22 Φεβ 2009

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Οι Συλλογικές Συμβάσεις των ετών από 1976 έως 2002 είναι κωδικοποιημένες και συμπεριλαμβάνονται στην ΕΣΣΕ 2002 (ΓΚΠ ΕΛΤΑ)


ΕΣΣΕ 2008 - 2009
ΟΡΟΣ 1ΟΣ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΣΣΕ ΕΛΤΑ
Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι η πρώτη που συμφωνείται μετά την οριστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πλήρη απελευθέρωση της ταχυδρομικής  αγοράς στα κράτη μέλη, το αργότερο έως τις 31.12.2010 και ειδικότερα στην Ελλάδα, το αργότερο έως τις 31.12.2012. Είναι προφανές, ότι το πλήρες άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς στον ανταγωνισμό αποτελεί μια εξέλιξη καθοριστικής σημασίας για το μέλλον του ΕΛΤΑ, η οποία λειτουργεί σωρευτικά στις τάσεις που ήδη εξελίσσονται και αφορούν στην ψηφιακή υποκατάσταση, την παγκοσμιοποίηση, τη συνεχή όξυνση του ανταγωνισμού, τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες των πελατών. Η μελλοντική ανάπτυξη του ΕΛΤΑ σε ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτεί σημαντικές αλλαγές και αποφάσεις.
Αναμφίβολα, η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και η άριστη εξυπηρέτηση των πελατών, αποτελούν στρατηγικούς, αναπτυξιακούς στόχους της Επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, είναι αναγκαία η συνεχής βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ΕΛΤΑ, γεγονός που απαιτεί σημαντικές επενδύσεις σε υποδομές, ένταξη του ΕΛΤΑ στο ΕΣΠΑ, λειτουργικό ανασχεδιασμό της παραγωγικής αλυσίδας και συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και την εμπέδωση πελατοκεντρικής κουλτούρας. Κατά συνέπεια, είναι αναγκαίο να επιτευχθεί η ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής του ΕΛΤΑ, καθώς και η παραγωγική αξιοποίηση των επενδύσεων αυτών με τη συμβολή του συνόλου των εργαζομένων.
Άλλωστε, οι νέες επενδύσεις συμβάλλουν καθοριστικά και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας, υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, ενώ απελευθερώνουν πόρους για τη στελέχωση των νέων δραστηριοτήτων του ΕΛΤΑ σε τομείς, όπως οι τραπεζικές και ασφαλιστικές εργασίες.
Παράλληλα, η πλήρης απελευθέρωση της ταχυδρομικής αγοράς με τον τρόπο, που προωθείται σήμερα από την Ε.Ε. αφήνει ανοικτά θέματα κρίσιμης σημασίας, όπως το εύρος και η χρηματοδότηση της Καθολικής Υπηρεσίας, το μέλλον του ταχυδρομικού δικτύου, το ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο. Για τα θέματα αυτά, απαιτούνται εξειδικευμένες μελέτες και συνδυασμένες ενέργειες, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να ληφθούν εκείνες οι αποφάσεις, που θα διασφαλίζουν το μέλλον της Καθολικής Υπηρεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων της χώρας, χωρίς αυτή η υποχρέωση της Πολιτείας να λειτουργεί σε βάρος της ανάπτυξης και της βιωσιμότητας του ΕΛΤΑ. Στην κατεύθυνση αυτή, διοίκηση και εργαζόμενοι μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα κοινό πλαίσιο θέσεων και αρχών, ώστε να συμβάλλουν δημιουργικά και αποφασιστικά στη διαμόρφωση του νέου ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για τη βέλτιστη λειτουργία της ταχυδρομικής αγοράς στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, τα οποία αναγνωρίστηκαν άλλωστε και από την Ε.Ε.
Με δεδομένο ότι ο ΕΛΤΑ είναι επιχείρηση έντασης εργασίας και ανθρώπων, όπως κάθε ταχυδρομική επιχείρηση στον κόσμο, είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι επερχόμενες εξελίξεις όχι μόνο δε θα λειτουργήσουν σε βάρος των εργαζομένων, αλλά θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω βελτίωση της θέσης τους. Οι εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα συμβάλλουν με τον ζήλο και την εργασία τους στην επίτευξη των στόχων της Επιχείρησης και στη μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των πελατών, οι οποίοι με τη σειρά τους είναι εκείνοι που θα καθορίσουν με τις επιλογές τους το μέλλον του ΕΛΤΑ.
Η παρούσα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας αποτελεί μια σαφή και αδιάψευστη απόδειξη ότι η βούληση διοίκησης και εργαζομένων είναι κοινή στην κατεύθυνση αυτή, διασφαλίζοντας για τους εργαζόμενους του ΕΛΤΑ τις καλύτερες δυνατές παροχές και συνθήκες εργασίας, την πλήρη στελέχωση των θέσεων εργασίας, την απρόσκοπτη χορήγηση κανονικών αδειών και τη συνεχή εκπαίδευσή τους. Για να είναι βιώσιμη αυτή η επιλογή, πρέπει να διασφαλίζεται η βέλτιστη αξιοποίηση των εργαζομένων, η τήρηση του θεσμικού πλαισίου και η υγιής ανάπτυξη του ΕΛΤΑ, γεγονός που προϋποθέτει τη συμβολή όλων των εργαζομένων της Επιχείρησης για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με σεβασμό στους πελάτες, καθώς και η συμμετοχή όλων στην ανάπτυξη των εσόδων. 
ΟΡΟΣ 2ΟΣ
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
1. Το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ) καθορίζεται στο ποσό των 803 € και το καταληκτικό 1γ στο ποσό των 1.489 €. Κάθε ένα από τα επόμενα του 20ου ΜΚ μέχρι και το 17ο ΜΚ προσαυξάνεται κατά 24€. Από το 16ο ΜΚ μέχρι και το 12ο ΜΚ προσαυξάνεται κατά 28€. Από το 11ο ΜΚ μέχρι και το 6ο ΜΚ προσαυξάνεται κατά 31€. Από το 5ο ΜΚ μέχρι το καταληκτικό 1γ προσαυξάνεται κατά 36€.
2. Η εφαρμογή – αναπροσαρμογή του ως άνω μισθολογίου θα γίνει σε 3 στάδια, ήτοι: από 01.02.2008, 01.09.2008 και 01.05.2009, όπως απεικονίζεται στους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Στο προσωπικό που από 01.01.2008 μέχρι την υπογραφή της παρούσας απολύθηκε ή θα απολυθεί μέχρι 31.08.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 02.06.2002 ΕΣΣΕ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01.01.2008, η πρώτη και η δεύτερη αναπροσαρμογή του μισθολογίου.
4. Στο προσωπικό που θα απολυθεί από την 01.09.2008 μέχρι και την 30.04.2009, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 02.06.2002 ΕΣΣΕ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01.09.2008, και η τρίτη αναπροσαρμογή του μισθολογίου.
5. Από την υπογραφή της παρούσας, στα επιδόματα, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν ανώτατο όριο ή υπολογίζονται ποσοστιαία στο 14ο ΜΚ, συμπεριλαμβάνεται και το μηχανογραφικό επίδομα και χορηγείται με τις ίδιες μέχρι σήμερα προϋποθέσεις. 
ΟΡΟΣ 3ΟΣ
ΚΙΝΗΤΡΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Στο πλαίσιο αυτό, είναι προφανές ότι η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του ΕΛΤΑ και την επίτευξη των στόχων του, στην ανάπτυξη των εσόδων, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και την αξιοποίηση και αφομοίωση των νέων υποδομών και τεχνολογιών, είναι καθοριστικής σημασίας. Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ΕΛΤΑ αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα και κοινή επιδίωξη εργαζομένων και διοίκησης.
Με σκοπό τη δίκαιη και διαφανή αποτίμηση της συμμετοχής των εργαζομένων στα αποτελέσματα του ΕΛΤΑ, συμφωνείται η χορήγηση ειδικής αμοιβής που θα συνδέεται με τα λειτουργικά αποτελέσματα, τα οποία διαμορφώνονται από τους εργαζόμενους, εξαιρουμένων, δηλαδή, των χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων (τόκοι και μερίσματα).
Ειδικότερα, για τη διετία 2008 – 2009 ορίζονται συγκεκριμένοι στόχοι μερικών αποτελεσμάτων (κερδών) εκμετάλλευσης, καθώς και οι προβλεπόμενοι στόχοι ποιότητας για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (Χ+1=87% και Χ+3=98%).
Οι στόχοι ειδικής κερδοφορίας (ebitda) ορίζονται σε 18,0 εκ.€ για το 2008 και 20,0 εκ.€ για το 2009 και υπολογίζονται με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ως εξής:
«Αποτελέσματα Χρήσης (Κέρδη προ Φόρων)» μείον «Πιστωτικοί Τόκοι, Μερίσματα και Έκτακτα Έσοδα & Κέρδη» συν «Αποσβέσεις και Χρεωστικοί Τόκοι & Συναφή Έξοδα».
Συμφωνείται ότι θα χορηγηθεί στο προσωπικό ως κίνητρο υπεραπόδοσης, ποσοστό 15% επί των επιπλέον ως άνω οριζόμενων κερδών, σε σύγκριση με τους ανωτέρω στόχους.
Για την κατανομή του προς διανομή ποσού συστήνεται Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία θα προτείνει την κατανομή του σε κοινωνικές παροχές ή πριμ στο προσωπικό, ανάλογα με τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων εσόδων και ποιότητας της Εταιρίας. Εφόσον το προς διανομή ποσό με βάση τα ανωτέρω προκύπτει μικρότερο του 1 εκ. Ευρώ, το ποσό αυτό μπορεί να παραμένει ως πρόβλεψη για να διανεμηθεί σε επόμενη χρήση, ώστε να συμπληρωθεί ή υπερκαλυφθεί το ελάχιστο ποσό του 1 εκ. Ευρώ.
ΟΡΟΣ 4ΟΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Στο πλαίσιο της προβλεπόμενης ένταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο ΙΚΑ και της προοπτικής μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών του εργοδότη, οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ, διαμορφώνονται σε 2,30% και 1,15% αντίστοιχα από την 01.10.2009.
ΟΡΟΣ 5ΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν.2112/1920
1. Δημιουργείται Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία εντός τριών (3) μηνών θα εισηγηθεί πρόταση για την  εφαρμογή του Ν.2112 εντός του 2008.
2. Ο όρος 6.2 της από 09.06.2006 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ, ισχύει και για το προσωπικό που θα απολυθεί και θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αποζημίωσης εντός του έτους 2008.
ΟΡΟΣ 6ΟΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Για την ενίσχυση του διοικητικού μηχανισμού στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό, απαιτητικό και σύνθετο περιβάλλον, που διαμορφώνεται για τη δραστηριοποίηση του ΕΛΤΑ, η παρακίνηση και η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του  ανθρώπινου δυναμικού του, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα. Για το λόγο αυτό, ο όρος ΣΤ2 ‘‘προϋποθέσεις συμμετοχής στην προκήρυξη’’ παρ. Β1.1. της από 02.06.2002 ΕΣΣΕ συμπληρώνεται ως εξής:
Εφόσον η θέση δεν έχει καλυφθεί με τη διαδικασία στελέχωσης, τη θέση ευθύνης στάθμης Τμήματος των Μονάδων Δικτύου Λιανικής και των Ε.Μ.Π. αναλαμβάνει, με πρόταση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Διεύθυνσης, όποιος από το υπηρετούν προσωπικό της κάθε Μονάδας είναι κάτοχος  πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Επιπλέον, συμπληρώνεται ο όρος Η1, παρ. 18, της από 02.06.2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ, ως εξής:
1. Από την υπογραφή της παρούσας, στο προσωπικό που κατέχει τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, χορηγείται επίδομα (μεταπτυχιακό) σε ποσοστό 6% με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που χορηγούνταν μέχρι σήμερα.
2. Από την υπογραφή της παρούσας, στο προσωπικό που κατέχει δίπλωμα διδακτορικής διατριβής, χορηγείται, επιπλέον του πτυχιακού, επίδομα (επίδομα διδακτορικού) σε ποσοστό 8%, το οποίο υπολογίζεται, όπως το πτυχιακό και το μεταπτυχιακό επίδομα.
3. Από την υπογραφή της παρούσας, στο προσωπικό που κατέχει και τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών και δίπλωμα διδακτορικής διατριβής, χορηγείται αθροιστικά ποσοστό επιδόματος 10% επιπλέον του πτυχιακού επιδόματος με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
4. Για τους υπαλλήλους, που δεν λαμβάνουν άλλο πτυχιακό επίδομα και κατέχουν πτυχίο ξένων γλωσσών χορηγείται επίδομα σε ποσοστό 7% για τους κατόχους πτυχίων Επιπέδου Β2 (καλή γνώση), όπως αυτά ορίζονται από τη Δ/νση Πιστοποίησης της γνώσης ξένων γλωσσών του Υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θέτει το Συμβούλιο της Ευρώπης, και ποσοστό 14% για τους κατόχους πτυχίων ξένων γλωσσών επιπέδου Γ2 (άριστη γνώση), και για μία μόνο ξένη γλώσσα.
ΟΡΟΣ  7ΟΣ 
ΠΟΣΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΑΘΩΝ
Το χορηγούμενο ποσό διαχειριστικών λαθών καθορίζεται από 01/10/2008 σε 45€ και από 01/10/2009 σε 50€.
ΟΡΟΣ 8ΟΣ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Το ποσό που χορηγείται για την κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών σταθμών, καθορίζεται από 01/09/2008 σε 170 €, και καταβάλλεται σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία.
ΟΡΟΣ 9ΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Στο Προσωπικό που είναι ενταγμένο στην κατηγορία Σ.Ε. (στοιχειώδους εκπαίδευσης) του μισθολογίου ΕΛΤΑ και απολύθηκε ή θα απολυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της από 02/06/2002 ΕΣΣΕ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ή ποινικής καταδίκης χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν την 01/01/2008 το επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.    
ΟΡΟΣ 10ΟΣ
ΧΟΡΗΓΗΣΗ 1Γ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ
Στη μισθολογική κλίμακα του Μισθολογίου Προσωπικού ΕΛΤΑ, προστίθεται από 01.10.2008, ένα (1) επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο, το 1Γ, και ο αριθμός των Μ.Κ. ανέρχεται σε 23 με αρχικό στο εξής το 20ο Μ.Κ. και καταληκτικό το 1Γ. Στο Προσωπικό που έχει ως αρχαιότητα τριάντα έξι (36) έτη υπηρεσίας, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό κλιμακίου και χρονοεπιδόματος, χορηγείται το  αμέσως επόμενο Μ.Κ. από αυτό που δικαιούται με τις μέχρι σήμερα διατάξεις, σύμφωνα με τη μισθολογική ένταξη του Προσωπικού.
Στο προσωπικό που απολύθηκε ή θα απολυθεί από την 01.01.2008 μέχρι και την 30.09.2008, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 02.06.2002 ΕΣΣΕ, χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01.01.2008, και το 1Γ μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο.
ΟΡΟΣ 11ΟΣ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΣΜΕΔΕ
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στους Μηχανικούς, που είναι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά στο ΤΑΠ-ΟΤΕ (ασφάλιση πριν την 01/01/1993), παράλληλα με την ασφάλισή τους στο ΤΣΜΕΔΕ, ποσόν ίσο με τις από αυτούς υποχρεωτικά καταβαλλόμενες εισφορές υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένων των εισφορών του πρόσθετου Κλάδου Εφάπαξ Παροχών.
Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, που είναι ασφαλισμένοι μόνο στο ΤΣΜΕΔΕ (ασφάλιση μετά την 01/01/1993), καλύπτονται οι υποχρεωτικές εισφορές του πρόσθετου Κλάδου Ειδικής Προσαύξησης.

