21 Ιουλ 2011

Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο: Φρένο στην εκτός σχεδίου δόμηση και στους αυτοκινητοδρόμους


Φρένο στην εκτός σχέδιου δόμηση και τους αυτοκινητοδρόμους επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Περιβάλλοντος με το νέο Ρυθμιστικό...
Σχέδιο για Αθήνα και Αττική, τους βασικούς πυλώνες του οποίου παρουσίασε σήμερα.
Συγκεκριμένα, δίνοντας έμφαση στον περιορισμό της εκτός σχεδίου δόμησης, μια από τις προτεραιότητες του Ρυθμιστικού Σχεδίου, το οποίο θα είναι σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την 1η Νοεμβρίου, αφορά στην κατάργηση παρεκκλίσεων αρτιότητας σε οικόπεδα μικρότερα των τεσσάρων στρεμμάτων, καθώς και στον περιορισμό των παρεκκλίσεων σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές.
Σημειώνεται ότι αν και περιορισμοί σε όλες τις εκτός σχεδίου περιοχές ισχύει ήδη σε μεγάλο μέρος της Αττικής, κατά περίπτωση επιτρέπεται η δόμηση σε οικόπεδα έκτασης δύο ή ενός στρέμματος ή ακόμα και σε εκτάσεις μικρότερες του ενός στρέμματος. Σκοπός είναι, τώρα, οι περιορισμοί στην εκτός σχεδίου δόμηση να ισχύουν πλέον και για το κομμάτι της Αττικής, που σήμερα δεν υπάρχει αντίστοιχη πρόβλεψη, δηλαδή για τη δυτική, τη βορειοανατολική και τα νησιά. Στις περιοχές αυτές, λοιπόν, θα εφαρμοστούν οι κανόνες που ισχύουν σήμερα για την εκτός σχεδίου δόμηση στην υπόλοιπη αττική.
Μια από τις προτάσεις του σχεδίου, ακόμη, είναι η ενσωμάτωση στο κόστος της εκτός σχεδίου οικοδόμησης της επιβάρυνσης που αυτή επιφέρει σε αστικές υποδομές και περιβάλλον, μέσω της θέσπισης αντισταθμιστικών οφελών και ενίσχυσης του Πράσινου Ταμείου. Παράλληλα, πάντως, προωθούνται και δυνατότητες εναλλακτικών χρήσεων στην εκτός σχεδίου γη, κυρίως στον γεωργικό τομέα.
Επιπλέον, τονίζεται η ανάγκη αποφυγής της κατασκευής νέων αστικών και περιφερειακών αυτοκινητοδρόμων, που επιτείνουν το φαινόμενο της αστικής διάχυσης, ιδιαίτερα σε περιβαλλοντικά ή τοπιακά προστατευόμενες περιοχές, ή αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.
Στο πλαίσιο των κατευθύνσεων πολιτικής για τον Παράκτιο Χώρο, προβλέπονται ειδικά μέτρα για την τήρηση της νομοθεσίας, όπως η κατεδάφιση αυθαιρέτων, αλλά και για την απόδοση μέρους των εσόδων, που προκύπτουν από αποδοτικές χρήσεις στο Πράσινο Ταμείο, ώστε να κατανεμηθούν σε έργα περιβαλλοντικής προστασίας και συντήρησης των φυσικών περιοχών.
Άξονες προτεραιότητας, λοιπόν, του νέου Ρυθμιστικού είναι ο περιορισμός της κατανάλωσης φυσικών πόρων, εδαφών και ενέργειας, καθώς και η αξιοποίηση και βέλτιστη χρήση της πολεοδομημένης γης με επανάχρηση κτηρίων, αναπλάσεις, ανάσχεση της διάχυσης της πόλης, θωράκιση του εξωαστικού χώρου, της γεωργικής γης, των χώρων πρασίνου και των ελεύθερων χώρων.
