Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα, ανέρχονται σε περίπου 3 εκατ. ευρώ, η πλειονότητα δε των οποίων αποτελούν το αντίκρισμα για ήδη εκδοθείσες εγγυητικές επιστολές.
Ο ΟΠΑΠ ανακοίνωσε πως οι θυγατρικές του ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ και OPAP SPORTS, τηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στην CPB συνολικού ύψους 1.758.000 ευρώ και ότι οι καταθέσεις των ΟΠΑΠ ΚΥΠΡΟΥ και OPAP SPORTS, στην Τράπεζα Κύπρου ανέρχονται σε 1.305.000 εκατ. ευρώ. Δεν υφίσταται έκθεση σε κινητές αξίες, σε προϊόντα ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών των Κυπριακών θυγατρικών είναι μικρότερο του 5% των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου της ΟΠΑΠ Α.Ε. και μικρότερο του 2% των κερδών EBITDA για τη χρήση 2012.
Η Ελλάκτωρ στις 15/3/2013 είχε, μέσω θυγατρικών εταιρειών και κοινοπραξιών που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, μη εγγυημένες καταθέσεις 575 χιλιάδων ευρώ στην τράπεζα Cyprus Popular Bank στην Κύπρο και 1.900 χιλιάδων ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο. Οι συνολικές καταθέσεις εταιρειών του ομίλου στην CPB και στην Τράπεζα Κύπρου στην Κύπρο ανέρχονται σε 600 χιλιάδες ευρώ και 1.937 χιλιάδες ευρώ αντίστοιχα.O όμιλος Ελλάκτωρ δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως ομόλογα ή μετοχές) ή χρηματοπιστωτικά μέσα στην Τράπεζα Κύπρου ή στην CPB. O κύκλος εργασιών από δραστηριότητες του ομίλου στην Κύπρο ανέρχεται σε 1,06% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών του ομίλου το 2012 που είναι μη σημαντικό για τα ενοποιημένα μεγέθη του ομίλου.
Η Αλουμύλ ανακοίνωσε πως διαθέτει καταθέσεις στην Τράπεζα CPB ύψους 867.296 ευρώ. Δεν υπάρχει έκθεση του Ομίλου σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των τραπεζών Κύπρου και CPB, ενώ το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο κατά την χρήση 2012, είναι 1,94%
Η AutoHellas ανακοίνωσε πως τηρεί καταθέσεις της θυγατρικής της στην Κύπρο 70.023 ευρώ στην CPB και 8.921 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου. Στο σύνολο των ομιλικών καταθέσεων τα ανωτέρω ποσά αντιπροσωπεύουν το 0,7%. Δεν υπάρχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες τόσο για την Autohellas ATEE όσο και για τη θυγατρική της. Η Κύπρος στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών της Autohellas ATEE το 2012 αντιπροσωπεύει το 4,3%.Το ανωτέρω 4,3% μοιράζεται εξίσου σε βραχυχρόνιες και μακροχρόνιες ενοικιάσεις. Οι βραχυχρόνιες ενοικιάσεις της Κύπρου, δηλ. το 2,15% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, εξαρτάται από τον εισερχόμενο τουρισμό και δεν αναμένεται να επηρεαστεί ιδιαίτερα. Οι μακροχρόνιες ενοικιάσεις, το άλλο 2,15% του ενοποιημένου κύκλου εργασιών, εξαρτάται από την εσωτερική αγορά οπότε και θα επηρεαστεί από την εισερχόμενη ύφεση αλλά είναι νωρίς και δύσκολο ακόμη να εκτιμηθεί το μέγεθος της επίδρασης
Η εταιρεία Νάκας ανακοίνωσε πως η θυγατρική της Nakas Music Cyprus LTD., που εδρεύει στην Κύπρο, διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό μόνο στην Αlpha Βank Κύπρου και οι καταθέσεις της είναι κάτω από το ποσό των 100.000. Δεν διαθέτει μετοχές και ομόλογα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Τράπεζας Κύπρου και της CPB. Το δε ποσοστό του κύκλου εργασιών της Nakas Music Cyprus αντιστοιχεί στο 2,34% του συνολικού κύκλου εργασιών του ομίλου κατά τη χρήση που έληξε στις 30.06.2012 και κατά την τελευταία εξαμηνιαία έκθεση της 31.12.2012 αντιστοιχεί στο 2,37% του συνολικού κύκλου εργασιών.
