Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ «Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΕΛΤΑ 2018-2021»

Γνωστές έγιναν οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές του σχεδίου αναδιοργάνωσης των ΕΛΤΑ, με τίτλο «Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ΕΛΤΑ 2018-2021».
Τα κύρια σημεία του σχεδίου σχετίζονται με την άμεση μείωση του ταμειακού ελλείμματος, την άμεση ανάσχεση του ρυθμού μείωσης των εσόδων και την ....
υλοποίηση άμεσων παρεμβάσεων στο λειτουργικό κόστος.
Η άμεση μείωση του ταμειακού ελλείμματος υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από την ανάληψη δράσεων εξοικονόμησης στο σκέλος των δαπανών.
Η συμβολή της περιστολής δαπανών, όπως αναφέρεται, καθίσταται επιτακτική, προκειμένου να σταθεροποιηθούν τα οικονομικά αποτελέσματα και να βελτιωθεί η ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας.
Επιπρόσθετα, η νέα στρατηγική του εξορθολογισμού των λειτουργικών δαπανών, όπως υπογραμμίζεται, είναι σε πλήρη εξέλιξη και περιλαμβάνει:
-Στον τομέα των προμηθειών έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται ολοκληρωμένο σχέδιο μείωσης των δαπανών, προσπάθεια η οποία μέχρι σήμερα, σε χρονικό διάστημα κάποιων μηνών, έχει αποφέρει οφέλη.
-Στο τομέα της βελτίωσης της διαχείρισης ακινήτων είναι σε εξέλιξη διερεύνηση τρόπων βέλτιστης αξιοποίησης ιδιόκτητων ακινήτων, η χωροθέτηση των οποίων παρουσιάζει εμπορικό ενδιαφέρον.
Στο πλέγμα δράσεων μείωσης των δαπανών και του ταμειακού ελλείμματος πρωτεύοντα ρόλο, όπως υπογραμμίζεται στο Σχέδιο, κατέχουν αυτές της περικοπής του εργατικού κόστους, όπως αναλύονται στην Κοινή Συμφωνία Πλαίσιο μεταξύ Διοίκησης των Ελληνικών Ταχυδρομείων και Ομοσπονδίας Εργαζομένων της 18/7/2017, με ισχύ από 1/9/2017:
– Εθελοντική αποχώρηση προσωπικού με ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, που μπορεί να λάβει άμεσα σύνταξη,
– Μείωση του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού κατά 12,5% στο μισθολογικό κλιμάκιο,
– Μείωση του αριθμού των καταβαλλόμενων υπερωριών στο προσωπικό.
Όπως αναφέρει η διοίκηση των ΕΛΤΑ, η κοινή συμφωνία μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων, που είχε ως κύρια σημεία τις παραπάνω δράσεις, οδήγησε σε μηνιαία εξοικονόμηση ύψους 2,5 εκατ. το 2018.
Μέσω ενεργειών της διοίκησης της επιχείρησης τους τελευταίους μήνες του 2018 (μεταξύ των οποίων και η παροχή κινήτρων, όπως η εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής θητείας) αυξήθηκε ο ρυθμός των αποχωρήσεων του τακτικού προσωπικού, το οποίο στις 31/12/2018 αριθμεί πλέον 5.852 υπαλλήλους.
Αναφορικά με τη βελτίωση της ταμειακής ρευστότητάς της, καθίσταται σημαντικό και το σκέλος των ταμειακών εισροών.
Όπως επισημαίνεται, καταβάλλονται προσπάθειες μείωσης των απαιτήσεων προηγούμενων χρήσεων από το ευρύτερο Ελληνικό Δημόσιο.
Στην κατεύθυνση αυτή δημιουργήθηκε ένα νέο άμεσο πρόγραμμα δράσης για την είσπραξη των καθυστερούμενων οφειλών προς τα ΕΛΤΑ, το οποίο συνεχώς επικαιροποιείται και παρακολουθείται σε ημερήσια βάση.
Επισημαίνεται ότι η συντριπτική πλειοψηφία των οφειλών αφορούν οφειλές του ελληνικού Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα και ειδικότερα ποσοστό 50% εξ αυτών ευρίσκονται υπό δικαστική διεκδίκηση (Υπουργεία και ΕΦΚΑ) και σε εκκρεμότητα από το έτος 2010.
Είναι σε εξέλιξη σειρά συναντήσεων με τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ και τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου ένα πρόβλημα οκταετίας να επιλυθεί συντόμως και με επωφελή τρόπο για την εταιρεία.
Οι απαιτήσεις από παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών στο ελληνικό Δημόσιο ανέρχονται σήμερα σε 26 εκατ. ευρώ.
Στην προσπάθεια βελτίωσης της ταμειακής ρευστότητας επαναξιολογήθηκε και εφαρμόζεται σχέδιο μείωσης των ταμειακών διαθεσίμων στις μονάδες ταχυδρομικού έργου όλης της χώρας, καθώς και νέος προγραμματισμός πληρωμής βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων με στόχο την αύξηση των ρευστών διαθεσίμων.
Στο πρώτο 6μηνο του 2018, η διοίκηση της εταιρείας, όπως υπογραμμίζεται, πέτυχε ένα σημαντικό αποτέλεσμα στο θέμα της είσπραξης των απαιτήσεων από την Καθολική Υπηρεσία.
Εισπράχθηκαν συγκεκριμένα € 45 εκ. έναντι των οφειλών των ετών 2013-2015, γεγονός που βοήθησε σημαντικά στην τόνωση της ταμειακής ρευστότητας των Ελληνικών Ταχυδρομείων.