ΟΡΟΣ 12ΟΣ

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩΝ
Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει :
α)  Να ικανοποιεί άμεσα όλες τις ανάγκες, που προκύπτουν σε υλικοτεχνικά μέσα, τα οποία προβλέπεται να χορηγούνται στο προσωπικό από προηγούμενες ΕΣΣΕ.
β) Να διερευνήσει και επιλέξει τη διαδικασία μεταφοράς και αντικατάστασης των μηχανοκίνητων μέσων, που παθαίνουν βλάβη κατά την εκτέλεση δρομολογίου.
ΟΡΟΣ 13ΟΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Ο όρος 5 της Σ.Σ.Ε. 2005 διαμορφώνεται ως εξής :
Αγροτικοί διανομείς σε δυσπρόσιτα δρομολόγια με χωματόδρομους ή πάγους δικαιούνται κάθε τρία (3) χρόνια αντικατάσταση ελαστικών, με απόδειξη που θα προσκομίζουν στην Υπηρεσιακή Λειτουργία που υπηρετούν. Για τον έλεγχο και παρακολούθηση της δαπάνης αυτής, με εγκύκλιο του Διευθύνοντος Συμβούλου θα ορίζεται σχετικό ανώτατο ποσό, το οποίο θα είναι σύμφωνο με τις συνθήκες της αγοράς.
ΟΡΟΣ 14ΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΕΥΑΕ)
Η διασφάλιση συνθηκών υγιεινής και ασφαλούς εργασίας, καθώς και η λήψη μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των επαγγελματικών κινδύνων είναι υψηλή προτεραιότητα της Διοίκησης και της ΠΟΣΤ. Σε μια Επιχείρηση έντασης ανθρώπινου δυναμικού και εργασίας, όπως ο ΕΛΤΑ, η συμμετοχή των εργαζομένων είναι αυτονόητη και απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική εφαρμογή της νομοθεσίας για την υγιεινή και την ασφάλεια της εργασίας.
Στην κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντας υπόψη το ισχύον θεσμικό και νομικό πλαίσιο, καθώς και τις ανάγκες και απαιτήσεις του ΕΛΤΑ, είναι αναγκαία η συγκρότηση κατάλληλου συλλογικού, συμβουλευτικού οργάνου αποτελούμενο από εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων.
Ειδικότερα, συμφωνείται να συγκροτηθεί στον ΕΛΤΑ Κεντρική Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας (ΚΕΥΑΕ), η οποία θα έχει συμβουλευτικό ρόλο και αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στο Ν.1568/1985.
Η ΚΕΥΑΕ θα είναι 7μελής και θα προκύπτει κάθε φορά σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το Νόμο σχετικές ρυθμίσεις για 5ετή θητεία.
Ο ΕΛΤΑ δεσμεύεται να διευκολύνει την ΚΕΥΑΕ στην άσκηση των καθηκόντων της και την απρόσκοπτη λειτουργία της. Συγκεκριμένα, ο ΕΛΤΑ θα παράσχει την απαραίτητη κτιριακή υποδομή και γραμματειακή υποστήριξη, καθώς και την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας, όπως σήμερα ισχύει στην περίπτωση του ΚΕΣ.
Για τη διευκόλυνση της ΚΕΥΑΕ, χορηγείται ειδική άδεια, σύμφωνα με το Ν. 1264, 56 εργασίμων ημερών το μήνα, που θα κατανεμηθεί μεταξύ των μελών της με απόφασή της.
Σε εύλογο χρόνο, η ΚΕΥΑΕ θα μελετήσει την ανάγκη συγκρότησης Περιφερειακών Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας, αξιολογώντας τις ανάγκες του ΕΛΤΑ.
Αμέσως μετά τη συγκρότηση της ΚΕΥΑΕ σε σώμα, καταργείται το ΚΕΣ και η πανελλαδική δομή του (ΠΕΣ), καθώς και οι όροι προηγούμενων Συλλογικών Συμβάσεων, σχετικά με τη λειτουργία και επιχορήγησή του. Τα θέματα που αφορούν στους κοινωνικούς χώρους του ΕΛΤΑ θα διαχειρίζονται από την ΚΕΥΑΕ, η οποία υποχρεώνεται να γνωστοποιεί στα αρμόδια όργανα του ΕΛΤΑ τους όρους προκήρυξης διαγωνισμών για τη μίσθωση κυλικείων – κοινωνικών χώρων του ΕΛΤΑ. Σε ότι αφορά τις επιχορηγούμενες από τον ΕΛΤΑ εκδηλώσεις, οι οποίες διαχειρίζονταν από το ΚΕΣ, όπως οι ετήσιες πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις, η εκδήλωση βράβευσης αριστούχων μαθητών κλπ., συμφωνείται ότι αυτές θα συνεχίσουν να διοργανώνονται με ευθύνη της ΠΟΣΤ. Για το σκοπό αυτό, ο ΕΛΤΑ θα χορηγεί στην ΠΟΣΤ ετησίως το ποσό των 100.000€, ενώ παραμένει η απαίτηση υποβολής αναλυτικού προϋπολογισμού των δαπανών και η έγκρισή του από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΛΤΑ.
ΟΡΟΣ  15ΟΣ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ
Στο πλαίσιο επιμόρφωσης συνδικαλιστικών στελεχών, ώστε η συμμετοχή τους στον κοινωνικό διάλογο και τις τριμερείς διαβουλεύσεις να είναι περισσότερο αποτελεσματική και χρήσιμη για το κοινωνικό σύνολο, χορηγείται, από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ ειδική άδεια με αποδοχές σε υπαλλήλους του (μέχρι δύο ανά ακαδημαϊκή χρονιά), προκειμένου να φοιτούν στην Ακαδημία της Εργασίας της ΓΣΕΕ, ύστερα από πρότασή της και τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΣΤ.
ΟΡΟΣ  16ΟΣ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
1. Συστήνεται κοινή επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, με έργο  την επεξεργασία, κωδικοποίηση και ενσωμάτωση σε Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση όλων των Κοινών Συμφωνιών, που έχουν υπογραφεί μέχρι σήμερα μεταξύ ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ.
2. Συστήνεται κοινή επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, με αντικείμενο:
2.Α. Την καταγραφή και κωδικοποίηση των συνταξιοδοτικών διατάξεων, την ενημέρωση των εργαζομένων και τη διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση των προβλημάτων, που ανακύπτουν.
2.Β. Την ολοκληρωμένη καταγραφή της μέχρι σήμερα εργασιακής διαδρομής κάθε εργαζόμενου (εκτός ΕΛΤΑ, σε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα), ώστε να δημιουργηθεί ενημερωτικό μητρώο εργασίας και ασφάλισης για κάθε εργαζόμενο.
3. Συστήνεται κοινή επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την καταγραφή και  κωδικοποίηση όλων των διατάξεων του νομικού πλαισίου, που αφορά θέματα κοινωνικής πρόνοιας των εργαζομένων.
ΟΡΟΣ  17ΟΣ
ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
Η άσκηση καθηκόντων θέσης ευθύνης Διεύθυνσης και Τομέα, καθώς και θέσης εργασίας Επιθεωρητή και Οικονομικού Ελεγκτή, λόγω του ελεγκτικού τους ρόλου, είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα συνδικαλιστικού στελέχους.
Ως τέτοια στελέχη νοούνται οι εκλεγμένοι στα Διοικητικά Συμβούλια των Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων του ΕΛΤΑ, καθώς και οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΛΤΑ ή σε Διοικητικό Συμβούλιο θυγατρικής του ΕΛΤΑ.
Οι ήδη κατέχοντες και τις δύο ανωτέρω ιδιότητες υποχρεούνται, μέχρι 31.12.2008, με αίτησή τους να επιλέξουν μία από τις δύο ιδιότητες.
ΟΡΟΣ 18ΟΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ 2 – 7 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 1
Η παράγραφος Β. του όρου 9 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ έτους 2005, με την οποία τροποποιείται ο όρος Ζ΄ της ΕΣΣΕ 03.02.2002 εναρμονίζεται με το ισχύον ασφαλιστικό σύστημα συνταξιοδότησης, καθώς και το Σύστημα Στελέχωσης του ΕΛΤΑ και αντικαθίσταται ως εξής :
«Για τους ΔΕ: Τίτλος απολυτηρίου  Λυκείου και πάνω από 13 έτη υπηρεσία στον ΕΛΤΑ και μέχρι 28 έτη. Η κατάταξή τους σε σειρά εισαγωγής γίνεται με βάση το βαθμό απολυτηρίου, στο οποίον προστίθενται :
Β1. Ένα μόριο για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας από τα 13 έως τα 28 έτη.
Β2. Ένα μόριο για κάθε πλήρες έτος που ασκούσε αποδεδειγμένα καθήκοντα προϊσταμένου στον ΕΛΤΑ ή τις θυγατρικές του εταιρίες και
Β3. Τρία μόρια για την γνώση ξένης γλώσσας στο επίπεδο της παρ.2 του όρου Γ3 της ΕΣΣΕ 03.06.2002.
Στις περιπτώσεις που οι θέσεις  της ποσόστωσης για ΠΕ και ΤΕ δεν καλύπτονται από ενδιαφερομένους υποψήφιους, οι θέσεις αυτές μεταφέρονται και καλύπτονται από την κατηγορία ΔΕ.»
ΟΡΟΣ 19ΟΣ
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ Γ.Κ.Π. ΕΛΤΑ
1.Προσωπικό που προσλήφθηκε σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/04 και της απόφασης που έλαβε το Δ.Σ. του ΕΛΤΑ κατά την 1292/09.03.06 (θέμα 4ο συνεδρίαση) εντάσσεται στις διατάξεις του ΓΚΠ ΕΛΤΑ και στις ΕΣΣΕ Προσωπικού του ΕΛΤΑ και τοποθετείται στους κλάδους, των οποίων το έργο εκτελεί.
Επίσης για τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής, που έχουν προσληφθεί ως μερικής απασχόλησης, θα εξεταστεί η δυνατότητα να ληφθεί νέα έγκριση από το ΑΣΕΠ, προκειμένου να καταστούν πλήρους απασχόλησης.
2. Εργαζόμενοι στον ΕΛΤΑ που έχουν προσληφθεί μετά το 1999 σύμφωνα με τις διατάξεις του 2668/98, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε κενές θέσεις του Κλάδου 3 Διανομέων και δεν μονιμοποιήθηκαν με τη συμπλήρωση του χρόνου δοκιμής, καθόσον το Συμβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών διαπίστωσε την έλλειψη της άδειας οδήγησης, κατ΄ εξαίρεση μονιμοποιούνται αναδρομικά και εντάσσονται στον Κλάδο 2 ή 3 ανάλογα με το έργο το οποίο εκτελούν, από την ημερομηνία συμπλήρωσης του χρόνου δοκιμής.
ΌΡΟΣ 20ΟΣ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προβλήματα ερμηνείας ή δυσλειτουργίας, που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των διατάξεων των όρων της παρούσας ΕΣΣΕ, επιλύονται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
ΟΡΟΣ 21ΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ ΕΣΣΕ
α. Οι Όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας.
β.  Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από 01.01.2008 εκτός από τις περιπτώσεις, που ορίζεται άλλη ημερομηνία έναρξης ισχύος και εφαρμογής.
ΕΣΣΕ  2006 - 2007