Ο Όμιλος Τιτάν ανακοίνωσε πως δεν έχει καταθέσεις στις Τράπεζα Κύπρου και CPB στην Κύπρο ούτε έχει οιαδήποτε έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών. Κατά τη χρήση δε 2012, ο Όμιλος δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο ούτε αναμένεται οιαδήποτε επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης του Ομίλου λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στην Κύπρο.
H ΜΕΤΚΑ ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στην Κύπρο, στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB επ' ονόματι της εΕταιρείας ή οποιασδήποτε θυγατρικής της, δεν έχει έκθεση σε ατομική ή ενοποιημένη βάση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών, το δε ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας (ατομικό ή ενοποιημένο) στην Κύπρο για τη χρήση 2012 είναι μηδενικό
Η εταιρεία Σάνυο Ελλάς Συμμετοχική ανακοίνωσε πως δραστηριοποιείται στην Κύπρο μέσω της εισηγμένης στο Κυπριακό Χρηματιστήριο θυγατρικής Εξέλιξη Επενδυτική Δημόσια LTD η οποία μετέχει με την σειρά της σε ναυτιλιακές εταιρείες με έδρες εκτός Κύπρου. Δεδομένου ότι η μοναδική δραστηριότητα της Εξέλιξης Επενδυτικής είναι η συμμετοχή σε άλλες εταιρείες, δεν έχει τζίρο ενώ δεν διατηρεί καταθέσεις σε Κυπριακές τράπεζες. Καταθέσεις σε κυπριακές τράπεζες ή επενδύσεις σε κινητές αξίες των Κυπριακών τραπεζών δεν διατηρεί καμία άλλη θυγατρική ή συγγενείς εταιρεία του Ομίλου.
Η εταιρεία Eurodrip ανακοίνωσε πως διατηρεί θυγατρική στην Κύπρο χωρίς καμμία εμπορική δραστηριότητα το 2012. Δεν διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα άνω των 100 χιλιάδων ευρώ στις Τράπεζες της Δημοκρατίας της Κύπρου και δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες η χρηματοπιστωτικά μέσα στις Τράπεζες της Δημοκρατίας της Κύπρου
Η Εριουργία Τρία Άλφα ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB. Δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της εταιρίας στην Κύπρο για τη χρήση 2012 είναι μηδενικό (0). Δεν υπάρχει επίπτωση επί του κύκλου εργασιών, των αποτελεσμάτων και της οικονομικής θέσης της εταιρείας.
Η Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου ανακοινώσε πως δεν τηρεί καταθέσεις στην τράπεζα Κύπρου και στην τράπεζα CPB και δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών. Η μητρική εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% στην ναυτιλιακή εταιρεία Internel LTD' με έδρα την Κύπρο η οποία κατά την χρήση 2012 δεν είχε καμιά δραστηριότητα επομένως δεν θα υπάρξει καμιά επίπτωση στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα και στην οικονομική θέση του Ομίλου.
Η εταιρεία Αφοί Χ. Κορδελλού ανακοίνωσε πως δεν διαθέτει καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στις τράπεζες Κύπρου και CPB στην Κύπρο και δεν διαθέτει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών. Το ποσοστό κύκλου εργασιών της εταιρείας στην Κύπρο για την χρήση 2012, ανέρχεται σε 0,84 %
Η Κεραμεία Αλλατίνη ανακοίνωσε πως η εταιρεία για τη χρήση 2012 καθώς και τη τρέχουσα χρήση δεν διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στις Τράπεζα Κύπρου και CPB, δεν έχει κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κλπ) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών και πως το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο για τη χρήση 2012 είναι 0% .
Η Ντρουκφάρμπεν Ελλάς ανακοίνωσε πως δεν έχει καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB, ανά τράπεζα, δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες και δεν έχει πωλήσεις κατά την χρήση 2012 στην Κύπρο και συνεπώς δεν αναμένεται επίπτωση στον κύκλο εργασιών τους.
Η Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος ανακοίνωσε πως δεν υφίστανται καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ που να τηρούνται στην Κύπρο , είτε στην Τράπεζα Κύπρου, είτε στην CPB και δεν υφίσταται οιαδήποτε έκθεση σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών. Ο δε κύκλος εργασιών από δραστηριότητες του ομίλου Επιχειρήσεις Ήχου και Εικόνος στην Κύπρο ανέρχεται σε 0,14 % του ενοποιημένου κύκλου εργασιών για το 2012.
Η εταιρεία Ιασώ ανακοίνωσε ότι δεν δραστηριοποιείται στην επικράτεια της Κύπρου ούτε διατηρεί καταθέσεις στην Κύπρο ή στα πιστωτικά ιδρύματα της Τράπεζας Κύπρου και της CPB. Η δε μόνη σχέση της εταιρείας με πιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο αφορά στην έκδοση κοινού ενυπόθηκου ομολογιακού δανείου ύψους 68.410.000 ευρώ και την έκδοση κοινών ενυπόθηκων ομολογιακών δανείων των θυγατρικών της εταιρειών ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. και ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. ύψους 30.600.000 ευρώ και 48.760.000 ευρώ αντίστοιχα, στα οποία συμμετέχει με ποσοστό 95% η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και με ποσοστό 5% η θυγατρική της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Κύπρου ΛΤΔ.
Η εταιρεία Υιοί Ε. Χατζηκρανιωτη ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB, δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες και πως δεν υπήρχαν πωλήσεις της εταιρείας κατά την χρήση 2012 στην Κύπρο και δεν αναμένεται επίπτωση στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα και την οικονομική θέση της.
Η Ναυτεμπορική αποσαφήνισε πως δεν διατηρεί κανέναν καταθετικό λογαριασμό, τόσο στα αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα (Τράπεζα Κύπρου και CPB) όσο και στα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, ότι η έκθεσή της σε κινητές αξίες των Τράπεζα Κύπρου και CPB είναι μηδενική, ότι το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ήταν μηδενικό και ότι η επίπτωση στην λειτουργία και τον κύκλο εργασιών της εταιρείας λόγω τυχόν παρουσίας μας στην Κύπρο είναι μηδενική.
Η Αpha Τrust-Ανδρομέδα ανακοινώσε πως δεν διατηρεί κανέναν καταθετικό λογαριασμό, τόσο στα αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα (Τράπεζα Κύπρου και CPB) όσο και στα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ότι έκθεση της εταιρείας σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ως άνω τραπεζικών ιδρυμάτων είναι μηδενική.
Η Ικτίνος Ελλάς ανακοίνωσε πως δεν έχει καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου και στην Τράπεζα CPB, δεν κατέχει κινητές αξίες (μετοχές ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών και πως το ποσοστό του κύκλου εργασιών της στην Κύπρο για την χρήση που έληξε την 31.12.2012 ανέρχεται σε 1,6 %. ήτοι ποσό 402.000 ευρώ το οποίο έχει εξοφληθεί.
Η Κρί - Κρί ανακοίνωσε πως δεν διατηρεί καταθέσεις σε λογαριασμό που τηρείται στην Κύπρο, δεν έχει ουδεμία έκθεση σε κινητές αξίες (όπως ομόλογα ή μετοχές) και λοιπά χρηματοπιστωτικά μέσα στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB και ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας στην Κύπρο, για τη χρήση 2012, ανήλθε σε 0,6% του συνολικού Κύκλου Εργασιών του Ομίλου. Σχετικά με τις πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις στην Κύπρου υπολογίζει να επιβαρυνθεί με λιγότερο από 100.000 ευρώ , προερχόμενα από επισφαλείς απαιτήσεις και διαφυγόντα κέρδη.
Η Καθημερινή ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB, δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών και πως το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο για τη χρήση 2012 είναι μηδενικό.
Η Γενική Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοίνωσε πως οι εταιρείες του ομίλου δεν διατηρούν κανέναν καταθετικό λογαριασμό, τόσο στα αναφερόμενα τραπεζικά ιδρύματα (Τράπεζα Κύπρου και CPB) όσο και στα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και δεν κατέχουν κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κ.λ.π.) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών. Το ποσοστό δε του ενοποιημένου κύκλου εργασιών στην Κύπρο στη χρήση 2012 ανήλθε σε 2,21% και δεν υπάρχει καμία εισαγωγική δραστηριότητα από την Κύπρο.
Η εταιρεία Δρομέας ανακοίνωσε πως δεν υφίστανται καταθέσεις του ομίλου σε τράπεζες που ευρίσκονται στη Κύπρο, δεν υφίστανται κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα του ομίλου σε τράπεζες της Κύπρου και πως το ποσοστό του κύκλου των εργασιών του ομίλου στην Κύπρο για το 2012 ήτο 0%.
