14 Ιουλ 2011

Παρατείνεται ως το 2015 η εγγύηση καταθέσεων μέχρι 100.000 ευρώ


Παράταση της εγγύησης των τραπεζικών καταθέσεων έως 100.000 ευρώ ανά καταθέτη μέχρι τις 31/12/2015, προβλέπει απόφαση του υπουργείου...
Οικονομικών. Σημειώνεται πως σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση, οι εγγυήσεις για τις τραπεζικές καταθέσεις έληγαν στα τέλη του 2011.
Η απόφαση προβλέπει ότι οι καταθέσεις θα συνεχίσουν να προστατεύονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). Το όριο των 100.000 ευρώ ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος, στο οποίο τηρείται η κατάθεση.
Το ΤΕΚΕ καλύπτει και όλους τους επενδυτές - πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων για τις επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού 30.000 ευρώ και για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή - πελάτη, ανεξάρτητα από τις επενδυτικές υπηρεσίες, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας.
Όπως ορίζει ο ισχύων νόμος, το ΤΕΚΕ προχωρά σε αποζημιώσεις σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα, κάνοντας χρήση των άμεσα ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων του, τα οποία στο τέλος του 2010 ανέρχονταν σε 1,4 δισ. ευρώ, ενώ συνολικά, οι πόροι που διαχειρίζεται ανέρχονται σε 2,97 δισ. ευρώ.
Σε περίπτωση που τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΤΕΚΕ που προέρχονται από τακτικούς πόρους δεν επαρκούν για την καταβολή αποζημιώσεων στους καταθέτες πιστωτικού ιδρύματος που τελεί σε αδυναμία να επιστρέψει τις καταθέσεις, οι υπόλοιπες τράπεζες υποχρεούνται να καταβάλουν συμπληρωματική εισφορά, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του ΤΕΚΕ. Η συμπληρωματική εισφορά, πάντως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο της ετήσιας τακτικής εισφοράς.
Πηγή:http://www.tvxs.gr