ΟΡΟΣ 1ΟΣ

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
1. Το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο (ΜΚ) καθορίζεται στο ποσό των 714 € και το καταληκτικό 1β στο ποσό των 1.288 €. Κάθε ένα από τα επόμενα του 20ου ΜΚ μέχρι και το 17ο ΜΚ προσαυξάνεται κατά 21€. Από το 16ο ΜΚ μέχρι και το 12ο ΜΚ προσαυξάνεται κατά 25€. Από το 11ο ΜΚ μέχρι και το 6ο ΜΚ προσαυξάνεται κατά 27€. Από το 5ο ΜΚ μέχρι το καταληκτικό 1β προσαυξάνεται κατά 32€.
2. Η εφαρμογή – αναπροσαρμογή του ως άνω μισθολογίου θα γίνει σε 3 στάδια, ήτοι: από 01.02.2006, 01.09.2006 και 01.05.2007, όπως απεικονίζεται στους συνημμένους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
3. Στο προσωπικό που από 01.01.2006 μέχρι την υπογραφή της παρούσας απολύθηκε ή θα απολυθεί μέχρι 31.08.2006, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01.01.2006, η πρώτη και η δεύτερη αναπροσαρμογή του μισθολογίου.
4. Στο προσωπικό που θα απολυθεί από την 01.09.2006 μέχρι και την 30.04.2007, σύμφωνα με τις διατάξεις της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ, πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, χορηγείται από την 1η του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01.09.2006, και η τρίτη αναπροσαρμογή του μισθολογίου.
5. Όλα τα επιδόματα, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν ανώτατο όριο ή υπολογίζονται στο 12ο ΜΚ, από 01.09.2006 θα υπολογίζονται στο 13ο ΜΚ και από 01.05.2007 θα υπολογίζονται στο 14ο ΜΚ, αντίστοιχα.
ΟΡΟΣ 2ΟΣ
ΚΙΝΗΤΡΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΧΩΝ
Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ΕΛΤΑ αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα και κοινή επιδίωξη εργαζομένων και διοίκησης, δεδομένης αφενός, της όξυνσης του ανταγωνισμού και της σταδιακής απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς, αφετέρου της σταδιακής ολοκλήρωσης των έργων υποδομής, τεχνολογίας και πληροφορικής της επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων του ΕΛΤΑ και την επίτευξη των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου, στην ανάπτυξη των εσόδων, την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, καθώς και την αξιοποίηση και αφομοίωση των νέων υποδομών και τεχνολογιών, είναι καθοριστικής σημασίας. Ειδικότερα, για τη διετία 2006 – 2007 ορίζονται: οι στόχοι μερικών αποτελεσμάτων (κερδών) εκμετάλλευσης του Επιχειρησιακού Σχεδίου  σε 10,3 εκ. € για το 2006 και 15,1 εκ. € για το 2007, καθώς και οι προβλεπόμενοι στόχοι ποιότητας.
Ειδικά για τις χρήσεις 2006 και 2007, χορηγείται στο προσωπικό ως κίνητρο ανταγωνιστικότητας, ποσοστό επί των επιπλέον κερδών εκμετάλλευσης, ως εξής:
 ποσοστό 25% από τα πρώτα 5 εκ. Ευρώ των επιπλέον κερδών της κάθε χρήσης,
 ποσοστό 10% για τα πλέον των 5 εκ. Ευρώ επιπλέον κερδών, σε σύγκριση με τους άνω στόχους.
Για την κατανομή του προς διανομή ποσού συστήνεται Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία θα προτείνει την κατανομή του σε κοινωνικές παροχές (Όρος 4) ή πριμ στο προσωπικό, ανάλογα με τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων εσόδων και ποιότητας της επιχείρησης. Εφόσον το προς διανομή ποσό με βάση τα ανωτέρω προκύπτει μικρότερο του 1 εκ. Ευρώ, το ποσό αυτό μπορεί να παραμένει ως πρόβλεψη για να διανεμηθεί σε επόμενη χρήση, ώστε να συμπληρωθεί ή υπερκαλυφθεί το ελάχιστο ποσό του 1 εκ. Ευρώ.

ΟΡΟΣ 3ΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
Στις τακτικές αποδοχές του προσωπικού συμπεριλαμβάνεται ποσό εξομάλυνσης ως εξής:
1. Για το προσωπικό όλων των κλάδων, που λαμβάνει επίδομα εκμετάλλευσης ορίζεται ποσό εξομάλυνσης ίσο με 30 Ευρώ.
2. Για τα εν ενεργεία στελέχη, που κατέχουν το βαθμό του Δ/ντή ή Τομεάρχη και για τους επιλεγμένους με το σύστημα στελέχωσης σε θέσεις στάθμης Δ/νσης ή Τομέα, το ποσό εξομάλυνσης είναι ίσο με το αντίστοιχα προβλεπόμενο στον Όρο Η, Παράγραφο 46 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ.
3. Για τα εν ενεργεία στελέχη, που έχουν το βαθμό Τμηματάρχη και έχουν επιλεγεί με το σύστημα στελέχωσης σε θέσεις ευθύνης στάθμης Τμήματος, το ποσό εξομάλυνσης ορίζεται στα 70 Ευρώ και για τους λοιπούς Τμηματάρχες το ποσό εξομάλυνσης ορίζεται στα 35 Ευρώ.
4. Το ποσό εξομάλυνσης του υπαλλήλου που κατέχει θέση ευθύνης, σύμφωνα με το σύστημα στελέχωσης, προσαυξάνεται για κάθε επιτυχημένη τριετή θητεία σε θέση ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα και Τμήματος κατά 25%, 15% και 10% αντίστοιχα, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) έχει αξιολογηθεί από το αρμόδιο όργανο και έχει κριθεί η θητεία του επιτυχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Όρο ΣΤ της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ και (β) έχει επανεκλεγεί σε θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου ή ανώτερη. Στην περίπτωση αυτή, το ανώτατο ποσό εξομάλυνσης μισθολογίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% του ποσού επιδόματος άσκησης διοίκησης, που αντιστοιχεί στη θέση ευθύνης (Διευθυντής, Τομεάρχης, Τμηματάρχης), την οποία κάθε φορά κατέχει ο υπάλληλος.
Συστήνεται Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία θα καθορίσει τη διαδικασία υλοποίησης αυτού του όρου, καθώς επίσης και τη ρύθμιση τυχόν θεμάτων που θα προκύψουν κατά την εφαρμογή του.
Η ισχύς του Όρου αυτού θα καθοριστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και όχι πέραν του έτους 2007.
ΟΡΟΣ 4ΟΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο ΕΛΤΑ στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού της πολιτικής του για την ανάπτυξη και παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού του, αποφασίζει την καθιέρωση κοινωνικών προγραμμάτων σε συνεργασία με την ΠΟΣΤ. Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών θα γίνεται από τον ΕΛΤΑ και τους εργαζόμενους. Επίσης, η διαχείρισή τους θα γίνεται με τρόπο κοινώς αποδεκτό από τα δύο μέρη, ΕΛΤΑ και ΠΟΣΤ.
Ειδικότερα, συστήνεται Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία εντός έξι μηνών θα επεξεργαστεί πλαίσιο και θα προτείνει τρόπους για το σχεδιασμό, ανάπτυξη, υλοποίηση και διαχείριση διαφόρων προγραμμάτων με σκοπό, σε πρώτη φάση, την παροχή ποιοτικών και οικονομικών διακοπών στους εργαζόμενους του ΕΛΤΑ. Τα προγράμματα αυτά δύνανται να χρηματοδοτούνται και από τα ποσά που προκύπτουν ως κίνητρο ανταγωνιστικότητας (Όρος 2), ενώ πέραν αυτού ο ΕΛΤΑ με την έναρξη υλοποίησης των προγραμμάτων θα καταβάλλει το ποσό των 50 Ευρώ για κάθε εργαζόμενο.
ΟΡΟΣ 5ΟΣ
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Από 01.11.06 οι εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης ΕΛΤΑ, διαμορφώνονται σε 2,00% και 1,00% αντίστοιχα. Συμφωνείται ότι η επόμενη διαπραγμάτευση για αναπροσαρμογή των ποσοστών αυτών προϋποθέτει την ένταξη του ΤΑΠ-ΟΤΕ στο ΙΚΑ ή την ενοποίησή του με ομοειδή Ασφαλιστικά Ταμεία.
ΟΡΟΣ 6ΟΣ
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν.2112/1920
1. Το ποσό που προβλέπεται από τον όρο 3 της ΕΣΣΕ Έτους 2005, ενσωματώνεται στο προβλεπόμενο ποσό αποζημίωσης, όπως έχει διαμορφωθεί την 01.01.2006.
2. Στο προσωπικό που απολύεται και θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αποζημίωσης εντός του έτους 2006, ο ΕΛΤΑ καταβάλλει εκτός του προβλεπόμενου ποσού αποζημίωσης και επιπλέον ποσό 500 €.
3. Δημιουργείται Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ – ΠΟΣΤ, η οποία εντός  έξι μηνών θα εκπονήσει αναλογιστική μελέτη για την εφαρμογή του Ν.2112 και την ομαλή μετάβαση σε αυτό από το σημερινό καθεστώς εντός της περιόδου από 01.01.2007 έως 31.12.2010.
      
ΌΡΟΣ 7ΟΣ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
α.  Στους πωλητές, επιθεωρητές, οικονομικούς ελεγκτές, τεχνικούς ασφαλείας και γιατρούς εργασίας, που χρησιμοποιούν ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα και για υπηρεσιακούς λόγους μετακινούνται:
 σε απόσταση πέραν των 15 χλμ. από την οργανική τους θέση, εφόσον υπηρετούν στα πολεοδομικά συγκροτήματα Αθήνας & Θεσ/νίκης και 
 εκτός πόλης, εφόσον υπηρετούν στην επαρχία,
καταβάλλεται χιλιομετρική αποζημίωση των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων, που χρησιμοποιούν, κατ’ αντιστοιχία με τη σχετική αποζημίωση που καταβάλλεται στους αγροτικούς διανομείς.
β. Η αποζημίωση που καταβάλλεται για χρήση ταξί στο προσωπικό που αναλαμβάνει υπηρεσία ή αποχωρεί από τον χώρο εργασίας του μεταξύ των ωρών 24:00 – 05:00  διαμορφώνεται στα  5,00€ ημερησίως.
Η ισχύς του όρου αυτού θα καθοριστεί με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου από την 01.07.2006.
ΟΡΟΣ 8ΟΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Ο Όρος Ι1, παράγραφος 3 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ τροποποιείται ως προς το ποσό του χρηματικού βραβείου, το οποίο  διαμορφώνεται στα 210 €.
ΌΡΟΣ 9ΟΣ 
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
α.  Ο ΕΛΤΑ υποχρεούται να εφοδιάσει τους διαμετακομιστές και τεχνίτες με μέσα ειδικής προστασίας, ήτοι φόρμες, παπούτσια, γάντια.
β. Ο ΕΛΤΑ θα εξοπλίσει το Γυμναστήριο, που παραχώρησε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τους εργαζόμενους του ΕΛΤΑ, με τα αναγκαία όργανα γυμναστικής, μέχρι του ποσού των 50.000 Ευρώ.
ΌΡΟΣ 10ΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
Ο όρος ΙΗ6 τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
α.  Όπου αναφέρεται ΚΥΕ ΤΑΠ-ΟΤΕ αντικαθίσταται από την Α΄ Βάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
β. Για κάθε άλλη περίπτωση που δεν συμπεριλαμβάνεται στις παρ. 6,7 και 8 του ανωτέρω όρου, δύναται να χορηγηθεί το μειωμένο ωράριο με την ίδια διαδικασία, αφού πρώτα το αίτημα εξεταστεί από την Επιτροπή Αλλαγής Έργου.
Όλα τα ανωτέρω χορηγούνται με απόφαση του Διευθύνοντος Συμβούλου.
ΌΡΟΣ 11ΟΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Συμφωνείται η συμμετοχή εκπροσώπου των εργαζομένων στις Επιτροπές Διαγωνισμών προμήθειας υλικών, παροχής έργων και υπηρεσιών, αγοράς ακινήτων και τοποθέτησης διαθεσίμων στις περιπτώσεις, που ο σχετικός προϋπολογισμός είναι μεγαλύτερος των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) Ευρώ. Ο Όρος αυτός εφαρμόζεται για τους διαγωνισμούς, που θα προκηρυχθούν μετά την υπογραφή της παρούσας. 
ΟΡΟΣ 12ΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ
Ο Όρος 1 της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Έτους 1994 και ο Όρος 1 της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Έτους 1998 ισχύουν μέχρι 31.12.2006. Από 01.01.2007 οι όροι αυτοί καταργούνται και σε όσους  απολύονται λόγω ορίου ηλικίας, χωρίς να έχουν εξαντλήσει όλα τα ΜΚ, τους χορηγείται το επόμενο ΜΚ, ένα μήνα πριν την απόλυσή τους.

ΌΡΟΣ 13ΟΣ

ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
Ο  Όρος 7 της ΕΣΣΕ Έτους 2005 και ο Όρος Θ3, παράγραφος 5 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ, συγχωνεύονται και διαμορφώνονται:
1. Στο προσωπικό που μετέχει σε τμηματικές ή πτυχιακές εξετάσεις στα Ανώτερα ή Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα χορηγείται άδεια απουσίας με αποδοχές κατ' ανώτατο όριο τρεις (3) ημέρες για κάθε μάθημα και συνολικής διάρκειας μέχρι 15 εργάσιμες ημέρες κατ' έτος και για όσα έτη διαρκούν οι σπουδές κατά τον Κανονισμό της οικείας Σχολής προσαυξημένα κατά δύο όταν πρόκειται για απόκτηση πρώτου πτυχίου. Αν πρόκειται για την απόκτηση δεύτερου, τρίτου κλπ. πτυχίου ανώτερης βαθμίδας από το  κατεχόμενο, η συνολική κατ' έτος διάρκεια της άδειας αυτής περιορίζεται μέχρι 10 εργάσιμες και  με  τις  ίδιες  προϋποθέσεις.
2. Η ανωτέρω άδεια των δεκαπέντε (15) ημερών χορηγείται με τις ίδιες προϋποθέσεις και στο Προσωπικό που πραγματοποιεί μεταπτυχιακές σπουδές σε Α.Ε.Ι. ή παρακολουθεί προγράμματα σπουδών επιλογής σε Α.Ε.Ι. στις κατευθύνσεις που αναφέρονται στα πτυχία πρόσληψης της παραγράφου 1 του Όρου Γ3 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ. Η άδεια αυτή δε χορηγείται πέραν του απαιτούμενου χρόνου σπουδών ολοκλήρωσης του προγράμματος σύμφωνα με το πρόγραμμα της οικείας σχολής.
3. Άδεια απουσίας με αποδοχές με αποδοχές πέντε (5) ημερών χορηγείται επίσης στο προσωπικό που παρακολουθεί προγράμματα σπουδών ΕΑΠ για την απόκτηση πτυχίου στις κατευθύνσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του Όρου Γ3 της από 03.06.02 ΕΣΣΕ κατ’ έτος και για όσα έτη διαρκεί το πρόγραμμα σπουδών, προσαυξημένα κατά δύο, όταν πρόκειται για απόκτηση πρώτου πτυχίου.
ΟΡΟΣ 14ΟΣ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ
1. Οι υπάλληλοι που θα συμμετέχουν στο εξής στη διαδικασία αξιολόγησης για την ανάληψη θέσης ευθύνης με το σύστημα στελέχωσης, θα λαμβάνουν κατά τη μοριοδότηση για τις εν λόγω θέσεις ευθύνης  ΕΛΤΑ ή Θυγατρικών, τα αντίστοιχα μόρια της θέσης ευθύνης που κατείχαν ή κατέχουν και στις θυγατρικές του ΕΛΤΑ.
2. Ειδικότερα, για τις θυγατρικές του ΕΛΤΑ και μόνο για τις θέσεις ευθύνης για τις οποίες δεν έγινε αξιολόγηση σύμφωνα με το σύστημα στελέχωσης, η εν λόγω αντιστοίχιση της μοριοδότησης έχει ως εξής:
 Προϊστάμενος Διεύθυνσης Θυγατρικής = Τομεάρχης ΕΛΤΑ,
 Προϊστάμενος Τομέα και Τμήματος Θυγατρικής = Τμηματάρχης ΕΛΤΑ.
3. Οι υπάλληλοι ΕΛΤΑ, που θα επιλεγούν μετά την υπογραφή της παρούσας, για τις θέσεις εργασίας: Επιθεωρητής, Οικονομικός Ελεγκτής, Πωλητής, Key Account Manager, Product Manager, Project Manager, Area Manager, θα λαμβάνουν, κατ΄ αναλογία, στο εξής κατά τη μοριοδότηση για τη στελέχωση θέσεων ευθύνης ΕΛΤΑ ή Θυγατρικών, όπου θα συμμετέχουν, τα μόρια που ορίζονται με τις παραγράφους: Β2 (ένα [1] μόριο ανά έτος θητείας), Β3, Β5.1 και Β5.2 του Όρου ΣΤ4 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ, για τη θητεία τους στις εν λόγω θέσεις.
 Κατ’ εξαίρεση, για όσους έχουν ήδη επιλεγεί σε θέση Πωλητή και Key Account Manager ισχύουν τα ανωτέρω από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων τους.    
    
