13 Μαρ 2012

Θέσεις εργασίας στον ΟΤΕΚ

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, εννέα ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ).

-ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΟΣ

-ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ...

-ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
-ΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
-ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ Η/Υ
-ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΟΤΕΚ, Δραγατσανίου 4 - Αθήνα Τ.Κ. 105 59, απευθύνοντάς την υπ' όψιν κου Πέτρου Πενταγιώτη. (τηλ. επικοινωνίας: 210-3245348).


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων μέχρι και 19/03/2012. Ώρες κατάθεσης αιτήσεων 9:00-13:30.


Πηγή: diorismos.gr

Πηγή:http://www.zougla.gr