Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

H ΕΛΤΑ Courier ενίσχυσε τα έσοδά της κατά 15,4% και τα διακινηθέντα αντικείμενα κατά 18,6%

Ανοδικά κινήθηκε ο κύκλος εργασιών και τα διακινηθέντα αντικείμενα της ΕΛΤΑ Courier το 2018. Ωστόσο, η εταιρεία παρουσίασε ζημιές.
Του Φώτη Φωτεινού
Συγκεκριμένα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 41,92 εκατ., έναντι 36,34 εκατ. το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας άνοδο 15,4%, έναντι στόχου προϋπολογισμού 10% και του Business Plan 2017 – 2021 9,1%.
Αντίστοιχα, τα διακινηθέντα αντικείμενα ...
ανήλθαν σε 14,65 εκατ. έναντι 12,35 εκατ. το προηγούμενο έτος, ήτοι άνοδο 18,6%, έναντι στόχου προϋπολογισμού 11,90%.
Το EBITDA (τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων) σε 0,9 εκατ., έναντι 1,45 εκατ. το 2017, σημειώνοντας μείωση 34,2%.
Τέλος, οι ζημίες μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 0,73 εκατ., έναντι κερδών 0,3 εκατ. το 2017.
Οι ζημιές, όπως επισημαίνεται, οφείλονται στην αναμόρφωση ποσού που αφορούσε «Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση» (είχε αναγνωριστεί λόγω μεταφερόμενων φορολογικών ζημιών) ποσού 0,6 εκατ., δεδομένου ότι η σχετική απαίτηση δεν θεωρείται ανακτήσιμη.
Σχετικά με την θέση της εταιρείας στην εγχώρια αγορά ταχυμεταφορών, υπογραμμίζεται ότι «το 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων, είναι προφανής η σταθερή ανοδική τάση της εταιρείας στην αγορά των ταχυμεταφορών που θα την φέρει πιο γρήγορα, από το στόχο του 2021, στην δεύτερη θέση, εκτοπίζοντας την ιστορικά δεύτερη.
Επιβεβαίωση αυτού είναι και η σημαντική πλέον ζήτηση διεύρυνσης του δικτύου των εμπορικών της αντιπροσώπων σε όλη την Ελλάδα, όπως αυτή αποτυπώνεται στο πρώτο 3μηνο του 2019».
Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται ότι «η εταιρεία έχει καθυστερήσει σε σχέση με τον ανταγωνισμό στην εισαγωγή των νέων τεχνολογιών και στην διεύρυνση του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου και για τον λόγο αυτό χρειάζεται περισσότερο χρόνο, που δεν έχει, αλλά και πόρους».
Σημειώνεται ότι η ΕΛΤΑ Courier διαθέτει 28 Κέντρα Ταχυμεταφορών & Εξυπηρέτησης Πελάτη (ΚΤΕΠ) και 142 πρακτορεία (franchisees) και θυρίδες.
Από χθες διαθέτει και νέο διευθύνοντα σύμβουλο, τον κ. Ερρίκο Τζαβάρα από την Singular Logic.