ΌΡΟΣ 15ΟΣ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΛΥΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ
Σε περίπτωση που, κατ΄ εφαρμογή διατάξεων της νομοθεσίας περί προσωρινής συνταξιοδότησης, κρίνεται προσωπικό προσωρινά ανίκανο για κάθε εργασία, με τη διαδικασία του Όρου Θ6, παράγραφος 4 ή του Όρου ΙΑ1, παράγραφος Γ της από 03.06.02 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ και για χρονικό διάστημα που υπερβαίνει το έτος, θα απολύεται λόγω νόσου με όλες τις συνέπειες της απόλυσης. Μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος της προσωρινής ανικανότητας, θα επανακρίνεται από την Υγειονομική Επιτροπή του Όρου ΙΑ1, παράγραφος Γ της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ. Εάν τυχόν κριθεί ικανός προς εργασία, θα επανέρχεται στο βαθμό και στο μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχε όταν απολύθηκε. Όταν απολυθεί εκ νέου για οποιαδήποτε αιτία, θα λάβει μόνο την αποζημίωση που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα της υπηρεσίας του από την επιστροφή του στον ΕΛΤΑ και εντεύθεν.
ΌΡΟΣ 16ΟΣ
ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
Ο κατώτερος μισθός του προσωπικού πλήρους απασχόλησης με προσόντα ΠΕ, όπως καθορίσθηκε με την Όρο Η1, παράγραφος 3 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ και τον Όρο 26 της ΕΣΣΕ Ετών 2003-2004 διαμορφώνεται από 01.09.2006 σε 1.150 €.
ΟΡΟΣ 17ΟΣ
ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
1. Καταργείται το επίδομα εκμετάλλευσης για το προσωπικό που το λαμβάνει με συντελεστή υπολογισμού 4% και αντίστοιχα μειώνεται το επίδομα εκμετάλλευσης για το λοιπό προσωπικό, ήτοι από 8% σε 4% και από 10% σε 6% επί των προβλεπόμενων κάθε φορά ΜΚ.
2. Καταργείται ο Όρος Η, Παράγραφος 46 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ.
3. Για το προσωπικό που έχει επιλεγεί σε θέσεις ευθύνης στάθμης Δ/νσης, Τομέα και Τμήματος και λαμβάνει ποσό εξομάλυνσης , το ποσό αυτό προσαυξημένο κατά 10%, αφαιρείται από το επίδομα άσκησης διοίκησης, που αντιστοιχεί στη θέση ευθύνης, που κάθε φορά κατέχει ο υπάλληλος.
4. Για το λοιπό προσωπικό που λαμβάνει ποσό εξομάλυνσης  και δε λαμβάνει επίδομα άσκησης διοίκησης ή εκμετάλλευσης, θα προβλεφθεί ποσό προσωπικής διαφοράς κατά την εκκαθάριση των αποδοχών, στο πλαίσιο της προηγούμενης παραγράφου.
Η ισχύς του Όρου αυτού θα καθοριστεί από τα συμβαλλόμενα μέρη και όχι πέραν του έτους 2007.
ΌΡΟΣ 18ΟΣ
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προβλήματα ερμηνείας ή δυσλειτουργίας, που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των διατάξεων των όρων της παρούσας ΕΣΣΕ, επιλύονται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
ΟΡΟΣ 19ΟΣ
ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ ΕΣΣΕ
α. Οι Όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας.
β.  Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από 01.01.2006 εκτός από τις περιπτώσεις, που ορίζεται άλλη ημερομηνία έναρξης ισχύος και εφαρμογής.
ΕΣΣΕ  2005


