Τρίτη, 23 Ιουνίου 2020

Εξώδικο στη Διοίκηση του ΕΛΤΑ για τις αποζημιώσεις απέστειλε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων.

Εξώδικο προς την Διοίκηση του ΕΛΤΑ, για την απόφαση που έλαβε αναφορικά με την αποζημίωση νέων συνταξιούχων του Οργανισμού, απέστειλε η Διοίκηση του Συλλόγου...
Η αποστολή του εξωδίκου εντάσσεται στο πλαίσιο του αγώνα που έχει ξεκινήσει με πρωτοβουλία της Διοίκησης του ΠΣΣ-ΕΛΤΑ και θα ενταθεί το επόμενο διάστημα.
Το εξώδικο κοινοποιήθηκε στον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης κ.Κυριάκο Πιερρακάκη, καθώς και στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ).
Το εξώδικο έχει ως εξής:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ
Του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχω ΕΛΤΑ, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Βερανζέρου, αριθμός 13 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αρ. 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του ΔΣ ΕΛΤΑ.
ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ:
  1. Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο οποίος κατοιεδρεύει στην Καλλιθέα Αττικής, οδός Φραγκούδη αρ. 11 & Αλ. Πάντου,
  2. Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών (ΠΟΣΤ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αριστοτέλους αρ. 11-15.
………..
Δυνάμει της υπ΄αρ. 1.2./13615/001.3/16.03.2020 (ΑΔΑ:Ψ3410ΠΠ270Ξ) απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σας η οποία ελήφθη κατά την 1812/3.03.2020 συνεδρίασή του, αποφασίσατε όλως παρανόμως και αυθαιρέτως «την υποχρεωτική τήρηση από τα ΕΛΤΑ ως επιχείρηση κοινής ωφέλειας, του ορίου των 15.000 ευρώ κατ΄ ανώτατο όριο της αποζημίωσης απόλυσης προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, όπως επιβάλλεται από αμφιμερώς αναγκαστικές διατάξεις νόμων που διέπουν την εταιρεία, με συνέπεια κάθε αντίθετη συμφωνία ή ΣΣΕ να είναι άκυρη και να μην δεσμεύει τα ΕΛΤΑ».
Την ως άνω απόφαση λάβατε εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID – 19 που μαστίζει την υφήλιο, δια τηλεφωνικής διασκέψεως, αποκλείοντας εμμέσως τη συμμετοχή   των άμεσα ενδιαφερομένων μελλών του Συλλόγου μας, για την προάσπιση των συμφερόντων τους, των συλλογικών συμβάσεών τους και των νομίμων δικαιωμάτων τους.
Όπως πολύ καλώς γνωρίζετε η εν λόγω απόφασή σας τυγχάνει παράνομη και ως εκ τούτου άκυρη, για τους κατωτέρω λόγους:
Έως το έτος 1985 καταβάλλατε στο προσωπικό που απελύετο την προβλεπόμενη με το ανώτατο όριο (πλαφόν) αποζημίωση των ειδικών διατάξεων του α. 2 παρ. 2 ΑΝ 173/1967, ΝΔ 207/1974, Ν. 1545/1985 κλπ. Πλην όμως, από το έτος 1985, ήτοι επί πλέον των 35 ετών, δια διαδοχικών επιχειρησιακών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, λόγω του ότι οι προσληφθέντες μετά την 1/5/1970 δεν είχαν λαμβάνειν κατά τη συνταξιοδότησή τους από κάποιο ταμείο, εφάπαξ, συμφωνήθηκαν ευνοϊκότερες συμφωνίες ως προς το ύψος της αποζημίωσης, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του α. 8 παρ.1 Ν. 3198/1955, α. 8 παρ. 2 Ν. 2112/1920  και α. 5 παρ. 3 Ν. 435/1976, αλλά και του εδαφίου 2 της υποπαραγράφου ΙΑ 12 του μνημονιακού Ν. 4093/2012, το οποίο ρητά προέβλεπε ότι ισχύει η προβλεπόμενη από το νόμο αποζημίωση: «εκτός αν οφείλεται μεγαλύτερη αποζημίωση βάσει συμβάσεως ή εθίμου», αποζημίωση η οποία ανέρχεται σήμερα στο ποσό των 30.070,15 ευρώ.
Σήμερα, όλως αυθαιρέτως, παρατύπως και παρανόμως, επικαλείστε – το πρώτον – 35 ολόκληρα έτη μετά, τους ανωτέρω νόμους και επιχειρείτε να εφαρμόσετε το ανώτατο όριο των 15.000 ευρώ στην αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης, δίχως να έχετε, ως υποχρεούστε, εκκινήσει διαδικασίες διαπραγματεύσεων των δύο μερών (επιχείρησης και εργαζομένων) σχετικά με το τόσο κρίσιμο αυτό ζήτημα, χωρίς καν την πρόβλεψη μεταβατικών διατάξεων, που να διασφαλίσουν μια ομαλή μετάβαση σε ένα νέο καθεστώς, παρά ενεργώντας μονομερώς με μοναδικό σκοπό την καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μας και την οικονομική μας εξαθλίωση, στην πλέον δύσκολη συγκυρία για εμάς τους συνταξιούχους.
