Τρίτη, 31 Μαρτίου 2020

Στις 3 Απριλίου λήγει η διαβούλευση για την αναμόρφωση του συστήματος των Ταχυδρομικών Κωδικών

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), μετά από αίτημα του υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας διαβούλευσης, αναφορικά με τις προτάσεις για την αναμόρφωση του συστήματος των Ταχυδρομικών Κωδικών της χώρας, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να εκφράσει, τεκμηριωμένα, την προτίμηση και τις απόψεις του...

Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα αποσταλούν στα μέλη της Ομάδας Εργασίας που έχει συσταθεί, βάσει της απόφασης του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με αριθμό πρωτοκόλλου 4352/23.03.2018 (ΑΔΑ:ΩΙΩΚ465ΧΘ0-ΤΔΡ) και στην οποία μετέχουν στελέχη του υπουργείου και της ΕΕΤΤ, προκειμένου να τα επεξεργασθούν και να συντάξουν σχετική έκθεση.
Το κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης είναι διαθέσιμο από το δικτυακό τόπο της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, https://www.eett.gr/opencms/opencms/admin/News_new/news_1157.html
Οι απαντήσεις πρέπει να υποβληθούν επωνύμως, στην ελληνική, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή όχι αργότερα από τις 03.04.2020 και ώρα 15:00, στη διεύθυνση:
-Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων Λεωφόρος Κηφισίας 60, 151 25 Μαρούσι
-Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@eett.gr.