Η ΕΥΑΘ ανακοίνωσε πως δεν διατηρεί καμία εμπορική δραστηριότητα στην Κύπρο, δεν διατηρεί χρηματικά διαθέσιμα στις Κυπριακές Τράπεζες και ότι ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επηρεασμού των αποτελεσμάτων ή των χρηματικών διαθεσίμων από τη εφαρμογή των μέτρων που προβλέπονται από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Δημοκρατία της Κύπρου.
Η Μevaco ανακοίνωσε πως η δραστηριοποίηση της και γενικότερα του Ομίλου στην Κύπρο είτε σε επίπεδο πωλήσεων, είτε σε επίπεδο αγορών είναι αμελητέα. Δεν υφίστανται καταθέσεις εταιρειών του Ομίλου άνω των 100 χιλιάδων ευρώ που να τηρούνται στην Κύπρο, είτε στην Τράπεζα Κύπρου, είτε στην CPB. Δεν υφίσταται δε οιαδήποτε έκθεση της Εταιρείας ή/και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου σε κινητές αξίες. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας στην Κύπρο για την χρήση που έληξε την 31.12.2012 είναι μηδενικό , ενώ σε ενοποιημένη βάση το ποσοστό ανέρχεται σε 0,146%
Η εταιρεία Κάρατζη ανακοίνωσε πως δεν έχει καταθέσεις στην Κύπρο από την μητρική ή τις θυγατρικές εταιρείες του ομίλου και δεν υπάρχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα της Τράπεζας Κύπρου ή της CPB. Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε 45.714 ευρώ. Οι υπόλοιπες θυγατρικές του ομίλου δεν πραγματοποίησαν πωλήσεις στην Κύπρο. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 0,09% για την εταιρεία και στο 0,07% για τον όμιλο. Εντός της τρέχουσας χρήσης η συνολική αξία των πωλήσεων στην Κύπρο ανέρχεται σε 122.082 ευρώ και η υφιστάμενη απαίτηση ανέρχεται σε 103.194 ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Πίστη τόνισε πως δεν υπάρχουν καταθέσεις της εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου σε τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες: Τράπεζα Κύπρου και CPB στην Κύπρο και δεν υπάρχει έκθεση της εταιρείας και των λοιπών εταιρειών του Ομίλου σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κλπ) ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω Τράπεζες. Δεν υπήρχαν δε πωλήσεις της εταιρείας ή των λοιπών εταιρειών του Ομίλου κατά την χρήση 2012 στην Κύπρο και συνεπώς δεν αναμένεται επίπτωση στον κύκλο εργασιών τους.
Η εταιρεία Βαράγκης ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPBμ δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών και πως το ποσοστό του κύκλου εργασιών της εταιρείας στην Κύπρο για τη χρήση 2012 είναι μηδενικό.
H εταιρεία Κτήμα Κώστα Λαζαρίδη ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν καταθέσεις της εταιρείας σε λογαριασμούς που τηρούνται στην Κύπρο των τραπεζών Κύπρου και CPB, δεν υπάρχει έκθεση της εταιρείας σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες και ότι το ποσοστό του κύκλου εργασιών της εταιρείας στην Κύπρο για την χρήση 2012 ανήλθε σε 0,6%.
Η εταιρεία Ακρίτας ανακοίνωσε πως δε τηρεί καταθέσεις σε κανένα τραπεζικό ίδρυμα στην Κύπρο και δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των εν λόγω τραπεζών. Ακόμη, ανακοίνωσε πως οι ενδεχόμενες επιπτώσεις επί του κύκλου εργασιών της εταιρίας χαρακτηρίζονται αμελητέες, καθώς το ποσοστό του ετήσιου κύκλου εργασιών της χρήσης 2012 που κατευθύνθηκε προς την Κύπρο κυμάνθηκε περίπου στο 2%.
Η εταιρεία Ελινόιλ ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB και δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες. Ακόμη, δεν υπήρχαν πωλήσεις της Εταιρίας ή των λοιπών εταιριών του Ομίλου κατά την χρήση 2012 στην Κύπρο και δεν αναμένεται επίπτωση στον κύκλο εργασιών τους.