Η εταιρεία έχει ξεκινήσει παράλληλα διαδικασίες προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης προκειμένου να διασφαλιστεί η εκταμίευση του υπολειπόμενου ποσού € 82,9 εκ. από το συνολικά εγκεκριμένο ποσό (€ 127,9 εκ.) από την ΕΕΤΤ για τις χρήσεις 2013-2015, τονίζοντας ότι αυτή κατέχει ζωτική σημασία για τον προγραμματισμό των ταμειακών ροών της Εταιρείας.
Η εταιρεία μέσω του Υπουργείου προτίθεται να κοινοποιήσει και να αποστείλει όλα τα αναγκαία στοιχεία στην Ε.Ε. από τα οποία προκύπτει ότι η καταβολή του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας, όπως επαληθεύτηκε από την αρμόδια εποπτική Αρχή (ΕΕΤΤ) για τα έτη 2013, 2014 και 2015, συνιστά αντιστάθμιση συμβατή με το ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων.
Παράλληλα, ευοδώθηκαν εντός του 2018 οι προσπάθειες για την αποζημίωση Καθολικής Υπηρεσίας των επομένων ετών, καθώς αυτές κατέληξαν στην τμηματική είσπραξη των αντίστοιχων απαιτήσεων.
Όσον αφορά την εμπορική δραστηριότητα, η διοίκηση της εταιρείας, όπως αναφέρεται, υλοποίησε σχέδιο αναδιάρθρωσης της εμπορικής πολιτικής με τον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου, με νέο μίγμα πωλήσεων και στόχευση σε νέα έσοδα και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών καθώς και τον ανασχεδιασμό της εταιρικής τιμολογιακής πολιτικής.
Στο πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκαν :
-Αναπροσαρμογή του βασικού τιμολογίου και των υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου και δεμάτων, η οποία εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του στις 07-02-2019 και βασίστηκε σε σχετική μελέτη που εκπόνησε η εταιρεία PwC μελέτη με τίτλο ’’Μεθοδολογία και πρόταση για το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και την τιμολογιακή και εκπτωτική πολιτική των ταχυδρομικών υπηρεσιών ΕΛΤΑ’’.
Η εφαρμογή του νέου τιμολογίου, σύμφωνα με την παραπάνω μελέτη, θα επιφέρει αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 9 εκατ. ευρώ σε δωδεκάμηνη βάση με έτος αναφοράς το 2018 και με το συγκεκριμένο όγκο διακινούμενων ταχυδρομικών αντικειμένων.
Το νέο τιμολόγιο έχει υποβληθεί προς αξιολόγηση στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, όπως ορίζει το θεσμικό πλαίσιο.
-Η παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών αποτελεί στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της εταιρείας και η Διοίκηση από την πρώτη στιγμή έθεσε ως βασική της προτεραιότητα τη μελέτη και την διεύρυνση του εταιρικού μεριδίου στη συγκεκριμένη αγορά.
Στην κατεύθυνση αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σε συνεδρίασή του στις 21/02/2019, η νέα τιμολογιακή πολιτική χρηματοοικονομικών υπηρεσιών στην οποία συμπεριλαμβάνεται αύξηση του τιμολογίου προμηθειών εισπράξεων υπέρ τρίτων.
Σημαντική τόνωση της ταμειακής ρευστότητας είναι η συνέχιση της είσπραξης του μηναίου τιμολογίου από την ΔΕΗ ύψους 1,5 εκατ. € από τον Σεπτέμβριο 2019, μέχρι τότε το ποσό της οφειλής κάλυπτε την συμφωνία για την εξόφληση των οφειλών των ΕΛΤΑ.
Επίσης η επιθετική στρατηγική της εταιρείας σε θέματα ποιότητας και τιμής στην παροχή υπηρεσιών υψηλού επίπεδου δημιουργεί τάση επανάκαμψης πελατών τους οποίους δεν είχαμε στο χαρτοφυλάκιο μας (πχ μεγάλη εταιρεία προμήθειας Αερίου με ετήσιο τζίρο για μας ενός εκατομμυρίου) ή την εξασφάλιση επιπλέον εσόδων από πελάτες τους οποίους δεν τους παρείχαμε υπηρεσίες στο σύνολο τους.
Οι αναπτυξιακές δράσεις των Ελληνικών Ταχυδρομείων επικεντρώνονται τόσο σε παραδοσιακούς τομείς, όπως οι υπηρεσίες Ειδικής Διαχείρισης και τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, όσο και σε δραστηριότητες με τις οποίες η επιχείρηση πραγματοποίησε βήμα εισόδου σε νέες αγορές στο πλαίσιο της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων της, όπως η πώληση ηλεκτρικής ενέργειας και ο εκτελωνισμός ταχυδρομικών αντικειμένων. Η περαιτέρω λειτουργική ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών δεμάτων και ταχυμεταφορών προβάλλει ως απόλυτη προτεραιότητα.
Οι υπηρεσίες δεμάτων και ταχυμεταφορών αποτελούν πεδίο εισαγωγής νέων premium προϊόντων υψηλής κερδοφορίας μέσα και από τις επιδιωκόμενες συνέργειες με τη θυγατρική των Ταχυμεταφορών.
Ο προσανατολισμός της εταιρείας στρέφεται στην αγορά δέματος-μικροδέματος με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό, γεγονός που αποτυπώνεται και στην αύξηση των εσόδων δεμάτων εσωτερικού κατά 11% το 2018, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με απώτερο στόχο να καταστεί η επιχείρηση ο μεγαλύτερος και πιο αξιόπιστος παίκτης στην αγορά CEP (Courier, Express & Parcels) στην Ελλάδα.