Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

«Τονωτική ένεση» στα ΕΛΤΑ. «Απελευθερώνεται» το πλαφόν των 15 εκατ. ευρώ για την ετήσια αποζημίωση της Καθολικής Υπηρεσίας

«Τονωτική ένεση» στα ΕΛΤΑ. Τα υπουργεία Οικονομικών και Επικρατείας τροποποίησαν την ΚΥΑ για το ύψος της ετήσιας αποζημίωσης της Καθολικής Υπηρεσίας των ΕΛΤΑ.
Του Φώτη Φωτεινού 
Στην σχετική απόφαση που έλαβε σημερινό ....
ΦΕΚ (ΕΛΤΑ Καθολική Υπηρεσία ΦΕΚ) αναφέρεται ότι «απελευθερώνεται» το πλαφόν των 15 εκατ. ευρώ που λάμβαναν ετησίως τα ΕΛΤΑ ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), στο πλαίσιο παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας.
Σύμφωνα με ταχυδρομικούς, με το ΦΕΚ αυτό τα ΕΛΤΑ δύνανται να λαμβάνουν περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ ετησίως υπό το ευρύτερο πλαίσιο αποζημίωσης της ΚΥ, κάτι το οποίο θα επιδράσει θετικά στις ταμειακές ροές του Οργανισμού.
Σημειώνεται ότι τα ΕΛΤΑ αξιώνουν περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ ετησίως για την αποζημίωση της Καθολικής Υπηρεσίας.
Το ελληνικό δημόσιο, σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό των ΕΛΤΑ (χρήση 2018), χρωστούσε στον Οργανισμό 182,38 εκατ. ευρώ για την Καθολική Υπηρεσία, δηλαδή για τις υπηρεσίες ταχυδρομείου που παρέχει ο Οργανισμός ως το πιο απομακρυσμένο σημείο της ελληνικής επικράτειας. Οι οφειλές των 182,38 εκατ. αφορούσαν την περίοδο από το 2013 έως και το 2018.

Τι αναφέρεται στο ΦΕΚ για την Καθολική Υπηρεσία των ΕΛΤΑ

Τροποποιούμε την 2029/Η/31-10-2018 (Β΄ 4899) κοινή υπουργική αποφάση «Καθορισμός του χρόνου και του τρόπου απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας το οποίο δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος, των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας» όπως ισχύει, ως εξής:
-Το β΄ εδάφιο της παραγράφου Β΄ αντικαθίσταται ως εξής: «Η καταβολή του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για το έτος 2020, το οποίο δεν δύναται να υπερβεί τα δέκα πέντε εκατομμύρια ευρώ (15.000.000,00 €) ανά έτος και καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ως Υπηρεσία Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), πραγματοποιείται μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών εγγράφων της παρ. Α, περ. 1, 2, 3, 4, 5, 9, της παρούσας και μετά την υποβολή σχετικής εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ. με την οποία βεβαιώνεται, βάσει των κοστολογικών – οικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2020, σε συνδυασμό με το ετήσιο καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό κόστος θα υπερβεί για το έτος 2020 το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.
Εάν το αίτημα υποβληθεί πριν την παρέλευση του πρώτου τριμήνου του έτους, τότε η ΕΕΤΤ λαμβάνει υπόψη της για την πρόβλεψη τα κοστολογικά – οικονομικά στοιχεία παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας του προηγούμενου έτους».
-Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. 2029/Η/31-10-2018 (Β΄4899) κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός του χρόνου και του τρόπου απόδοσης στον καθολικό πάροχο (ΕΛΤΑ Α.Ε.) του επαληθευμένου από την Ε.Ε.Τ.Τ. καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας το οποίο δεν δύναται να υπερβεί τα 15 εκ. ευρώ ανά έτος, των απαιτούμενων δικαιολογητικών καθώς και κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας», όπως ισχύει.
Πηγή: metaforespress.gr