9 Μαΐ 2011

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . . .

κλικ για μεγέθυνση
Ρεπορτάζ : Ηλίας Γεωργάκης
(από ΤΑ ΝΕΑ)

Αµοιβές κάτω από τον βασικό µισθό των 740 ευρώ της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, µετατροπή συµβάσεων πλήρους... απασχόλησης σε µερικής (αλλά και σε εκ περιτροπής εργασίας) και έκρηξη των ατοµικών συµβάσεων µε επαχθείς
όρους είναι τα αποτελέσµατα των µέτρων που επιβάλλει η τρόικα στην αγορά εργασίας. Η περαιτέρω ανάπτυξη των ευέλικτων µορφών όπως η διευκόλυνση των απολύσεων και η ελαστικοποίηση των ωραρίων, του συστήµατος των συλλογικών συµβάσεων και της διαµόρφωσης των µισθών είναι ορισµένα από τα µέτρα που εφαρµόζονται, µε αποτέλεσµα την πλήρη απορρύθµιση των όρων απασχόλησης της µισθωτής εργασίας.

Φυσικά, εκτός από την κατάργηση τηςοκτάωρης εργασίας και του βασικού µισθού ασφαλείας, η τρόικα, πιστή στο δόγµα «περισσότερη δουλειά µε µικρότερη αµοιβή», έχει επιβάλει και τη µείωση της αποζηµίωσης λόγω απόλυσης, καθώς και την έµµεση κατάργηση των κλαδικών συµβάσεων εργασίας.


Εκτός από τον θεσµό των ειδικών κλαδικών συµβάσεων εργασίας, τα 8 µέτρα που άλλαξαν άρδην την αγορά εργασίας είναι τα παρακάτω:


1. ∆ιευκόλυνση των απολύσεων µέσω της µείωσης της προθεσµίας προειδοποίησης για την καταγγελία των συµβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου των υπαλλήλων. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για έµµεση µείωση των αποζηµιώσεων απόλυσης κατά 50%.


2. Νέες ρυθµίσεις για την εκ περιτροπής εργασία, σύµφωνα µετην οποία ο εργοδότης, αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του, µπορεί αντί καταγγελίας της σύµβασης εργασίας να επιβάλει εκ περιτροπής απασχόληση επιµηκύνοντας τηδιάρκειά της από τους 6 στους 9 µήνες στο ίδιο ηµερολογιακό έτος.


3. Νέα διάταξη περί τεκµηρίου εξαρτηµένης εργασίας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος µε τα µπλοκάκια που απαιτεί δύο προϋποθέσεις: την ύπαρξη σύµβασης 9συνεχών µηνών και, κυρίως, την αποκλειστικότητα και κύρια απασχόληση στον ίδιο εργοδότη, µε το βάρος της απόδειξης να αφορά τον ίδιο τον εργαζόµενο. Αυτή η διάταξη ίσχυε και µε τον 2639/98 χωρίς το προαπαιτούµενο των 9 µηνών.


4. ∆ιατήρηση της προσαύξησης στο ωροµίσθιο κατά 7,5% µόνο για τους εργαζόµενους κάτω των 20 ωρών.


5. ∆υνατότητα πρόσληψης ανέργων ηλικίας 55-64 ετών µέσω γραφείων προσωρινής απασχόλησης (επιχειρήσεις ενοικίασης εργαζοµένων) για την απασχόλησή τους στο ∆ηµόσιο µε σκοπό τη δηµιουργία όρων συνταξιοδότησης των «ηλικιωµένων». 6. Επανακαθορισµός του ανώτατου χρόνου των συµβάσεων ορισµένου χρόνου (σήµερα είναι τα δύο έτη). 7. ∆ιευκόλυνση των οµαδικών απολύσεων. Σύµφωναµε τον νέονόµο, τα όριαπέρα από ταοποία οι απολύσεις θεωρούνται οµαδικές είναι στενότερα σε σχέση µε το προγενέστερ ο νοµοθετικό πλαίσιο. Νέα ρύθµιση: µέχρι 6 εργαζόµενους για επιχειρήσεις 20-150 ατόµων και 5% των εργαζοµένων - 30 εργαζόµενους για επιχειρήσεις που απασχολούν 150 και άνω.


8. Μείωση του κόστουςεργασίας µε τη θέσπιση ειδικού καθεστώτος εργασίας για νέους. Ειδικότερα, περικοπή του κατώτατου µισθού εργαζοµένων κάτω των 25ετών στο 84% του κατώτατου εθνικού µισθού. 
Πηγή: http://fimotro.blogspot.com/