23 Μαΐ 2011

H «βουτιά» 74 εκατ. στη μισθοδοσία ώθησε τα ΕΛΤΑ στην κερδοφορία

Του Φώτη Φωτεινού
Επιστροφή στην κερδοφορία για τα ΕΛΤΑ, έπειτα από την «καταστροφική» χρήση του 2009. Η κερδοφορία των...
ΕΛΤΑ οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στη «βουτιά» των δαπανών μισθοδοσίας, οι οποίες μειώθηκαν κατά 74 εκατ. ευρώ!

Προς την κατεύθυνση αυτή συνέβαλε καθοριστικά, τόσο η επιτάχυνση του ρυθμού συνταξιοδότησης του τακτικού προσωπικού, όσο και οι προσπάθειες εξοικονόμησης των πρόσθετων αμοιβών.
Σε μικρότερο βαθμό, η κερδοφορία επηρεάστηκε από τις χαμηλότερες επενδύσεις, μόλις 2,5 εκατ., όταν το 2009 προσέγγισαν τα 13 εκατ.
Εξαιτίας των ανωτέρω παραγόντων, ο όμιλος ΕΛΤΑ κατάφερε να αναστρέψει το αρνητικό αποτέλεσμα της χρήσης του 2009 και από ζημιές ύψους 39,8 εκατ. ευρώ, κατάφερε να κλείσει, τη χρήση του 2010, με κέρδος 3,4 εκατ. ευρώ.
Ο κύκλος εργασιών ανήλθε, σε ενοποιημένο επίπεδο, στο ποσό των 543,3 εκατ. ευρώ, έναντι 594,6 εκατ. ευρώ το 2009, παρουσιάζοντας μείωση 8,6%.

Αντίστοιχα, ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 521,1 εκατ. ευρώ, έναντι 570,6 εκατ. ευρώ το 2009, μειωμένος κατά 8,7%.

Τα αποτελέσματα προ «Φόρων, Χρηματοδοτικών και Επενδυτικών αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων» (EBITDA) του ομίλου ανήλθαν στο ποσό των 20,2 εκατ. ευρώ, έναντι -24,4 εκατ. ευρώ το 2009.
Τα κέρδη προ φόρων του ομίλου διαμορφώθηκαν στο ποσό των 3,4 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 39,8 εκατ. ευρώ το 2009.
Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε 3,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 37,8 εκατ. ευρώ το 2009.
Ανάγκη για νέα «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»
Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας έχει καταστεί μικρότερο από το μισό του καταβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου και κατά συνέπεια συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 47 του Κ.Ν. 2190/1920.
Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά, πως τις επόμενες χρήσεις, με την αύξηση της κερδοφορίας, το σύνολο ιδίων κεφαλαίων θα υπερβεί το 50% του μετοχικού της κεφαλαίου.
Πάντως, στο όριο της βιωσιμότητάς τους βρίσκονται 120 καταστήματα των ΕΛΤΑ.
Ο οργανισμός διαθέτει 865 καταστήματα πανελλαδικά, εκ των οποίων 120 βρίσκονται στο «κόκκινο», σύμφωνα με πρόσφατη καταμέτρηση.
Ήδη έκλεισαν 20, ενώ αναμένεται να ακολουθήσουν κι άλλα, πιθανότατα 50-60 ως τα τέλη του έτους.
Η μείωση της διακίνησης ταχυδρομικών αντικειμένων κατά 9,6% στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την αλματώδη ανάπτυξη της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποτελούν τις κύριες αιτίες για το μαρασμό αρκετών καταστημάτων των ΕΛΤΑ.
Πηγή: http://www.isotimia.gr/