ΟΡΟΣ 1ος

ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
Από 01.02.2005, το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο καθορίζεται στο ποσό των 600 Ευρώ και το καταληκτικό 1β στο ποσό των 1.111 Ευρώ. Καθένα από τα επόμενα του 20ου ΜΚ μέχρι και το 17° προσαυξάνεται κατά 18 Ευρώ, από το 16° μέχρι και το 12° προσαυξάνεται κατά 22 Ευρώ, από το 11° μέχρι και το 6° προσαυξάνεται κατά 24 Ευρώ και από το 5° μέχρι και το καταληκτικό 1β προσαυξάνεται κατά 29 Ευρώ, από το αμέσως προηγούμενα του. Ταυτόχρονα, από την ίδια ως άνω ημερομηνία,  μειώνονται όλα τα χρονοεπιδόματα, ως εξής; στο 18° κατά 9% ποσοστιαίες μονάδες (% π.μ.), από το 17° μέχρι και το 13° κατά 10% π.μ., από το 12° μέχρι και το 7° κατά 11% π.μ. και από το 6° μέχρι και το καταληκτικό 1β κατά 12% π.μ,, σε σχέση με τα ισχύοντα έως και την 31,01.2005,
Από 01.10.2005, το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο καθορίζεται στο ποσό των 638 Ευρώ και το καταληκτικό 1β στο ποσό των 1,149 Ευρώ, Τα ενδιάμεσα ΜΚ ακολουθούν με το ίδιο ως άνω βήμα. Τα χρονοεπιδόματα μειώνονται περαιτέρω ως εξής: στο 18° κατά 3% ποσοστιαίες μονάδες (% π,μ,). από το 17° μέχρι και το 13° κατά 2% π.μ., από το 12° μέχρι και το 7° κατά 1% π.μ, και από το 6° μέχρι και το καταληκτικό 18 παραμένουν ως είχαν διαμορφωθεί την 01.02,2005,
Το νέο μισθολόγιο και το νέο χρονοεπίδομα, όπως αυτά θα ισχύουν από 01.02.2005
και από 01.10.2005, απεικονίζονται στους συνημμένους πίνακες,, οι οποίοι
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας,
Στο προσωπικό που από 01.01.2005 μέχρι την υπογραφή της παρούσας απολύθηκε
ή θα απολυθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της από 03,06.2002 ΕΣΣΕ, πλην των
περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, χορηγείται από την 1η του
προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01.01.2005, ολόκληρη η
διαφορά μισθολογίου του έτους 2005.
ΟΡΟΣ 2ος
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Από 01.10.2005 οι εισφορές εργοδότη και εργαζομένου στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (TEA) ΕΛΤΑ, διαμορφώνονται από 1,00% σε 1,50% για τον ΕΛΤΑ και από 0,50% σε 0,75% για τον εργαζόμενο.
ΟΡΟΣ 3ος
ΑΠΟ2ΗΜ1ΩΣΗ Ν.2112/1920
Στο προσωπικό που απολύεται και θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αποζημίωσης εντός του έτους 2005, ο ΕΛΤΑ καταβάλλει εκτός του προβλεπόμενου ποσού αποζημίωσης και επιπλέον ποσό τριών χιλιάδων (3,000) Ευρώ. Ο Όρος 7 της ΕΣΣΕ 2003 - 2004 καταργείται.
ΟΡΟΣ 4ος
ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα η Ομαδική Ασφάλιση για το σύνολο του προσωπικού, ο ΕΛΤΑ καταβάλλεί για το 2005 και κατ' έτος συνολικό ετήσιο ασφάλιστρο, το οποίο δε θα υπερβαίνει το ποσό των 100 Ευρώ ανά εργαζόμενο, που εντάσσεται στο πρόγραμμα Ομαδικής Ασφάλισης. Η Ομαδική Ασφάλιση υλοποιείται με ευθύνη του TEA ΕΛΤΑ, σύμφωνα με τις βασικές αρχές ασφάλισης, που θα καθορίσει με απόφαση του το Διοικητικό του Συμβούλιο. Ο Όρος 5 της ΕΣΣΕ 2003-2004 καταργείται.
ΌΡΟΣ 5οςΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ
Αγροτικοί διανομείς σε δυσπρόσιτα δρομολόγια, με χωματόδρομους ή πάγους, δικαιούνται κάθε τρία (3) χρόνια αντικατάσταση ελαστικών. Εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, Κοινή Επιτροπή θα καθορίσει τα δρομολόγια και τον τρόπο καταβολής της σχετικής δαπάνης.
ΟΡΟΣ 6ος
ΠΡΟΣΩΠIΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Προσωπικό καθαριότητας τρίωρης απασχόλησης, που υπηρετεί στον ΕΑΤΑ τουλάχιστον 15 χρόνια μπορεί με αίτηση του να ζήτησε; τη μετατροπή της σύμβασης του σε πλήρους απασχόλησης και την ένταξη του κατά προτεραιότητα στον κλάδο Διανομής ή Εσωτερικής Εκμετάλλευσης.
ΟΡΟΣ 7ος
ΑΔΕΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
α) Στο προσωπικό που παρακολουθεί πρόγραμμα σπουδών Ε. Α. Π για την απόκτηση πτυχίου στις κατευθύνσεις που απαιτούντο? για την πρόσληψη στον κλάδο Διοίκησης-Εκμετάλλευσης χορηγείται άδεια εξετάσεων 5 εργάσιμων ημερών κστ: έτος με την προϋπόθεση να συμμετάσχει τουλάχιστον σε ένα κύκλο και όχι πέραν από τον απαιτούμενο χρόνο των ετών σπουδών του προγράμματος.
β) Στο προσωπικό που παρακολουθεί πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στις κατευθύνσεις που αναφέρονται στα πτυχία πρόσληψης της παραγράφου 1 του όρου Γ3 της από 03.05,2002 ΕΣΣΕ του ΕΛΤΑ χορηγείται εκπαιδευτική άδεια 10 εργάσιμων ημερών ετησίως, για όσα έτη διαρκεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
ΟΡΟΣ 8ος
ΑΔΕΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
Ο ΕΑΤΑ καταβάλλει στους Διανομείς, που έχουν άδεια μοτοποδηλάτου 50cc τα έξοδα επέκτασης της άδειας οδήγησης μοτοποδηλάτου 125cc, εφόσον τεκμηριώνεται αυτή η ανάγκη για υπηρεσιακούς λόγους. Επίσης, ο ΕΛΤΑ καταβάλλει τα έξοδα ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας οδήγησης αυτοκινήτου κάθε πενταετία στους εργαζόμενους, που έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ, για τους οποίους ήταν απαραίτητο προσόν πρόσληψης η παραπάνω άδεια οδήγησης και εφόσον τεκμηριώνεται αυτή η ανάγκη για υπηρεσιακούς λόγους,
ΟΡΟΣ 9ος
Τροποποιείται ο Όρος Ζ. 16 της ΕΣΣΕ 03.06.2002 σύμφωνα με τα παρακάτω:
1. Κάθε χρόνο οι κενές οργανικές θέσεις του Κλάδου \, Διοίκησης - Εκμετάλλευσης, καλύπτονται:
α) σε ποσοστό 40% με προσλήψεις εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού  κατηγορίας ΠΕ.
β) σε ποσοστό 35% από προσωπικό του ΕΛΤΑ με προσόντα ΠΕ και ΤΕ των Κλάδων 2-7.
γ) σε ποσοστό 25% από προσωπικό του ΕΛΤΑ με προσόντα ΔΕ των Κλάδων 2-7,
2. Για το προσωπικό του ΕΛΤΑ προϋπόθεση ένταξης στον κλάδο Διοίκησης -Εκμετάλλευσης είναι η επιτυχής αποφοίτηση από τους τρεις κύκλους εκπαίδευσης του ΚΕΚ-ΕΛΤΑ, Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις εισαγωγής οτο ΚΕΚ ΕΛΤΑ είναι τα ακόλουθα ανά κατηγορία:
Α. Για τους ΠΕ και ΤΕ:
ΑΙ. Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών των σχολών ΑΕΙ, που αναφέρει ο όρος Γ3  παρ,1 της ΕΣΣΕ 03.06.2002 και τρία (3) έτη υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ.
Α2. Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ των σχολών, που αναφέρει ο όρος Γ3 παρ,1 της ΕΣΣΕ 03,06,2002 ή κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου άλλης κατηγορίας εκτός αυτών της παραγράφου ΑΙ και πέντε (5) έτη υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ.
A3. Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ των σχολών, που αναφέρει ο όρος Γ3 παρ.1 της ΕΣΣΕ 03,06.2002 και πάνω από επτά (7) έτη υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ.
Α4. Κατοχή πτυχίου ΑΕΙ άλλης κατηγορίας εκτός της παραγράφου Α2 και πάνω από εννέα (9) έτη υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ.
Α5. Κατοχή πτυχίου ΤΕΙ όλων των κατηγοριών εκτός της παραγράφου A3 και έντεκα (11) έτη υπηρεσίας στον ΕΛΤΑ.
Η κατάταξη τους σε σειρά εισαγωγής γίνεται ως εξής : πρώτο κατατάσσεται το προσωπικό με μεταπτυχιακό τϊτλο σπουδών του εδαφίου ΑΙ, σύμφωνα με τη βαθμολογία του μεταπτυχιακού τίτλου, μετά το προσωπικό του εδαφίου Α2, σύμφωνα με τον βαθμό του πτυχίου, μετά το προσωπικό του εδαφίου Α3; σύμφωνα με τον βαθμό του πτυχίου, μετά το προσωπικό του εδαφίου Α4 σύμφωνα με τον βαθμό του πτυχίου και τέλος, το προσωπικό του εδαφίου Α5 σύμφωνα με τον βαθμό του πτυχίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας λαμβάνεται υπόψη η αρχαιότητα, με προβάδισμα στα έτη προϋπηρεσίας.
Β. Για τους ΔΕ: Τίτλος απολυτηρίου Λυκείου και πάνω από 13 έτη υπηρεσία στον ΕΛΤΑ και μέχρι 25 έτη. Η κατάταξη τους σε σειρά εισαγωγής γίνεται με βάση το βαθμό απολυτηρίου, στο οποίο προστίθενται:
Β1. Ένα μόριο για κάθε πλήρες έτος υπηρεσίας από τα 13 έως τα 25 έτη.
Β2. Ένα μόριο για κάθε πλήρες έτος που ασκούσε αποδεδειγμένα καθήκοντα προϊσταμένου, και
B3, Τρία μόρια για την γνώση ξένης γλώσσας στο επίπεδο της παρ.2 του όρου Γ3 της ΕΣΣΕ 03.06.2002.
Στις περιπτώσεις που οι θέσεις της ποσόστωσης για ΠΕ και ΤΕ δεν καλύπτονται από ενδιαφερομένους υποψηφίους, οι θέσεις αυτές μεταφέροντα! και καλύπτονται από την κατηγορία ΔΕ.
Οι προς κάλυψη από μετάταξη θέσεις θα επιμερίζονται με απόφαση του Διευθύνοντος
Συμβούλου ανά Νομό και ανά Επιχειρησιακή Μονάδα, σύμφωνα με τις ανάγκες, Ο\
προβλεπόμενες θέσεις τους ανά Νομό και Επιχειρησιακή Μονάδα θα επιμερίζονται
κατά 60% στην κατηγορία ΠΕ/ΤΕ και 40% στην κατηγορία ΔΕ,
Ο όρος Ζ, 16 παρ.2,2 καί 10 της ΕΣΣΕ 03,06,2002 τροποποιούνται ως εξής:
Προσωπικό που προσλήφθηκε για έργο συγκεκριμένου κλάδου δεν μετατάσσεται σε
άλλο κλάδο εάν δεν παρέλθουν δέκα τρία (13) έτη από την ημερομηνία πρόσληψης
του (πραγματικής υπηρεσίας) εξαιρούνται:
Όσοι κάνουν χρήση της παραπάνω παρ,2= σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αυτή ορίζει, οι οποίοι μετατάσσονται μετά την επιτυχή αποφοίτηση τους από τους τρεις κύκλους σπουδών στο ΚΕΚ-ΕΛΤΑ,
Ο όρος Ζ.16 παρ.4.1 της ΕΣΣΞ 03.06,2002 συμπληρώνεται ως εξής: Κάθε υπάλληλος
μπορεί να συμμετέχει στην προκήρυξη σε πάνω από μια Επιχειρησιακή Μονάδα, αλλά
μόνο σε έναν Νομό. 
Κατά τα λοιπά, ισχύει ο όρος Ζ.16 της ΕΣΣΕ 03.06,2002,
ΟΡΟΣ 10ος
Αξιολόγηση συμφωνών στόχων προσωπικού
Η ΠΟΣΤ καλείται και μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου με τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής της Επιτροπής και αναπληρωτή του, τον Γενικό Γραμματέα, στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διεύθυνσης ΕΛΤΑ, που αφορούν στην αξιολόγηση των Συμφώνων Στόχων του προσωπικού, το οποίο κατέχει θέσεις ευθύνης του ΕΛΤΑ,
ΟΡΟΣ 11ος
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
Οι υπάλληλοι που με αίτηση τους απολύονται για συνταξιοδοτικούς λόγους, αν δεν λαμβάνουν σύνταξη από τους ασφαλιστικούς φορείς λόγω λάθους καταμέτρησης ή άλλης ουσιώδους αιτίας, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν από τον ΕΑΤΑ ακύρωση της πράξης απόλυσης τους σε διάστημα τριών (3) μηνών και παραμένουν στον ΕΛΤΑ για το χρονικό διάστημα που είναι αναγκαίο για τη λήψη σύνταξης.
ΟΡΟΣ 12ος
ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού των συστημάτων και πολιτικών ανθρώπινου δυναμικού, η ΠΟΣΤ συμμετέχει στο έργο αναδιοργάνωσης του ΕΛΤΑ. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσας:
Α. Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ και ΠΟΣΤ θα εξετάσει και θα διαμορφώσει πρόταση για τον κανονισμό χορήγησης και ελέγχου των αναρρωτικών αδειών.
Β. Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ και ΠΟΣΤ θα εξετάσει και θα διαμορφώσει σύστημα για την παροχή κινήτρων στο προσωπικό, με σκοπό την αύξηση των εσόδων και τη βελτίωση της παραγωγικότητας,
Γ, Κοινή Επιτροπή ΕΛΤΑ και ΠΟΣΤ θα εξετάσει και θα διαμορφώσει πρόταση για τον καταλογισμό ζημιών,
ΟΡΟΣ 13ος
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ! ΣΤΑΘΜΟI
Το ποσό, που χορηγείται για την κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών σταθμών, καταβάλλεται απευθείας από τον ΕΛΤΑ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς με την έκδοση κατάλληλων παραστατικών,
ΟΡΟΣ 14ος
ΕΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΚΠ
Α, Προσωπικό που έχει προσληφθεί σύμφωνα με τον ν, 1339 μέσω ΑΣΕΠ εντάσσεται στις διατάξεις του ΓΚΠ ΕΛΤΑ και στις ΕΣΣΕ Προσωπικού του ΕΛΤΑ και τοποθετείται στον κλάδο ασφάλειας, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.
Β, Υπάλληλοι, άτομα με ειδικές ανάγκες που κατέλαβαν οργανικές θέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 1943/91 και δεν κατέστη δυνατό να επανεξετασθούν από τις ειδικές υγειονομικές επιτροπές της παρ. 18 του άρθρου 28 του Ν, 2190/94, είτε γιατί δεν παραπέμφθηκαν σε αυτές είτε γιατί οι επιτροπές δε λειτούργησαν και οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη διαδικασία του όρου 1 της από 23/7/1999 ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ και δεν κατέθεσαν την προβλεπόμενη από την 2211/187/39-05/08/99 Ειδική Εγκύκλιο αίτηση υπαγωγής τους στις διατάξεις του ΓΚΠ ΕΛΤΑ, εντάσσονται στις διατάξεις του ΓΚΠ ΕΛΤΑ ως άτομα με ειδικές ανάγκες, εάν και εφόσον καταθέσουν εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας, γνωμάτευση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του ΙΚΑ για την εξέταση ατόμων με ειδικές ανάγκες του Ν. 2643/98 και συγκεντρώνουν ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών,
Γ. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί του ΕΛΤΑ με προσόντα ΠΕ, του Κλάδου 1 Διοίκησης -Εκμετάλλευσης, προσληφθέντες με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ, για την ένταξη τους στις θέσεις της ΕΣΣΕ 03.06.2002, στα μισθολογικά κλιμάκια και στον υπολογισμό του χρονοεπιδοματος λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία έναρξης άσκησης επαγγέλματος και κατά ανώτατο όριο τα έξι (6) χρόνια, ύστερα από σχετική αίτηση τους, που πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του όρου αυτού και την προσκόμιση των απαραίτητων στοιχείων, Ο όρος 14, Γ ισχύει από 01.10.2005, χωρίς δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών.
ΟΡΟΣ 15ος
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΧΡΗΜΑΤΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Οι εργαζόμενοι αποκλειστικά στο Κέντρα Χρηματεφοδιασμού Αθηνών και Θεσσαλονίκης λαμβάνουν την αποζημίωση εκμετάλλευσης του Όρου 10 της ΕΣΣΕ 2003 - 2004,
ΟΡΟΣ 16ος
Απόλυση προσωπικού
Στο τέλος του εδαφίου β, της παραγράφου 1, του όρου ΙΑ1 της ΕΣΣΕ 03-06-2002 προστίθεται η φράση: «εκτός εάν με αίτηση του ζητήσει να παραμείνει στον ΕΛΤΑ μέχρι τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας του προηγούμενου εδαφίου».
ΟΡΟΣ 17ος
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΣ
Ο Όρος 15 της ΕΣΣΕ 2003-2004 ισχύει και για το 2005,
ΟΡΟΣ 18ος
Στις διατάξεις της από 28.12.2004 Κοινής Συμφωνίας εντάσσεται κα το προσωπικό του Κλάδου 1, Ειδικότητας Πληροφορικής, με τους ίδιους όρους,
ΟΡΟΣ 19ος
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προβλήματα ερμηνείας ή δυσλειτουργίας, που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των διατάξεων των όρων της παρούσας ΕΣΣΕ, επιλύονται με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.
ΟΡΟΣ 20ος
ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ ΕΣΣΕ
Α. Οι Όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν, όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφόσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας,
Β. Η παρούσα Σύμβαση ισχύει από 01.01.2005 εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής. 