Επειδή η ως άνω απόφαση ελήφθη κατά παράβαση της από 17/01/2013 Κοινής Συμφωνίας μεταξύ της Διοίκησής σας και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Ταχυδρομικών, η οποία επικυρώθηκε και δια της από 20 Ιουλίου 2017 Κοινής Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με την οποία: «Με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία και τις διατάξεις του Ν. 4093/2012, η αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης που καταβάλλεται στο προσωπικό του ΕΛΤΑ, όπως έχει διαμορφωθεί το έτος 2010, παραμένει σταθερή μέχρι το έτος 2020.».
Επειδή, σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το Ν. 3429/2005 στον οποίο υπάγεται η εταιρεία ΕΛΤΑ ως προς το βαθμολογικό και μισθολογικό καθεστώς των πάσης φύσεως εργαζομένων της προβλέπεται ρητώς: «….. Ιδιαίτερα για τους γενικούς κανονισμούς προσωπικού των επιχειρήσεων και για ζητήματα που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις, οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται ύστερα από διαπραγματεύσεις των δύο μερών (επιχείρησης και εργαζομένων) με τη διαδικασία της υπογραφής συλλογικής σύμβασης με την πιο αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση της επιχείρησης.
Το ανώτατο ποσοστό του συνόλου των αυξήσεων που δύναται να συμφωνηθεί κατά τη σύναψη των ανωτέρω συλλογικών συμβάσεων καθορίζεται με απόφαση της διυπουργικής επιτροπής του άρθρου 10. Η απόφαση αυτή λαμβάνεται με κριτήρια την τρέχουσα αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, την οικονομική κατάσταση της συγκεκριμένης επιχειρήσεως και τα περιθώρια του Κρατικού Προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση το ύψος του συνόλου των αποδοχών που ορίζει η διυπουργική επιτροπή δεν μπορεί να είναι κατώτερο από τις αποδοχές που προβλέπουν οι εθνικές γενικές, κλαδικές ή ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας.»
Επειδή σύμφωνα με την από 20 Ιουλίου 2017 Κοινή Συμφωνία Πλαίσιο που επικυρώνει την από 17/01/2013 Κοινή Συμφωνία, ρητώς είχε συμφωνηθεί ότι η αποζημίωση απόλυσης λόγω συνταξιοδότησης θα παραμείνει σταθερή μέχρι το έτος 2020.
Επειδή ουδεμία ισχύ και ουδέν νομικό έρεισμα έχουν αντιφατικές και αντικρουόμενες γνωμοδοτήσεις των ίδιων επιστημόνων επί του ιδίου θέματος στις οποίες βασίστηκε η ως άνω άκυρη απόφασή σας.
Επειδή η απόφασή σας αποτελεί επιπροσθέτως προφανή διάκριση, κατάφωρη αδικία και αδικαιολόγητη δυσμενή μεταχείριση εργαζομένων του Οργανισμού.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Σας ΚΑΛΟΥΜΕ:
Να συμμορφωθείτε πλήρως με το νομοθετικό και θεσμικό πλαίσιο που διέπουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία και δη σχετικά με το εργασιακό και μισθολογικό καθεστώς των εργαζομένων, ήτοι με τους νόμους, τις Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και Κοινές Συμφωνίες που διαμορφώθηκαν κατόπιν διαβουλεύσεων των εκάστοτε Διοικήσεων και των εργαζόμενων.
Να ακυρώσετε την ως άνω υπ΄αρ. 1.2./13615/001.3/16.03.2020 (ΑΔΑ:Ψ3410ΠΠ270Ξ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σας η οποία ελήφθη κατά την 1812/3.03.2020 συνεδρίασή του.
Να αποδώσετε το σύνολο της οφειλόμενης αποζημίωσης στους απελυμένους λόγω συνταξιοδότησης αυναδέλφους μας, συνολικού ύψους 30.070,15 ευρω και εφεξής να αποδίδετε το σύνολο της αποζημίωσης που δικαιούμαστε.
Άλλως σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι θα προχωρήσουμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια εναντίον σας ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων, για την προάσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων μας.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Απελλού, αρ. 1, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για να λάβει γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας αυτήν ολόκληρη στην έκθεσή του.
Αθήνα, 17-06-2020
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΠΟΝΗΣ                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