Η Στέλιος Κανάκης ανακοίνωσε πως η δραστηριοποίηση της εταιρείας στην Κύπρο σε επίπεδο πωλήσεων είναι ιδιαίτερα μικρή και σε επίπεδο αγορών είναι ανύπαρκτη. Δεν υφίστανται καταθέσεις της εταιρείας άνω των 100 χιλιάδων ευρώ που να τηρούνται στην Κύπρο, είτε στην Τράπεζα Κύπρου, είτε στην CPB και δεν υφίσταται οιαδήποτε έκθεση της Εταιρείας σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω δύο Τραπεζών. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της Εταιρείας στην Κύπρο για την χρήση που έληξε την 31.12.2012 ανέρχεται μόλις σε 0,66% (113.820,68 ευρώ).
Ο ΟΛΘ ανακοίνωσε πως δεν έχει καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην Τράπεζα CPB και πως δεν κατέχει κινητές αξίες (μετοχές ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών.
Η Γαλαξίδι Θαλάσσιες Καλλιέργειες ανακοίνωσε πως δεν διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμού στις Τράπεζα Κύπρου και CPB στην Κύπρο, συνεπώς δεν έχουν καταθέσεις στις ανωτέρω Τράπεζες στην Κύπρο, ήτοι 0,00ευρώ και δεν έχει κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κλπ) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών.
Η Ίλυδα Πληροφορική ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις στην Κύπρο, στην Τράπεζα Κύπρου ή στην CPB, δεν έχει καμία έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) η χρηματοπιστωτικά μέσα των άνω τραπεζώνκαι πως δεν ασκεί καμία δραστηριότητα στην Κύπρο.
Η Αιολική ΑΕΕΧ ανακοίνωσε πως δεν διατηρεί κανέναν καταθετικό λογαριασμό, τόσο σε Τράπεζα Κύπρου και CPB όσο και στα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και ότι η έκθεσή της σε κινητές αξίες των Τράπεζα Κύπρου και CPB είναι μηδενική. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ήταν μηδενικό.
Η Unibios Συμμετοχών ανακοίνωσε πως δεν διατηρεί καταθέσεις σε τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου, δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα Κυπριακών τραπεζών και πως το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο για την χρήση 2012 ανήλθε σε 0,38%.
Η Ντιονίκ ανακοίνωσε πως δεν έχει καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου και στην Τράπεζα CPB, δεν κατέχει κινητές αξίες (μετοχές ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών και δεν είχε κύκλο εργασιών στην Κύπρο για την χρήση 2012. Οι θυγατρικές εταιρείες DIONIC PARTICIPATIONS LTD, DIONIC TRADING LTD και η MARM LIGHTING LTD δεν παρουσίασαν ουσιαστική δραστηριότητα κατά την χρήση 2012.
Η Άλφα Γρίσιν ανακοίνωσε πως δεν τηρεί κανένα λογαριασμό στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB, δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών, και ότι το ποσοστό του κύκλου εργασιών της εταιρείας στην Κύπρο για τη χρήση 2012 είναι μηδενικό. Η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 100% στις θυγατρικές Κυπριακές : "ALPHA GRISSIN INFOTECH LIMITED" και "ALPHA GRISSIN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED".
Η "Κυλινδρόμυλοι Κ. Σαραντόπουλος ανακοίνωσε πως δεν διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στη Κύπρο στις Τράπεζα Κύπρου και στη CPB, δεν έχει κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα κλπ.) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών και ότι ο κύκλος εργασιών της εταιρείας και του Ομίλου στην Κύπρο είναι 0,00 ήτοι ποσοστό επι του κύκλου εργασιών 0%.
Η Εβροφάρμα ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στις Τράπεζα Κύπρου και στη CPB, δεν είναι εκτεθημένη σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών , το ποσοστό του τζίρου μας στην Κύπρο είναι στο 0,08% έναντι των συνολικών της πωλήσεων και δεν ενδέχεται λόγω της κρίσης στην Κύπρο να υπάρξει επίπτωση στα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας.
Η Centric ανακοίνωσε ότι δεν τηρεί στην Κύπρο λογαριασμό με καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στην Τράπεζα Κύπρου ή και στη CPB, δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω υπό αναφερόμενων Τραπεζών και πως το ποσοστό κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο για το 2012 είναι μηδενικό.
Η Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη ΑΕ ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB, δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών, το δε ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο για τη χρήση 2012 είναι 2,3%
Η Cyclon Ελλάς ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις στην Κύπρο σε καμία εκ των τραπεζών Κύπρου και CPB, δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες στις ανωτέρω τράπεζες στην Κύπρο και πως το ποσοστό του κύκλου εργασιών της εταιρείας στην Κύπρο ανέρχεται σε 0,02% για τη χρήση του 2012.