Ειδικότερα, οι βασικότεροι άξονες προτεραιότητας του νέου Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας είναι:
1) Προβολή της Πολιτιστικής ταυτότητας: «Η Αθήνα - Μεσογειακή Πρωτεύουσα» με την ανάδειξη του πολιτισμού ως έννοιας που διαπερνά και εμπεριέχει όλες τις επιμέρους εκφράσεις και συνιστώσες της κοινωνίας, καθώς και την ανάδειξη του Θαλάσσιου μετώπου, συστατικού στοιχείου της πολιτιστικής και παραγωγικής/οικονομικής φυσιογνωμίας της Αθήνας ως Μεσογειακής Πρωτεύουσας.
Ο πολιτισμός ως έννοια πολυδιάστατη, με έμφαση στη διαχρονική διάσταση και τη σύγχρονη καινοτομική παραγωγή, συνδυαζόμενος με το θαλάσσιο μέτωπο, ανάγεται σε βασική συνιστώσα για τη συνολική και σε βάθος χωρική, οικονομική και κοινωνική ανασυγκρότηση της Αθήνας/Αττικής και την προβολή του διεθνούς ρόλου της.
2) Έμφαση στις πολιτικές κοινωνικής συνοχής.
Βελτίωση και ισόρροπη κατανομή του συστήματος αστικών υποδομών. Η ενίσχυση των χωρικών προϋποθέσεων για την αποφυγή και άμβλυνση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και πόλωσης αποτελεί βασική παράμετρο της αστικής αναζωογόνησης και διακύβευμα όλων των πολιτικών.
3) Ανασυγκρότηση του παραγωγικού ιστού, με την διατήρηση και ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής, προβολή των τοπικών προϊόντων και του δυναμισμού της αγοράς της Πρωτεύουσας, την αναδιάρθρωση/ανασυγκρότηση του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα παραγωγής, με έμφαση στη στήριξη της έρευνας, τη δημιουργία εξειδικευμένων υποδομών, τη στροφή του κατασκευαστικού τομέα σε έργα αναπλάσεων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και την απασχόληση νέων ηλικιών, την ενίσχυση επιτελικών υπηρεσιών του τριτογενούς τομέα κατά προτεραιότητα στους προσδιορισμένους Αναπτυξιακούς Πόλους, την υποστήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής και δημιουργικών μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
4) Ενδυνάμωση και Αναδιανομή των Πόρων αστικής ανάπτυξης
Άσκηση πολιτικής γης και άντληση πόρων από την αύξηση των αξιών των ακινήτων λόγω έργων και παρεμβάσεων, για διάχυση του οφέλους πού προκαλείται, με στόχο τη συνολική βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος. Η αστική ανασυγκρότηση υποστηρίζεται και από τις προσόδους που δημιουργεί.
5) Σταδιακός περιορισμός της εκτός σχεδίου δόμησης, με την επανεξέταση/αυστηροποίηση των υφιστάμενων νομικών ρυθμίσεων δόμησης, την προώθηση δυνατοτήτων εναλλακτικών χρήσεων στην εκτός σχεδίου γη, κυρίως στον γεωργικό τομέα, την ενσωμάτωση στο κόστος της εκτός σχεδίου οικοδόμησης της επιβάρυνσης που αυτή επιφέρει σε αστικές υποδομές και περιβάλλον, μέσω της θέσπισης αντισταθμιστικών οφελών και ενίσχυση του Πράσινου Ταμείου.
6) Ολοκλήρωση «Πράσινων τόξων» και «Οικολογικών διαδρόμων», με αποκατάσταση της φυσικής συνέχειας των ορεινών όγκων, περιβαλλοντικά σημαντικών χώρων και τοπίων, καθώς και αστικών γραμμικών χώρων ευνοϊκών για την ανάπτυξη φύτευσης. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση και ο φυσικός εμπλουτισμός ανάγονται σε βασικό άξονα της αστικής αναζωογόνησης.
7) Αστική Αναζωογόνηση, με ανακύκλωση γης και οικοδομής.
