Τρίτη, 5 Μαΐου 2020

35 εργαζόμενοι ορισμένου χρόνου των ΕΛΤΑ μεταφέρονται στην ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές

Ξεκινά η μεταφορά 35 ατόμων, εποχικού προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολούνται στα ΕΛΤΑ, στην ΕΛΤΑ Ταχυμεταφορές, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 40, παρ.1, εδάφιο β, της από 13-04-2020 (ΦΕΚ 84/13-04-2020) Πράξης ....
Νοµοθετικού Περιεχοµένου.
Όπως αναφέρει σχετική απόφαση, που φέρει την υπογραφή του διευθύνοντος συμβούλου των ΕΛΤΑ, Γιώργου Κωνσταντόπουλου, «η μεταφορά ισχύει για το υπολειπόμενο, έως τη λήξη της σύμβασής τους στην ΕΛΤΑ ΑΕ, χρονικό διάστημα».
Επίσης, διευκρινίζεται ότι, «από τη μεταφορά τους στη θυγατρική εταιρεία, η οποία θα γίνει µε την τήρηση όλων των νόµιµων διαδικασιών που αφορούν τη µεταφορά προσωπικού, η θυγατρική εταιρεία αναλαμβάνει το κόστος μισθοδοσίας τους και είναι υπεύθυνη για την τήρηση όλων των κανόνων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά µε την παροχή εργασίας τους προς αυτή».
Πηγή: metaforespress.gr