ΕΣΣΕ  2003-2004

 

Όρος 1ος
ΝΕΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ
1. Το αρχικό μισθολογικό κλιμάκιο καθορίζεται από 1-2-2003 στο ποσόν των 530€ και το καταληκτικό 1β στο ποσό των 1010 € .Καθένα από τα επόμενα του 20ου ΜΚ μέχρι το 17° προσαυξάνεται κατά 19 € ,από το 16° μέχρι το 11° προσαυξάνεται κατά 21 € ,από το 10° μέχρι το 6° κατά 23 € και από το 5° μέχρι το 1° β κατά 26 € από το αμέσως προηγούμενο του.
Στα προαναφερόμενα κλιμάκια έχουν ενσωματωθεί η Α.Τ.Α. το επίδομα εξομάλυνσης και τα έξοδα κίνησης επιφυλασσομένων των διατάξεων του Όρου" 28 της παρούσας.
2.Το επίδομα γάμου καθορίζεται σε 10% από 01-02-2003. Το επίδομα τέκνων παραμένει στα ίδια ποσοστά όπως μέχρι σήμερα.
3,Οι μισθολογικές διαφορές που θα προκύψουν από την εφαρμογή του νέου μισθολογίου σε σχέση με τις αποδοχές στις 31-12-2002 θα καταβληθούν σε 4 ισόποσες δόσεις, ήτοι, το πρώτο 1/4 από 1/2/2003, το δεύτερο 1/4 από 1/8/2003, το τρίτο 1/4 από 1/2/2004 και το τέταρτο 1/4 από 1/7/2004.
4.ΣΤΟ προσωπικό που απολύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του ΓΚΠ - ΕΛΤΑ ,πλην των περιπτώσεων πειθαρχικής ποινής ή ποινικής καταδίκης, από 1-1-2003 μέχρι την υπογραφή της παρούσας, χορηγείται από την πρώτη του προηγούμενου της απόλυσης μήνα, αλλά όχι πριν από την 01-01-2003, ολόκληρη η διαφορά μισθολογίου του έτους αποχώρησης.

δ. Στο προσωπικό που θα αποχωρήσει πριν τη 1/8/2003, χορηγείται κατά τον ανωτέρω τρόπο η διαφορά μισθολογίου που αναλογεί στο δεύτερο 1/4.

ΣΤΟ προσωπικό που 9α αποχωρήσει από 1/1/2004 μέχρι 30/6/2004, χορηγείται κατά τον ανωτέρω τρόπο η διαφορά μισθολογίου που αναλογεί στο τρίτο και τέταρτο 1/4 και πάντως όχι πριν την 1/1/2004.
8.. Τα επιδόματα εκμετάλλευσης και προσθέτου έργου οδηγών αυτοκινήτων
υπολογίζονται από 01.02.2003 στο 12° ΜΚ. Τα επιδόματα παραμεθορίων περιοχών και
θέρμανσης υπολογίζονται από 01.02.2003 στο 18° ΜΚ.
Το ποσοστό υπολογισμού όλων των παραπάνω επιδομάτων εξακολουθεί να είναι το
ίδιο.
7. Για το προσωπικό που προβλέπεται από την παράγραφο 20 του όρου Η1 της από 03:06.2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ το ποσοστό του μηχανογραφικού επιδόματος και του επιδόματος data entry και του ανθυγιεινού επιδόματος τυφλών τηλεφωνητών γίνεται 9% από 01.02.2003.
8.Το ανώτατο όριο κλιμακίου επί του οποίου υπολογίζεται το πτυχιακό επίδομα είναι από 01.02.2003 το 12° ΜΚ . Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 18 του όρου Η1 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ.
9.ΣΤΟ Προσωπικό, στο οποίο κατά τις κείμενες διατάξεις έχουν ανατεθεί καθήκοντα
Προϊστάμενου Διεύθυνσης, Τομέα ή Τμήματος, χωρίς επιλογή με το νέο σύστημα
αξιολόγησης, χορηγείται το μήνα και για όσο χρόνο εκτελεί τα παραπάνω καθήκοντα
αποζημίωση θέσης ευθύνης
Διευθυντές 230 ΕΥΡΩ
Τομεάρχες 170 ΕΥΡΩ και
Τμηματάρχες 115 ΕΥΡΩ
Η παράγραφος η του όρου ΣΤ7 της από 03.06.2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθεί να ισχύει.
10.Το νέο μισθολόγιο και το νέο χρονοεπίδομα καθορίζονται όπως στο συνημμένο πίνακα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

Όρος 2ος

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Γ.Κ.Π.
Λόγω εύλογης αμφιβολίας ως προς την έκβαση της εκκρεμοδικίας ενώπιον της Ολομελείας του Αρείου Πάγου , τα δύο μέρη αποδέχθηκαν και συμφώνησαν τα ακόλουθα:
Το κατά την υπογραφή της παρούσας υπηρετούν προσωπικό που απασχολείται σε εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων , εντάσσεται, ύστερα από αίτηση του, που υποβάλλεται σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός από την υπογραφή της παρούσας ΕΣΣΕ ,από το αρμόδιο Συμβούλιο Υπηρεσιακών Μεταβολών Προσωπικού , στις διατάξεις του Γ.Κ.Π. ΕΛΤΑ και στις ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ , σύμφωνα με το συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης του και τοποθετείται σε κλάδους που έχει ανάγκη ο Οργανισμός.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ως άνω ένταξη είναι η συνυποβολή εντός μηνός, ρητής δήλωσης παραίτησης από κάθε αξίωση ένδικη ή μη για τη λήψη αναδρομικών αποδοχών ,ή την τοποθέτηση του σε διαφορετικό μισθολογικό κλιμάκιο , που ανάγεται σε χρόνο μη πραγματικής απασχόλησης στον ΕΛΤΑ.

Όρος 3ος
ΠΡΙΜ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2003
Η Π.Ο.Σ.Τ, δεσμεύεται να συμβάλλει στην προσπάθεια επίτευξης του βασικού στόχου του Οργανισμού , ο οποίος αφορά τη βελτίωση της Ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και ιδίως τη βελτίωση του δείκτη Χ+1.
Πα την επίτευξη του στόχου αυτού η ΠΟΣΤ θα συμμετάσχει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού σχετικά με την κρισιμότητα και τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου στόχου για το μέλλον του Οργανισμού.
Ο ΕΛΤΑ από την πλευρά του δεσμεύεται ότι σε περίπτωση που κατά το έτος 2003 επιτευχθεί ο στόχος Χ+1 άνω του 85% για την Ελλάδα και Χ+3 άνω του 85% στο Διεθνές εισερχόμενο Ταχυδρομείο θα επιμερισθεί για το συγκεκριμένο έτος το 30% των επιπλέον εισπράξεων από την I.P.C. (καταληκτικά τέλη) στο προσωπικό.
Οι διατάξεις τα>ν παραγράφων 2.1,2.2 και 2.4 του όρου 2 της ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ 2001-2002 όπως περιλαμβάνονται στην παράγραφο 27 του όρου ΙΘ1 της από 3/6/2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ παύουν να ισχύουν.

ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1. Στα πλαίσια εφαρμογής του Ν. 3029/2002 δημιουργείται Ταμείο Επαγγελματικής
Ασφάλισης που θα καλύπτει το προσωπικό του ΕΛΤΑ και των θυγατρικών του που
επιθυμεί να ασφαλισθεί σ1 αυτό.
2. Η σύσταση και η λειτουργία αυτού του Ταμείου θα διέπεται από όσα διαλαμβάνονται
στο άρθρο 7 του Ν. 3029/2002.
3. Η σχέση της αναλογίας στις εισφορές που καταβάλλει το• προσωπικό που επιθυμεί
να ασφαλισθεί και ο ΕΛΤΑ στο παραπάνω Ταμείο για τη χρηματοδότηση των
διάφορων λογαριασμών - προϊόντων ορίζεται 1 προς 2, ήτοι εργαζόμενος 1 και ο
ΕΛΤΑ 2 για κάθε εργαζόμενο που μετέχει προαιρετικά και για το χρονικό διάστημα
που αυτός μετέχει.
4. Το ποσοστό του ΕΛΤΑ από 01.02.2004 ορίζεται σε 1% και με την υλοποίηση της
ένταξης στον Κλάδο σύνταξης IΚΑ -ΕΤΑΜ θα αυξάνεται ανάλογα με τη σταδιακή
μείωση των εργοδοτικών εισφορών και μέχρι του ύψους 4%.
Το Ταμείο μπορεί να έχει και προϊόντα χρηματοδοτούμενα μόνο από τους εργαζόμενους.
5. Πα την ταχύτερη οργανωτική λειτουργία του Ταμείου ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει την
υποχρέωση εντός του έτους 2003 να προκαταβάλλει στο Ταμείο από την εισφορά
των ετών 2004-2005 ποσό έως 700,000 €.
σ) Από 01.02.2004 καταβάλλονται εισφορές σε ποσοστό 0,5% από τους εργαζόμενους και [| % από τον ΕΛΤΑ.

4

β) Με την ένταξη του κλάδου σύνταξης στο Ι.Κ.Α.-ΕΤΑΜ οι εισφορές θα αυξάνονται ανάλογα με τη σταδιακή μείωση τους και μέχρι του ύψους του 2% για τους εργαζόμενους και 4% για τον εργοδότη ,
6. Το Δ, Σ. είναι επταμελές :
α) Τρεις εκπρόσωποι από τον εργοδότη (εκ των οποίων ο ένας είναι ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος του ΕΛΤΑ.
' β) Τρεις εκπρόσωπο! των εργαζόμενων (εκ των οποίων ο ένας είναι ο εκάστοτε Πρόεδρος της Π.Ο.Σ.Τ.).
γ) Ο Πρόεδρος του Δ. Σ. είναι πρόσωπο κοινής αποδοχής με επιστημονική αρτιότητα ή με ειδίκευση και εμπειρία στα Χρηματοοικονομικά Προϊόντα.
7. Τα ΕΛΤΑ από την πλευρά τους αναλαμβάνουν :
α) Την υποχρέωση στέγασης των Γραφείων, β) Τη Γραμματειακή υποστήριξη.
8 Τα ασφαλιστικά και άλλα προϊόντα που θα προσφέρει το Ταμείο θα προσδιοριστούν μέσα από τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών και θα περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό του Ταμείου. Προτεραιότητα θα δοθεί στη δημιουργία Λογαριασμού εφάπαξ.
Ο ΕΛΤΑ εντός έξί (6) μηνών από την υπογραφή της παρούσας δεσμεύεται να
προχωρήσει στην σύναψη σύμβασης με ασφαλιστική εταιρία που θα καλύπτει το
κίνδυνο ασφάλειας ζωής και των νοσοκομειακών δαπανών του προσωπικού. Οι βασικές αρχές της ασφάλισης έχουν ως εξής :
α) Το συνολικό ετήσιο ποσό ασφάλισης δεν θα υπερβαίνει τα 700.000 €.
β) Το ποσό αποζημίωσης στο πλαίσιο της ασφάλειας ζωής που 6ο καταβάλλεται στους
δικαιούχους θα είναι της τάξης των 15.000 €,
γ) Η κάλυψη που αφορά νοσοκομειακές δαπάνες θα περιλαμβάνουν :
1. Απαλλαγή ύψους περίπου 2000 €.
2. Ανώτατο όριο κάλυψης ύψους περίπου 200,000 €.
Η ανωτέρω ασφάλιση σταδιακά., δύναται να απορροφηθεί από το Επαγγελματικό Ταμείο, καταβάλλοντος ο ΕΛΤΑ το αναφερόμενο στο εδάφιο α ποσό συμμετοχής σε ετησία βάση.
1.™Τα δύο μέρη δεσμεύονται όπως εντός προθεσμίας έξι ( 6)μηνών από την υπογραφή της παρούσας συμφωνήσουν νέο Σύστημα Βαθμολογίου για τη βαθμολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού ΕΛΤΑ και συνομολογήσουν προς τούτο Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
2,- Με την παραπάνω Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας θα ρυθμιστούν
θέματα εκπαιδευτικού προγραμματισμού για το προσωπικό του Οργανισμού.