Ανάπτυξη ενός πολύπλευρου πλέγματος παρεμβάσεων μητροπολιτικής εμβέλειας και αναπλάσεων μικρής/τοπικής κλίμακας για την ανασυγκρότηση του υφιστάμενου αστικού ιστού και του δημόσιου χώρου, με προτεραιότητα σε περιοχές που είτε χαρακτηρίζονται από έντονα εντοπισμένα προβλήματα, είτε έχουν στρατηγική θέση στην αστική δομή και μπορούν να λειτουργήσουν ως εστίες βελτίωσης ευρύτερων ζωνών.
8) Τόνωση της κεντρικότητας της πόλης, με την ενδυνάμωση της πολυλειτουργικότητας των επιμέρους κέντρων, με χρήσεις για ευρύ φάσμα ομάδων διαφορετικής ηλικιακής, οικονομικής και πολιτισμικής ταυτότητας, την προώθηση πολιτικών για την οργάνωση των κεντρικών περιοχών σε δίκτυο, με ενίσχυση της προσβασιμότητας με Μέσα Σταθερής Τροχιάς και την ανάδειξη της πολυλειτουργικής και κοινωνικά πολυσυλλεκτικής φυσιογνωμίας των συζυγών μητροπολιτικών κέντρων Αθήνας και Πειραιά.
Παρεμβάσεις αναζωογόνησης, με αναβάθμιση του δημόσιου χώρου και επανάχρηση του κενού κτιριακού αποθέματος για δραστηριότητες παραγωγής, πολιτισμού και κατοικίας.
9) Ενίσχυση της Βιώσιμης κινητικότητας, με την αύξηση της προσπελασιμότητας όλων των περιοχών, με έμφαση στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς και την προσιτή σε όλους δημόσια συγκοινωνία προς τόνωση της κεντρικότητας, περιβαλλοντική προστασία και αποφυγή/άμβλυνση φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και πόλωσης. Ενίσχυση των ήπιων μέσων μετακίνησης, όπως το ποδήλατο και το περπάτημα.
10) Στροφή προς το θαλάσσιο μέτωπο.
Προώθηση πολιτικών που έχουν ήδη δρομολογηθεί και επεξεργασία νέων για την προστασία, άνοιγμα, αναβάθμιση και προβολή των ιδιαίτερων περιοχών και τοπίων του θαλάσσιου μετώπου. Το θαλάσσιο μέτωπο προσεγγίζεται συγχρόνως ως συστατικό στοιχείο της φυσιογνωμίας της Αθήνας/Αττικής-Μεσογειακής Πρωτεύουσας, αναντικατάστατος περιβαλλοντικός πόρος σε κίνδυνο λόγω κλιματικής αλλαγής, προνομιακός τόπος για πολλαπλές
δραστηριότητες και διεξόδους καθημερινότητας των κατοίκων, χωρίς εντατικές χρήσεις και με τόνωση του δημόσιου χαρακτήρα του.

11) Βελτίωση του Συστήματος χωρικού σχεδιασμού και διακυβέρνησης.
Η επίτευξη των στόχων και αξόνων προτεραιότητας που διατυπώνονται στο πλαίσιο του Ρυθμιστικού Σχεδίου 2021, συνδέεται άρρηκτα με τη βελτίωση της εσωτερικής συνοχής και αποτελεσματικότητας του συστήματος χωρικού σχεδιασμού, την προώθηση δομών διακυβέρνησης που θα διασφαλίζουν οριζόντιες συνεργασίες μεταξύ φορέων περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και φορέων άσκησης επιμέρους θεματικών πολιτικών, την επιχειρησιακή διάσταση του σχεδιασμού μέσω προγραμματισμού δράσεων, σύνδεσής τους με τις πηγές χρηματοδότησης, προώθησης διαδικασιών και κριτηρίων που θα τις αξιολογούν και θα δίνουν τη δυνατότητα αναπροσαρμογών των επί μέρους πολιτικών.
Πηγή:http://www.tvxs.gr