Πέμπτη, 24 Οκτωβρίου 2019

Στοιχεία σοκ: Το ελληνικό δημόσιο χρωστά στα ΕΛΤΑ 182,38 εκατ. ευρώ για την Καθολική Υπηρεσία

Του Φώτη Φωτεινού
Το ελληνικό δημόσιο χρωστά στα ΕΛΤΑ 182,38 εκατ. ευρώ για την Καθολική Υπηρεσία, δηλαδή για τις υπηρεσίες ταχυδρομείου που παρέχει ο Οργανισμός ως το πιο απομακρυσμένο σημείο της ελληνικής ...
επικράτειας.
Οι οφειλές των 182,38 εκατ. αφορούν την περίοδο από το 2013 έως και το 2018 και αναλύονται ως εξής:
Οφειλές για την Καθολική Υπηρεσία (σε χιλιάδες ευρώ)
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας 2013-2015127.905
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας 201639.551
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας 201737.430
Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας 201837.500
Είσπραξη μέρους απαίτησης Καθολικής Υπηρεσίας 2013-2015 (5/2018)-22.500
Είσπραξη μέρους απαίτησης Καθολικής Υπηρεσίας 2013-2015 (6/2018)-22.500
Είσπραξη μέρους απαίτησης Καθολικής Υπηρεσίας 2016 (10/2018)-15.000
Σύνολο182.386
Πηγή: ΕΛΤΑ
Όπως επισημαίνουν ταχυδρομικοί, «καθίσταται προφανές ότι, εάν το ελληνικό δημόσιο αποζημίωνε – σε ικανοποιητικό βαθμό – τον Οργανισμό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Καθολικής Υπηρεσίας, δεν θα απειλούταν η βιωσιμότητά του».
Στα αμιγώς οικονομικά μεγέθη, τα ΕΛΤΑ, εάν και το 2018 γνώρισαν άνοδο του κύκλου εργασιών, παρουσίασαν αρνητικά ίδια κεφάλαια 68,85 εκατ. ευρώ.
Ανά κατηγορία, ο κύκλος εργασιών ανήλθε πέρσι, σε ενοποιημένο επίπεδο, στο ποσό των  363.267 χιλ. ευρώ, έναντι 323.251 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και 340.757 χιλ. (δημοσιευμένα στοιχεία), παρουσιάζοντας αύξηση 12,4%, έναντι των αναθεωρημένων και 6,6% έναντι των δημοσιευμένων στοιχείων αντίστοιχα.
Ο κύκλος εργασιών της μητρικής εταιρείας ανήλθε σε 324.871 χιλ., έναντι 293.244 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) αυξημένος κατά 10,8% και 310.750 χιλ. το 2017 (δημοσιευμένα στοιχεία), αυξημένος κατά 4,5%.
Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε ζημίες 20.192 χιλ., έναντι ζημιών 14.947 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και κερδών 1.275 χιλ. (δημοσιευμένα στοιχεία).
Τα αποτελέσματα προ φόρων της μητρικής εταιρείας ανήλθαν σε ζημίες ύψους 15.017 χιλ., έναντι ζημιών € 15.588 χιλ. το 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και κερδών € 634 χιλ. (δημοσιευμένα στοιχεία).
Οι αιτίες μείωσης των ίδιων κεφαλαίων
Όσον αφορά τα ίδια κεφάλαια, εμφανίστηκαν αρνητικά κατά 68,85 εκατ.
Η μείωση έχει προέλθει κατά τα προηγούμενα έτη κυρίως από την αναγνώριση της απομείωσης ποσού 211.734 χιλ. ευρώ της συμμετοχής της εταιρείας στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Α.Τ.Ε., καθώς και από την αναγνώριση της ζημίας ποσού 9.094 χιλ. που προκλήθηκε στις επενδύσεις της εταιρείας από το πρόγραμμα PSI, Buyback που εφαρμόστηκε στα διακρατούμενα προς πώληση κρατικά ομόλογα το 2012.
Η απομείωση της αξίας των ενσώματων παγίων (οικοπέδων και κτιρίων) της εταιρείας τα έτη 2017 (αναθεωρημένα στοιχεία) και 2018 κατά 50.349 χιλ., καθώς και των επενδυτικών ακινήτων της κατά 246 χιλ. συνετέλεσε στην επιπλέον μείωση των ίδιων κεφαλαίων.
Η απομείωση αυτή βασίζεται σε εκτιμητική μελέτη αποτίμησης της εύλογης αγοραίας αξίας του χαρτοφυλακίου των ακινήτων της εταιρείας, την οποία εκπόνησε ανεξάρτητη εξειδικευμένη εταιρεία με ημερομηνίες 1/1/2017, 31/12/2017 και 31/12/2018.
Oι στρατηγικοί στόχοι
Οι στρατηγικοί στόχοι των ΕΛΤΑ, οι οποίοι αποτελούν και αντικείμενο του «Στρατηγικού & Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ΕΛΤΑ 2018-2021», χαρακτηρίζουν το στίγμα της επιθυμητής πορείας για την εκπλήρωση της αποστολής της και αποτελούν παράλληλα κριτήριο επιτυχούς εφαρμογής και υλοποίησης της στρατηγικής της, όπως αναφέρεται.
Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατηγικοί στόχοι των ΕΛΤΑ είναι:
– H διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας,
– Η διερεύνηση των δυνατοτήτων επέκτασης των δραστηριοτήτων,
– Η βελτιστοποίηση της εσωτερικής αποτελεσματικότητας και των επιχειρησιακών διαδικασιών.