Η Γρ. Σαράντης που στην Κύπρο δραστηριοποιείται μέσω της εταιρείας GR. SARANTIS CYPRUS LTD ανακοίνωσε πως δεν υφίστανται καταθέσεις της εταιρείας ή του Ομίλου άνω των 100 χιλιάδων ευρώ που να τηρούνται είτε στην Τράπεζα Κύπρου, είτε στην CPB και δεν υφίσταται οποιαδήποτε έκθεση της Εταιρείας ή του Ομίλου σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω δύο Τραπεζών. Το ποσοστό του κύκλου εργασιών της εταιρείας στην Κύπρο (πραγματοποιούνται εξαγωγές) για την χρήση που έληξε την 31.12.2012 ανέρχεται μόλις σε 0,70% επί των ενοποιημένων πωλήσεων του Ομίλου.
Η εταιρεία Βογιατζόγλου Systems ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις στην Κύπρο από την μητρική ή τις θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, δεν υπάρχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα της Τράπεζας Κύπρου ή της CPB και ότι οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ανήλθαν σε 93.095 ευρώ.
Η Euromedica ανακοίνωσε πως δεν υφίστανται δραστηριότητες της εταιρείας και του Ομίλου στην Κύπρο, δεν υφίστανται καταθέσεις άνω των 100 χιλ, ευρώ που τηρούνται στην Κύπρο στην τράπεζα Κύπρου και στην CPB και δεν υφίσταται έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών.
Η Eurobank Properties ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό ότι δεν δραστηριοποιείται στην Κυπριακή αγορά ακινήτων. Επιπλέον, δεν διατηρούσε καταθέσεις στην Κύπρο καθώς και δεν έχει επενδύσεις σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των κυπριακών τραπεζών.
Η ΑΧΟΝ Συμμετοχών ανακοίνωσε πως δεν υφίστανται δραστηριότητες της εταιρείας και του Ομίλου στην Κύπρο, δεν υφίστανται καταθέσεις άνω των 100 χιλ ευρώ που τηρούνται στην Κύπρο στην τράπεζα Κύπρου και στην CPB και δεν υπάρχει έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών.
H REDS ανακοίνωσε πως δεν κατέχει καταθέσεις άνω των 100χιλ. ευρώ, στις Τράπεζες ΚΥΠΡΟΥ και CPB, δεν κατέχει κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών και ότι η REDS AE και οι λοιπές εταιρίες του Ομίλου δεν πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών στην Κύπρο για τη χρήση του 2012.
Η Βαρβαρέσος ανακοίνωσε πως δεν τηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB στην Κύπρο, συνεπώς δεν υπάρχουν καταθέσεις στις ανωτέρω τράπεζες, δεν έχει κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών και ότι το ποσοστό του κύκλου εργασιών της εταιρίας στην Κύπρο για τη χρήση 2012 είναι μηδενικό.
Η Μπήτρος Συμμετοχική ανακοίνωσε πως δεν διατηρεί καταθέσεις στην τράπεζα Κύπρου και στην CPB στην Κύπρο, ουδεμία έκθεση έχει σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα οποιουδήποτε Νομισματικού Χρηματοπιστωτικού Ιδρύματος στην Κύπρο και πως σε ενοποιημένη βάση το ποσοστό του κύκλου εργασιών της εταιρείας στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ανέρχεται σε 2,7%.
H Lavipharm ανακοίνωσε πως καμία εταιρεία του Ομίλου Lavipharm δε διατηρεί καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ στην Κύπρο, καμία εταιρεία του Ομίλου Lavipharm δεν κατέχει κινητές αξίες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα των Τραπεζών Κύπρου και CPB και ότι ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής εταιρείας του Ομίλου στην Κύπρο Lavipharm Limited ήταν μηδενικός το 2012.
Η εταιρεία Δίας Ιχθυοκαλλιέργειες ανακοίνωσε πως δεν διατηρεί κανέναν καταθετικό λογαριασμό, τόσο στις Τράπεζα Κύπρου και CPB όσο και στα υπόλοιπα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, δεν διαθέτει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών και ότι το ποσοστό του κύκλου εργασιών στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ήταν μηδενικό
Η CPI ανακοίνωσε πως δεν έχει καταθέσεις στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB στην Κύπρο, δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα κλπ) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών και ότι το ποσό του κύκλου εργασιών της εταιρείας CPI A.E. στην Κύπρο για την τρέχουσα χρήση (1/7/2012 έως σήμερα), ανήλθε στο ποσό των 20.064,00 ευρώ και προήλθε από εξαγωγές. Το σύνολο των συναλλαγών αυτών έχει εξοφληθεί.
