Τρίτη, 14 Απριλίου 2020

Ποιές αλλαγές φέρνει η Π.Ν.Π. 13-4-2020 - ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020 στα ΕΛΤΑ και στις εργασιακές σχέσεις!!!

Νέα δεδομένα έχουμε από χθες, όσον αφορά τις εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ μετά την ψήφιση της Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 13-4-2020 - ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020... 

Σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται στο τεσσαρακοστό άρθρο, η Π.Ν.Π. δίνει τη δυνατότητα επέκτασης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου έως και 6 μήνες, καθώς και ότι μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι άκυρη.Τη συγκεκριμένη στιγμή η απόφαση της επέκτασης των συμβάσεων μπορεί να χαρακτηριστεί θετική καθώς την Μ. Πέμπτη έληγαν οι συμβάσεις του προσωπικού που είχε προσληφθεί για δυο μήνες. Αυτό που αφορά τις εργασιακές σχέσεις στο προσωπικό των ΕΛΤΑ είναι η παράγραφος β και γ όπου αναφέρεται η δυνατότητα μεταφοράς προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τη μια επιχείρηση του ομίλου ΈΛΤΑ ΑΕ" στην άλλη επιχείρηση, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και για χρονικό διάστημα που δε θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, αλλά και τη δυνατότητα να ορίσει η διοίκηση του οργανισμού προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας της  επιχείρησης, κατά τα προβλεπόμενα στο ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68).
Επίσης στην παράγραφο 2 κάνει αναφορά σχετικά με τη χορήγηση των  αδειών ειδικού σκοπού όπως προβλέπεται από την παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Αναμένουμε να δούμε στην πράξη πως ακριβώς θα γίνει χρήση των παραγράφων της Π.Ν.Π. κυρίως σε ότι αφορά «τη μεταφορά προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τη μια επιχείρηση του ομίλου "ΕΛΤΑ ΑΕ" στην άλλη επιχείρηση»  και αν αυτό θα επιφέρει εργασιακές αλλαγές. Ακολουθεί αυτούσιο το άρθρο της Π.Ν.Π. 13-4-2020 - ΦΕΚ 84/Α/13-4-2020.
Άρθρο τεσσαρακοστό
Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία των εταιρειών «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε.» και «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.»
1.Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος της παρούσας, τα εκτελεστικά όργανα διοίκησης των ως άνω εταιρειών δύνανται να: α) αποφασίζουν την παράταση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, που έχουν συναφθεί κατ' εφαρμογή του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α' 28) για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, για το σύνολο των συμβασιούχων ή μέρος αυτού και για χρονικό διάστημα έως έξι (6) μήνες κατ' ανώτατο όριο. Μετά το πέρας του ως άνω χρόνου απασχόλησης, οι συμβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια, χωρίς καμία προειδοποίηση ή διατύπωση και χωρίς αποζημίωση. Μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε συμβάσεις αορίστου χρόνου είναι άκυρη.
β) αποφασίζουν, κατόπιν σχετικής συμφωνίας, τη μεταφορά προσωπικού με οποιαδήποτε σχέση εργασίας από τη μια επιχείρηση του ομίλου ΈΛΤΑ ΑΕ" στην άλλη επιχείρηση για την κάλυψη επειγουσών αναγκών και για χρονικό διάστημα που δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες. Ο αριθμός του προσωπικού που εντάσσεται στην ανωτέρω περίπτωση, καθώς και ο χρόνος κατά τον οποίο διαρκούν η μεταφορά και η απασχόληση στην άλλη εταιρεία του ομίλου, συμπεριλαμβάνονται στις αποφάσεις των αρμόδιων εκτελεστικών οργάνων των εταιρειών και αποτελούν μέρος της μεταξύ τους συμφωνίας. Για την επιλογή του ως άνω προσωπικού λαμβάνονται υπόψη ενδεικτικά η ειδικότητα, η υπηρεσιακή αρχαιότητα και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο κατά την κρίση της επιχείρησης. Κάθε επιχείρηση που εφαρμόζει την ανωτέρω ρύθμιση υποχρεούται να δηλώνει τη μεταφορά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
γ) ορίζουν προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας των επιχειρήσεών τους, κατά τα προβλεπόμενα στο ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83).
2.Η παρ. 1 του άρθρου 14 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), εφαρμόζεται και στους εργαζομένους στις εταιρείες ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε" και "ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε".