Κυριακή, 4 Απριλίου 2021

Ζητείται σύμβουλος για την αναδιάρθρωση των ΕΛΤΑ

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.084.000 ευρώ

Εμπλοκή σε όλες τις δράσεις μετασχηματισμού του ομίλου ΕΛΤΑ, ακόμα και σε επίπεδο διευθύνσεων, θα έχει ο σύμβουλος που θα επιλεγεί από τον διαγωνισμό που προκηρύχθηκε και ... δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, με στόχο τη διάσωση του Οργανισμού. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνολική υποστήριξη υλοποίησης του μετασχηματισμού του ομίλου της ΕΛΤΑ ΑΕ από τον ανάδοχο, γεγονός που απαιτεί την εμπλοκή του σε όλες τις δράσεις μετασχηματισμού, λαμβάνοντας υπόψη και τις ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια του μετασχηματισμού.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.084.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Η χρονική διάρκειά της ορίζεται σε 24 μήνες. Τα ΕΛΤΑ διατηρούν το δικαίωμα προαίρεσης έως 12 μηνών, με επαύξηση του αντικειμένου του έργου και του προϋπολογισμού έως 20%.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.

Διαβάστε περισσότερα (εδώ)

Πηγή: https://www.euro2day.gr