Η εταιρεία Άλκο ανακοίνωσε πως δεν διαθέτει καταθέσεις άνω των 100.000 ευρώ που τηρούνται, στην Κύπρο, στις τράπεζες Κύπρου και CPB, δεν έχει έκθεση σε κινητές αξίες (μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών και δεν πραγματοποίησε πωλήσεις στην Κύπρο για την χρήση του 2012.
Η Lamda Development ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις άνω των 100 χιλ. ευρώ στην Κύπρο, στις Τράπεζες Κύπρου και CPB, δεν είναι εκτεθειμένη σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών και δεν πραγματοποίησε κύκλο εργασιών στην Κύπρο τη χρήση του 2012.
Η εταιρεία "Σ.Δ. Κωνσταντίνου και Υιός - YALCO ανακοίνωσε πως δεν τηρεί λογαριασμούς καταθέσεων άνω των 100.000 ευρώ στην Κύπρο, ούτε έχει οποιαδήποτε έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοδοτικά μέσα των ανωτέρω τραπεζών. Το δε ποσοστό του κύκλου εργασιών της στην Κύπρο το 2012 ανήλθε σε περίπου 0,7%.
Η Space Hellas ανακοίνωσε πως δεν έχει καταθέσεις άνω των 100 χιλιάδων ευρώ που τηρούνται στην Κύπρο στις τράπεζες Κύπρου και CPB, δεν κατέχει ή κατείχε έως και σήμερα κινητές αξίες (όπως μετοχές, ομόλογα) ή χρηματοπιστωτικά μέσα των ανωτέρω Τραπεζών και ότι το ποσοστό του κύκλου εργασιών του Ομίλου στην Κύπρο για τη χρήση 2012 ανέρχεται στο 1,73%.
Η Medicon Ελλάς ανακοίνωσε πως έχει καταθέσεις 1.852,00 ευρώ στην Κύπρο, δεν υπάρχει έκθεση σε κινητές αξίες (μετοχές - ομόλογα) των τραπεζών, CPB και Τράπεζας Κύπρου και πως ο τζίρος για το 2012 ήταν μηδενικός.
Η Φιερατέξ ανακοίνωσε πως δεν υπάρχουν συναλλαγές (Δάνεια, Καταθέσεις, κλπ) της εταιρείας και του Ομίλου στα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου, Τράπεζα Κύπρου, Λαϊκή Τράπεζα Κύπρου και Ελληνική Τράπεζα και πως η εταιρεία κατέχει μετοχές της Λαϊκής Τράπεζας Κύπρου (CPB), η αποτίμηση των οποίων με 31/12/2012 ανέρχονταν στο ποσό των 13.417 ευρώ. Η εταιρεία και ο όμιλος δεν έχει συναλλαγές (Πελάτες, Προμηθευτές) με την Κύπρο, επομένως δεν θα επηρεαστεί ο κύκλος εργασιών ή η οικονομική θέση τους από τα πρόσφατα γεγονότα.
Η Quality & Relaibility A.E ανακοίνωγσε πως δεν έχει καταθέσεις που να τηρούνται στην Κύπρο, στην Τράπεζα Κύπρου και στην CPB άνω των 100 χιλ. ευρώ ανά τράπεζα, δεν υπάρχει καμία έκθεση σε κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες τόσο για την εταιρεία όσο και για τις θυγατρικές της και δεν έχει κανένα έσοδο του κύκλου εργασιών της εταιρείας και των θυγατρικών της για τη χρήση 2012 δεν προέρχεται από δραστηριότητα στην Κύπρο.
Η ΕΛΤΡΑΚ ανακοίνωσε πως δεν τηρεί καταθέσεις στην Κύπρο στην Τράπεζα Κύπρου και στη CPB, δεν κατέχει κινητές αξίες ή χρηματοπιστωτικά μέσα στις ανωτέρω τράπεζες και ότι οι πωλήσεις της εταιρείας και του Ομίλου στην Κύπρο αποτέλεσαν το 0,58% και 0,28% αντίστοιχα του συνολικού τζίρου τους για την χρήση 2012.
Πηγή:http://www.news.gr