Όρος 7ος

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ν. 2112/1920
ΣΤΟ προσωπικό που απολύεται και θεμελιώνει δικαίωμα λήψης αποζημίωσης, ο ΕΛΤΑ κατσβάλλει εκτός του προβλεπόμενου ποσού αποζημίωσης και επιπλέον ποσό 2000 € το οποίο ενσωματώνεται σ! αυτήν από 2-1-2003.
Όρος 8ος ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝ
Από 01-09-2003 παρατείνεται η χορήγηση του οικογενειακού επιδόματος στους υπαλλήλους των οποίων τα τέκνα φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατά ένα έτος πλέον των προβλεπομένων από τον Κανονισμό της οικείας Σχολής και εφόσον αυτά εξακολουθούν να φοιτούν.
ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ
ΣΤΟ προσωπικό που πάσχει από νεφρική ανεπάρκεια και υποβάλλεται σε αιμοκάθαρση, χορηγείται το μειωμένο ωράριο του όρου ! Η 8 παρ. 7 της ΕΣΣΕ 2002.
Όρος
ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ
ΣΤΟ προσωπικό που απασχολείται στο έργο της διανομής και των θυρίδων συναλλαγής το χορηγούμενο επίδομα εκμετάλλευσης, καθορίζεται από 1/10/03 σε 9% και από 1/7/04 σε 10%,
11ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Το χορηγούμενο ποσό για την κάλυψη εξόδων βρεφονηπιακών σταθμών καθορίζεται από
1/9/03 σε 150 €.
Όρος 12ος
ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ
Το χορηγούμενο κατ έτος ποσό για χρηματικά βραβεία τέκνων των εργαζομένων που προβλέπεται από την παράγραφο 3 του όρου 11 της από 03-06-2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ, καθορίζεται από 1 /1 /2004 στο ποσό των 150 €.

6

Όρος 13ος Διαχειριστικό ΕΠΙΔΟΜΑ
Το χορηγούμενο ποσό διαχειριστικών λαθών καθορίζεται από 1/01/04 σε 35 € και από 1/07/04 σε 40 €.
Όρος 14ος
ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ
α) Το χορηγούμενο ποσό στους Διανομείς .Οδηγούς, Φύλακες και Διαμετακομιστές για
έξοδα στολής και προμήθειας υποδημάτων, καθορίζεται στο ποσό των 70 €.
β) στο προσωπικό του κλάδου Εσωτερικής Εκμετάλλευσης και Τεχνικών το χορηγούμενο
ποσό για έξοδα στολής καθορίζεται στο ποσό των 80 €.
Ο παραπάνω όρος ισχύει από 1-1-2004.
Όρος 15ος
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Κ.Ε.Σ.
Το χορηγούμενο ποσό για τη λειτουργία του ΚΕΣ αυξάνεται κατά 20.000 €..
Όρος 16ος
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΔΙΑΝΟΜΕΩΝ - ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΤΩΝ
Το προσωπικό που εργάζεται στη Διανομή και στη Διαμετακόμιση, μετά τη συμπλήρωση της ηλικίας των 50 ετών, δύναται με αίτηση του να ασχολείται σε έργο εσωτερικής εκμετάλλευσης, σε συνδυασμό με τις νέες προσλήψεις και τις τυχόν μεταθέσεις.
Όρος17ος ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗ
Από 01-08-2003 στο προσωπικό του Οργανισμού που υπηρετούσε στις Ένοπλες Δυνάμεις και ενεπλάκη στην Κύπρο με οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο από 20-07-1974 έως 20-08-1974, χορηγείται το επίδομα πολεμιστή εξ 7% στο κατεχόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.
Όρος 18ος
Προσωπικό του Οργανισμού που απολύεται λόγω της συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας
που προβλέπεται από το ΓΚΠ, μπορεί να παραμείνει:
α) Μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων άμεσης λήψης της Κύριας
Σύνταξης όπως καθορίζεται από την ασφαλιστική νομοθεσία.
β) Μέχρι την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων άμεσης λήψης της
Επικουρικής σύνταξης (ΕΛΕΑ) και με ανώτερο χρονικό περιθώριο παραμονής στον ΕΛΤΑ
το διάστημα των δύο (2) ετών.
Η διαδικασία για την υλοποίηση του παρόντος Όρου είναι η ίδια με αυτήν που αναφέρεται
στον όρο 1 της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας 1994.

ΣΤΟ προσωπικό του Οργανισμού που έχει δικαίωμα συνταξιοδότησης πριν τα 25 χρόνια υπηρεσίας, κάνοντας χρήση του νόμου για τρία παιδία κ.λ.π, και απολύεται χορηγείται η αποζημίωση λόγω απόλυσης.

Όρος 20ος
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ
1.-Η αξιολόγηση του Προσωπικού για την κάλυψη των θέσεων ευθύνης στάθμης Διεύθυνσης, Τομέα ή Τμήματος γίνονται από τις παρακάτω επιτροπές αξιολόγησης που ορίζοντα! από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, συγκροτούμενων
κατά περίπτωση από τα εξής μέλη:
1α.- Για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Διεύθυνσης από:
~ τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ως Πρόεδρο . -ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ,ως μέλος, -δύο (2) Γενικούς Διευθυντές ,ως μέλη -ένα (1) εκπρόσωπο της Π,Ο.Σ.Τ. ως μέλος.
β.- Πα τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τομέα από:
-τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή ένα (1)Γενικό Διευθυντή ως Πρόεδρο -ένα(1) Γενικό Διευθυντή ή Διευθυντή ,ως μέλος . -ένα (1) εκπρόσωπο της Π.Ο.Σ.Τ. ως μέλος.
1γ.- Για τους Προϊσταμένους Υπηρεσιακών Λειτουργιών στάθμης Τμήματος από:
-ένα (1) Γενικό Διευθυντή, ή Διευθυντή, ως Πρόεδρο
-ένα (1) Διευθυντή, ως μέλος .
- ένα (1) ένα εκπρόσωπο της Π.Ο.Σ.Τ., ως μέλος.
2.-Στην περίπτωση που υπάλληλος, ο οποίος έχει επιλεγεί κατά τις διατάξεις του συστήματος στελέχωσης απουσιάσει για οποιαδήποτε λόγο πάνω από τρεις (3) μήνες από τα καθήκοντα του κατά τη διάρκεια του έτους, η Επιτροπή Αξιολόγησης δύναται να τον αντικαταστήσει και η θέση για την οποία έχει επιλεγεί επαναπροκηρύσσεται. Ως ημερομηνία υπολογισμού του έτους για την εφαρμογή του παρόντος θεωρείται η ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του στη θέση για την οποία επιλέχθηκε. Στον παραπάνω χρόνο απουσίας δεν υπολογίζονται η κανονική άδεια ,οι άδειες συμψηφισμού ημιαργιών και η άδεια Όσιου Ζήνωνα.Όρος 22ος

Ο ΕΛΤΑ αναλαμβάνει μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας που έχει
υπηρεσιακά αυτοκίνητα, να παρέχει νομική κάλυψη στους οδηγούς που εμπλέκονται
τροχαία ατυχήματα.
Όρος 23ος
Ο όρος 18 της ΕΣΣΕ 2001-2002 που αφορά το προσωπικό καθαριότητος τρίωρης απασχόλησης ισχύει και για το έτος 2003.
Όρος 24ος
Το χορηγούμενο ποσόν για έξοδα κίνησης τυφλών εργαζομένων καθορίζεται στο ποσό των 150 € από 01/08/2003
Όρος 25ος
ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΛΑΔΩΝ 2-7 ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 1
Η παράγραφος 4.4,3 του όρου Ζ16 της από 3/6/2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ
τροποποιείται και συμπληρώνεται ως εξής:
Τρίτο κατατάσσεται το υπόλοιπο προσωπικό βάση του βαθμού απολυτηρίου Λυκείου στο
α) μισό μόριο για κάβε έτος υπηρεσίας αϊτό τα 13 έτη μέχρι τα 23 έτη.
β) μισό μόριο για κάθε έτος που ασκούσε έργο προϊσταμένου.
γ) 5 μόριο για την γνώση ξένης γλώσσας στο επίπεδο της παραγράφου 2 του όρου Γ3της
Εάν κάποιος υπάλληλος έχει δηλώσει υποψηφιότητα πάνω από μια επιχειρησιακή
μονάδα και έχει επιτύχει, τότε επιλέγει αυτήν που επιθυμεί. Η θέση του καλύπτεται από τον πρώτο επιλαχόντα.
Κ παράγραφος 4,4.4. του όρου Ζ16 διαγράφεται.
Όρος 26ος
Ο κατώτερος μισθός των 1000 € και 600 € όπως καθορίσθηκε με την παράγραφο 3 του όρου Η1 της από 3/6/2002 ΕΣΣΕ Προσωπικού ΕΛΤΑ διαμορφώνεται σε 1030 € και 615 € το μήνα αντίστοιχα από 01.02.2003 χα» σε 1040 € και 625 € το μήνα αντίστοιχα από 01.082003.

9

Όρος 27°ς
ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Προβλήματα ερμηνείας ή δυσλειτουργίας που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση των διατάξεων των όρων της παρούσας ΕΣΣΕ επιλύονται με κοινή συμφωνία των δύο συμβαλλομένων μερών .
Όρος 28ος ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
α) Από 1-2-03 καταργούνται τα έξοδα κίνησης για το προσωπικό που κατέχει
την 31-12-2002 το 7° μέχρι και το καταληκτικό κλιμάκιο του ισχύοντος μισθολογίου.
β) Πα το προσωπικό που κατέχει την 31-12-2002 το 20° μέχρι και το 8° Μ Κ τα έξοδα
κίνησης θα διαμορφωθούν ως εξής :
Από 1-2-03 έως 31-7-03 σε 15 €.
Από 1-8-03 έως 31-1-04 σε 7 €.
Από 1-2-04 έως 31-6-04 σε 4 € και
Από 1-7-04 τα έξοδα κίνησης καταργούνται για όλο το προσωπικό του ΕΛΤΑ.
ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ Ε.Σ.Σ.Ε.
α) Οι όροι προηγούμενων ΕΣΣΕ προσωπικού ΕΛΤΑ εξακολουθούν να ισχύουν όπως αυτοί έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και εφ' όσον δεν είναι αντίθετοι προς τους όρους της παρούσας.
β) Η παρούσα σύμβαση ισχύει από 1/1/2003 εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται άλλη ημερομηνία εφαρμογής.